Foto: Privat Per Lange fotograferade avfallsanläggningen från sydost från sin mark. "Man ser deponihögarna i mitten bortom tallarna, inget staket så långt kameran når", säger han.

Nytt larm om sopanläggning – grannarna anmäler

Vildsvinen rör sig fritt på Ragn-Sells avfallsanläggning vid Häradsudden i Norrköpings kommun. Nu har grannarna fått nog och i oro för afrikansk svinpest anmäler de hanteringen till myndigheterna.

Per Lange äger skog och jordbruksmark i anslutning till Ragn-Sells/Häradsuddens anläggning i Norrköpings kommun.

Oroats över risken

Under lång tid har han oroats över risken för att afrikansk svinpest ska få fäste då vildsvinen rotar i matavfall.

Nu har han skrivit en anmälan om ”otillfredsställande hantering av hushållsavfall”. Skrivelsen är ställd till länsstyrelsen i Östergötlands län – som är tillsynsmyndighet – Norrköpings kommun och SVA.

– Det finns överhuvudtaget inget inslag av biosäkerhet vid anläggningen. Vi grannar har agerat och gjort anmälan eftersom vi är mycket oroliga för spridning av afrikansk svinpest, säger Per Lange.

Han tillägger:

– Jag vill inte alls förringa situationen i Fagersta, men det här är en enorm anläggning som tar emot avfall från hela södra och mellersta Sverige.

Katastrofala följder

I anmälan har Per Lange gjort en sammanställning över de katastrofala följder ett smittutbrott skulle få.

Han skriver:

”Effekterna av ett utbrott med centrum på Häradsuddenanläggningen, dvs att cirka 80 000 ha avspärras, innebär i teorin att en cirkel med radien ca 30 km ingår i avspärrningen! Detta innebär att avspärrningen kommer att täcka delar av E4, golfbana, delar av Norrköpings stad, logistikcenter vid Klinga mm. Till detta kommer ett till större delen utslaget jord- och skogsbruk samt stoppad tillgång till friluftsliv.”

– Det kommer att bli mycket dyrt och komplicerat att avgränsa en sådan smittspridning. Förutsättningarna är helt andra än i Fagersta och sopanläggningen av en helt annan dignitet.

”Springer fritt”

Han nämner även:

”På anläggningen vid Häradsudden springer också vildsvin fritt omkring och närliggande fastigheter lider av en överstor lokal vildsvinsstam. På min, till anläggningen gränsande, fastighet skjuts motsvarande ca 200 grisar/1000 ha årligen utan att problemen minskar på något sätt. Man stöter också dagtid på vildsvin i skogen som ligger närmast anläggningen, dvs de har sin dagsvila nära födostället.”

Han fortsätter med att lyfta en dom från Mark- och miljödomstolen i Växjö av vilken det framgår hur hushållsavfall, särskilt sådant som innehåller matavfall, ska hanteras. Under tre dygn får avfallet lagras helt oskyddat och därefter ska det skyddas med plast – något som inte imponerar på Per Lange som skriver att vildsvin ju ”bökar upp stora stenblock, vägbanor och staketstolpar utan problem”.

Åsättas hårda krav

Sedan vädjar Per Lange till myndigheterna om att ”anläggningen omedelbart bör åsättas hårda krav som säkerställer att inga vildsvin kan få åtkomst till matavfall”.

Avslutningsvis påpekar han:

”Kom ihåg att en enda, av ett hjul överkörd, AFS smittat korvskiva eller grisavföring räcker för att sätta i gång spridningen av viruset.”

Han konstaterar uppgivet:

”Överlag måste man fråga sig hur det kan tillåtas att vildsvin och annat vilt får uppehålla sig på denna typ av industriella yta.”

Tar för lång tid

Men Per Lange har inga större förhoppningar om att problematiken snabbt kommer att åtgärdas.

– Uppriktigt sagt är jag tveksam, principiellt har jag inte mycket förtroende för myndigheter, de är kraftlösa och har inte sunt förnuft. Skulle min arrendator få ett läckage på sin flytgödselbehållare skulle han få ett vitesföreläggande inom ett dygn.

– Men för myndigheterna gäller andra regler. Kanske leder det till något på sikt, men det tar för lång tid.