Ökad säljakt. I år får 110 grå- och 290 knubbsälar fällas vid skyddsjakt.
Ökad säljakt. I år får 110 grå- och 290 knubbsälar fällas vid skyddsjakt.

Ökad jakt på grå- och knubbsäl

Under 2014 får 110 knubbsälar och 290 gråsälar fällas vid skyddsjakt. Besluten om skyddsjakt på grå- och knubbsäl 2014 innebär en viss ökning av tilldelningen i Västra Götalands län med 20 knubbsälar och viss ökning av tilldelningen i Norrbottens län med 20 gråsälar, med hänsyn taget till de skador för yrkesfisket som sälarna orsakar.

Skyddsjakt på knubbsäl och gråsäl får ske från den 16 april till 31 december 2014. Vikaresäl omfattas inte av dessa beslut.

I och med årets beslut får även den som inte är yrkesfiskare men har genomgått nödvändig utbildning bedriva skyddsjakt från båt.

Andra förändringar är att kravet på att högst hälften av antalet tilldelade gråsälar per län ska fällas före den 1 juli är borttaget.

Även Gotland, Skåme och Blekinge
På grund av ökade skador från gråsäl på fisket i södra Östersjön omfattar beslutet om skyddsjakt på gråsäl även Gotland, Skåne och del av Blekinge län.

Naturvårdsverket fick 2013 uppdraget av regeringen att utreda om det är möjligt med en licensjakt på säl. Uppdraget redovisades i juni 2013, där Naturvårdsverket konstaterade att det är möjligt att införa licensjakt på säl.

Kan jaga från båt
Naturvårdsverket har till följd av regeringsuppdraget även genomfört vissa förändringar när det gäller beslut om skyddsjakt på säl. Exempel på det är att möjligheten att använda kulammunition i klass 2 och möjligheten för yrkesfiskare att jaga från båt infördes ifjol.

Naturvårdsverket har fått regeringens uppdrag att se över provtagningskraven för fällda sälar samt ersättningsnivåerna för insända prov. Syftet med översynen är att underlätta hanteringen.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2014.

Ansvaret för förvaltningen av säl övergick den 1 juli 2011 från Naturvårdsverket till Havs- och vattenmyndigheten.

Havs- och Vattenmyndigheten har tagit fram nationella förvaltningsplaner för gråsäl och knubbsäl. Naturvårdsverket är nationell jaktmyndighet och ansvarar för beslut om jakt.