FOTO: ANDERS JOHNSSON/MOSTPHOTOS Älgbetesinventeringen visar att var tionde ungtall uppvisar betesskador från hjortdjur under det senaste året. I genomsnitt är detta mer än dubbelt så högt som det nationella målet.

Myndighetsförslag om skyddsjakt på älgkalv för att minska skogsskador

Skyddsjakt på älgkalvar och utökade jakttider för hjortdjur generellt. Det är två åtgärder som Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen vill få igenom för att minska betesskadorna i skogen.

Fler förslag på åtgärder

  • Skogsstyrelsens samverkansprojekt med lokala aktörer ”Mera tall/Samverkan skog och vilt” bör intensifieras och fokusera än mer där behovet är störst. Arbetet föreslås integreras ytterligare i befintlig struktur för älgförvaltningen.
  • Lokala och regionala aktörer ska ges möjlighet att söka medel för innovationsprojekt i syfte att tillsammans utveckla lokala förvaltningsmodeller och verktyg för att minska betesskadorna.
  • Ökade satsningar på utbildning om hur såväl viltförvaltning som skogsskötsel kan bedrivas för att minska skadorna.

Det är regeringsuppdraget Skog och klövvilt som Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen nu redovisar. De båda myndigheterna föreslår en rad åtgärder för att minska klövviltspopulationen och öka fodertillgången med målet att komma till rätta med betesskadorna på skog.

Förslag sticker ut

Längre jakttider för hjortdjur och skyddsjakt på eget initiativ på älgkalvar är två förslag som sticker ut.

Mikael Hultnäs, riksviltvårdskonsulent på Jägarnas Riksförbund, JRF, tycker att det är dags för en större förändring av hela förvaltningssystemet och anser att förslagen kommer att ha liten betydelse i praktiken.

– Jag menar att branschen inte kommer att revolutioneras på något sätt. De givna förslagen kommer bara att få liten påverkan, säger han och tillägger:

– Skyddsjakt på älgkalv på eget initiativ kan vi stå bakom men någon skillnad gör den inte. Det är dags att för en rejäl översyn av hela förvaltningssystemet.

”Förespråkat länge”

En formulering går i linje med JRF:s grundsyn: ”Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen ser inte att det finns behov av att öka mängden tvingande styrmedel. I några fall föreslås regellättnader.”

– Självklart, det är något som vi länge har förespråkat. Vi har också efterfrågat hundjakt efter kronvilt i de län som har septemberjakt, det står vi bakom.

Också Naturvårdsverket betonar att det är dags att införa ett flerartsförvaltningssystem som inbegriper samtliga hjortdjur. Framför allt lyfter man att detta är viktigt i södra och mellersta Sverige.

−Att se till samtliga hjortdjur och inte bara älgen är centralt för att lyckas. Vi föreslår flera åtgärder som syftar till att minska hjortdjurspopulationerna. Det är dags att sluta prata flerartsförvaltning och börja genomföra den, kommenterar Jens Andersson, projektledare på Naturvårdsverket.

Här kan du läsa hela rapporten.