FOTO: ANDERS JOHNSSON/MOSTPHOTOS Älgar äter inte bara tall, de gillar också ljung, en växt som forskarna förespråkar som medel mot betesskador i skogen.

Ny forskning: Mycket ljung minskar betesskador

Viltförvaltningen måste bli bättre på anpassning efter geografiska skillnader och ta hänsyn till samtliga klövviltsarter. Det är två slutsatser i en forskningsstudie från Naturvårdsverket som också understryker vikten av ljungtillgång för att minska betesskador på tall.

Forskarnas rekommendationer

  • För att minska skadorna på tall: Säkerställ god tillgång till annat foder, framför allt ljungväxter.
  • När fler arter av klövvilt gör att konkurrensen om ljungväxter ökar leder det till att älgen äter mer tall.
  • Förutsättningarna för viltförvaltningen ser olika ut i olika delar av landet och kan anpassas efter dessa i större utsträckning än i dag.
  • Stärk samverkan mellan olika nivåer i förvaltningen.
  • Utvärdera de övervakningsmetoder som används i dag, till exempel älgbetesinventeringen. Viltkameror har visat sig användbara i försök.
  • Landets älgförvaltningsgrupper behöver utveckla strategier för samverkan och problemlösning.

Det är Naturvårdsverket som har finansierat två sexåriga forskningsprojekt – ”Governance och Beyond Moose”.

Projekten, som betalas med medel från Viltvårdsfonden, beskrivs som ett av Naturvårdsverkets största viltforskningssatsningar på senare år.

Bygger på

De båda delprogrammen är inriktade mot klövviltsystemet och bygger på samhällsvetenskapliga, naturvetenskapliga och tvärvetenskapliga rön. Bakgrunden är de senaste decenniernas utveckling med allt större population av vildsvin, kron- och dovvilt på ställen där älg och rådjur tidigare dominerade.

I den gemensamma slutrapporten, som just har släppts, föreslår forskarna olika avvägningar mellan till exempel viltkött och rekreation å ena sidan och fiber och mat från skog och grödor å andra sidan.

– När vi påbörjade arbetet inom Beyond Moose diskuterades flerartsförvaltning som koncept, men många var tveksamma. I dag upplever jag att alla inom viltförvaltningen ser betydelsen av att fokusera på både fodertillgången och hela klövviltsamhället, kommenterar Fredrik Widemo, Sveriges lantbruksuniversitet, som är en av författarna bakom rapporten.

”Inte bara tall”

Mikael Hultnäs, riksviltvårdskonsulent på Jägarnas Riksförbund, JRF, tycker att rapportens fokus är intressant.

– Det är positivt att fokus ligger på foderskapande åtgärder. Älgar äter inte bara tall och om man kan öka mängden av till exempel ljung så kommer betet på tall att minska. Det är också positivt att man mer och mer ser till den totala mängden klövvilt. I flera av våra sydliga län spelar älgen en allt mer marginell roll i den totala klövviltspopulationen, säger han och fortsätter:

– På de flesta håll samförvaltas redan klövviltet idag, det har jägarna klarat av själva utan byråkratiska system pådyvlade av myndigheterna. Det är lite märkligt att vi tycks kunna hantera till exempelvis en vildsvinstam men inte en älgstam.

Här kan du ladda ner rapporten