Foto: Shutterstock Högsta förvaltningsdomstolen ska pröva om licensjakt på björn är lämplig "mot bakgrund av att sådan jakt enligt art- och habitatdirektivet endast får ske i begränsad mängd".

Licensjakt på björn prövas av Högsta förvaltningsdomstolen

Licensjakten på björn i Jämtlands län 2021 har fått grönt ljus av både förvaltningsrätten och kammarrätten. Nu ska även Högsta förvaltningsdomstolen pröva länsstyrelsens beslut om en tilldelning på 200 björnar.

För drygt ett år sedan gick kammarrätten i Sundsvall på samma linje som förvaltningsrätten i Luleå och gav grönt ljus till länsstyrelsen i Jämtlands län beslut om licensjakt på 200 björnar hösten 2021, efter att Svenska Rovdjursföreningen och Jaktkritikerna hade överklagat.

Länsstyrelsens beslut, som togs i juni 2021, baserades på det faktum att det vid tillfället fanns omkring 2 900 björnar i Sverige, varav 1 000 i Jämtland. Den fastställda miniminivån för gynnsam bevarandestatus för björn i Sverige är 1 400 björnar. Enligt samma beräkningsmodell ligger motsvarande siffra för Jämtlands län på 370 individer.

Licensjakt anses lämplig

I sina domskäl skriver kammarrätten bland annat:

”Björnstammen har en gynnsam bevarandestatus och beståndet är livskraftigt i dess naturliga utbredningsområde. Det har inte framkommit att björnstammen är genetisk sårbar. Mot bakgrund av det anförda finner kammarrätten att licensjakten inte medför en betydande negativ inverkan på björnstammens struktur och licensjakten får därmed anses vara lämplig med hänsyn till stammens storlek och sammansättning.”

Endast i begränsad mängd

Men Svenska Rovdjursföreningen lät sig inte nöjas utan överklagade till sista instans, Högsta förvaltningsdomstolen, som i veckan har meddelat prövningstillstånd.

I ett kortfattat pressmeddelande på domstolens webbplats går att läsa att prövningen handlar om ”fråga om bedömningen enligt jaktförordningen av om licensjakt efter björn är lämplig med hänsyn till stammarnas storlek och sammansättning, mot bakgrund av att sådan jakt enligt art- och habitatdirektivet endast får ske i begränsad mängd.