Solveig Larsson omvaldes som ordförande för Jägarnas Riksförbund i två år.
Foto: Dan Törnström Solveig Larsson omvaldes som ordförande för Jägarnas Riksförbund i två år.

”Offentliggör rovdjursangrepp direkt”

JRF-stämman enades om uttalande

Jägarnas Riksförbund, JRF, kräver att alla rovdjursangrepp på tamdjur som anmäls till länsstyrelserna offentliggörs omedelbart. Det uttalandet enades delegaterna vid den pågående JRF-stämman om på lördagen.

Förbundsstämman hålls i Sigtuna och präglas av harmoni och glädje över att Jägarnas Riksförbund växer mycket starkt. Ordförande Solveig Larsson konsterade att medlemsutvecklingen det gångna året varit ”all time high”. Alla distrikt har för första gången ökat och vid årsskiftet hade förbundet 36 257 medlemmar.
Jägarnas Riksförbund har därmed blivit dubbelt så stort på tio år.

Åtelkameror 
Solveig Larsson berättade också om frågor som förbundet drivit vid sidan om rovdjursfrågan under året.
– Hon framhöll att JRF jobbat starkt för att få in viltvårdskameror i jaktlagsutredningen. Där tittar departementet nu på hur det kan göras enklare att använda åtelkamera, att jägare slipper söka de tillstånd som krävs i dag, berättar Anders Ljung, chefredaktör på Jakt & Jägare och på plats på stämman.

Skyddsjakt på eget inivitativ
Solveig Larsson framhöll också det arbete som förbundet gjort i en klövviltsgrupp på Naturvårdsverket.
– Det har utmynnat i ett förslag om skyddsjakt på både dov- och kronkalv, på eget initiativ, i växande gröda.
Kalle Nygren från JRF Umeå hade en motion som vållade debatt. Han föreslog lagstiftning om varselkläder vid jakt.

Reserverade sig 
Styrelsen hade yrkat avslag på motionen och förbundsordförande Solveig Larsson förklarade det med att frivillighet är att föredra framför lagstiftning.
Ordföranden i Halland, Peter Frömo, yrkade bifall till motionen.
– Han tror inte att människor löser det på frivillig väg, säger Anders Ljung.

Muntlig votering 
Per Hedspång från Stockholm pekade på att även allmänheten rör sig i skogarna under jakt, att det blir svårt att lagstifta om ”orange-röda kläder” för alla.
Det blev muntlig votering och mötesordförande Conny Sandström konstaterade bifall för styrelsens avslag på motionen. Peter Frömo reserverade sig mot beslutet.

Uttalande från stämman
Stämman beslutade uttala ett konkret förslag inom rovdjursförvaltningen.
– På initiativ från presidiet föreslår Jägarnas Riksförbund att alla rovdjursangrepp som inträffar på tamdjur och anmäls till länsstyrelserna ska offentliggöras omedelbart. Det gäller både hundar och boskap. På så vis får man ett visst handlingsutrymme för att minska ytterligare angrepp, säger Anders Ljung.

Votering i personval 
Endast i ett fall blev det votering när personvalen drogs. Gunnar Håkansson från Dalarna ville att Malin Danielsson från Tierp skulle gå in som suppleant istället för Yvonne Oward från Stockholm.
– Han ville ha in en ung och framåt förmåga, säger Anders Ljung.
Sluten votering genomfördes och den slutade med 26 röster för Yvonne Oward och 21 röster för Malin Danielsson. Två röster var ogiltliga.