Fällt lodjur. Från och med 1 februari är det respektive länsstyrelse som beslutar om skyddsjakt på till exempel lodjur. Beslutet kan överklagas till Naturvårdsverket.
Fällt lodjur. Från och med 1 februari är det respektive länsstyrelse som beslutar om skyddsjakt på till exempel lodjur. Beslutet kan överklagas till Naturvårdsverket.

Länen beslutar om skyddsjakt

Beslut om skyddsjakt delegeras från Naturvårdsverket till respektive länsstyrelse från och med 1 februari. Det är ett led i riksdagens beslut om en ny rovdjursförvaltning.
Delegeringen gäller dock inte för kungsörn.

Rätten att fatta beslut om skyddsjakt på björn, varg och lodjur gäller för alla länsstyrelser utom Gotland.

Skyddsjakt på järv delegeras till länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, Jämtlands, Gävleborgs, Dalarnas, Värmlands, Örebro, Västmanlands och Uppsala län.

Delegeringen för skyddsjaktsbeslut gäller från den 1 februari i år till och med den 30 juni 2015.

Maria Ågren, generaldirektör på Naturvårdsverket, hoppas att regionala skyddsjaktsbeslut ska ”förbättras förutsättningarna för att människor och vilda djur ska kunna leva sida vid sida”.

”Närmare de som är berörda”
– Länsstyrelserna har god kunskap om förhållandena i sina respektive län och kan bedöma behov av skyddsjakt. Det är en positiv utveckling att flytta besluten närmare de människor som är berörda, säger Maria Ågren i ett pressmeddelande.

Det är samma lagstiftning för skyddsjakt som gäller i hela landet. Det ska till exempel vara risk för allvarlig skada och det ska inte finnas någon annan lämplig lösning för att beslut om skyddsjakt ska kunna fattas.

Samma regler som tidigare
– Det är ingen förändring i reglerna. Varje skyddsjaktsansökan ska utredas och behandlas enligt gällande lagstiftning för skyddsjakt, precis som tidigare. Det är en förutsättning för att en regionaliserad rovdjursförvaltning med en delegerad rätt att besluta om skyddsjakt ska fungera, kommenterar Maria Ågren i Naturvårdsverkets pressmeddelande.

När länsstyrelsen fattar beslut om skyddsjakt är det Naturvårdsverket som prövar eventuella överklaganden.

Överklagandet lämnas till länsstyrelsen som sedan lämnar över överklagandet till Naturvårdsverket som i sin tur prövar överklagan efter gällande lagstiftning för skyddsjakt.

Fakta om delegering av beslut om skyddsjakt på rovdjur

• De specifika förutsättningarna som fanns tidigare vid delegering av rätt att besluta om skyddsjakt är nu borttagna.

• Delegeringen görs därmed utan begränsning även till län som saknar reproducerande stam av de aktuella arterna.

• Naturvårdsverket har även fortsatt ett ansvar för att följa upp att skyddsjakten på rovdjur inte påverkar och försvårar upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus för rovdjuren.

• Kungsörn omfattas inte av beslutet. Det är ytterst ovanligt med skyddsjakt på kungsörn.