Foto: Shutterstock.comMer föryngring i skogen ska ske med lövträd och tall i stället för gran. Max 30 procent av tallplantorna ska få bli viltmat, enligt en överenskommelse mellan JRF och skogsbruket. Både parterna vill se långa allmänna jakttider utan brunstuppehåll i älgjakten.

JRF överens med skogsbruket

JRF har enats med skogsbruket om långa allmänna jakttider utan brunstuppehåll i älgjakten. Föryngring ska främst ske med tall och RASE-arter i skogarna istället för gran. Max 30 procent av tallplantorna ska få bli viltmat. Enkla regler ska göra det möjligt att förvalta för stora viltstammar utifrån lokala förutsättningar.

Jägarnas Riksförbund, JRF, har idag enats med Svenskt Skogsbruk kring en överenskommelse. I branschforumet Svenskt Skogsbruk ingår LRF,  Sveaskog och Skogsindustrierna med sina medlemmar.
Denna överenskommelse innehåller JRF: s och Svenskt Skogsbruks gemensamma syn på svensk viltförvaltning och skogsbruk.
Grunden för denna överenskommelse är respekt för värdet i viltet och landets jakttraditioner, respekt för äganderätten och respekt för värdet i skogsbruket. Denna överenskommelse ska bidra till gemensamt arbete för livskraftiga viltstammar och ett lönsamt skogsbruk.

Enats om mål för skogen och jakten
I denna överenskommelse har parterna enats kring ett antal frågor och mål som organisationerna kommer arbeta för. I korthet går överenskommelsen ut på att klövviltsstammarna ska vara i balans med foderresurserna. Detta gäller inte bara för älgen utan för allt klövvilt. Samtidigt som det ska finnas klövvilt av god kvalitet ska det gå att bedriva ett aktivt och lönsamt jord- och skogsbruk.
Mängden för viltet tillgängligt foder ska öka. Detta sker främst genom att markägarna föryngrar med tall på de marker som är lämpliga, det vill säga ökad ståndortsanpassning.

Mer tall och lövträd
Det har under en längre period skett en granifiering av landskapet, där markägarna valt att plantera gran istället för tall på lämpliga marker. Här är parterna överens om att denna trend måste brytas och markerna ska föryngras med lämpligt trädslag.
RASE-arterna (rönn, asp, sälg och ek) ska tillåtas öka och ges möjlighet till att bilda träd. RASE-arterna är mycket eftertraktade av viltet som foder och bidrar även på ett positivt sätt till den biologiska mångfalden.

Brunstjakt på älg i Norrland
Långa allmänna jakttider ska utgöra grunden för all viltförvaltning. Det här innebär bland annat att i områden med septemberjakt efter älg bör det inte förekomma något brunstuppehåll. Frågan om långa allmänna jakttider är en fråga som JRF har drivit under en lång tid och gör de möjligt för jägarna att själva kunna planera när och hur man väljer att bedriva sin jakt.
Klövviltsförvaltningen ska också genomsyras av enkla regler och utgå från lokala förhållanden, vilket är något av en hjärtefråga för JRF. Jägarorganisationen och skogsbruket är också överens om att där viltstammarna är för talrika ska dessa anpassas till lämplig nivå. Man ska dock alltid utgå från de lokala förutsättningarna. 

Max var tredje tallplanta skadad
Parterna har också enats kring vad som kan anses vara en acceptabel nivå på skador orsakade av klövvilt på skog, där sju av tio träd ska vara oskadade när de passerar betesfarlig höjd vid ungefär fem meter. I praktiken innebär detta att skogsbruket tillåter att 30 procent av deras planterade tallplantor blir viltmat.
– Med respekt för äganderätt och okrånglig viltvård utifrån lokala naturgivna förutsättningar har Jägarnas Riksförbund i glädjande konstruktiv dialog enats med LRF och Skogsbruket kring ett antal mål för att bidra till positiv utveckling av svensk viltförvaltning säger Solveig Larsson, förbundsordförande för JRF. 

”Större chans att påverka”
– Sedan är det också så att inom flera områden är våra åsikter i princip samstämmiga med skogsbrukets. Frågorna kring regelförenklingar för jägarna är en typisk sådan fråga. Vi har också det gemensamt med skogsbruket att vi är brukare av förnyelsebara naturresurser. Vi ser denna överenskommelse som en möjlighet att inom ett antal för oss viktiga frågor får en större chans att påverka jakten i en riktning som gynnar våra medlemmar, kommenterar Mikael Hultnäs, riksviltvårdskonsulent vid Jägarnas Riksförbund.

Hela överenskommelsen finns tillgänglig på JRF:s webbsida här:

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på print
Dela på email
Ämnen i artikeln
Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Opinion

Hämtar artiklar ...