EU:s miljökommissionär Janez Potočnik har skrivit till utrikesminister Carl Bildt om den nya svenska modellen att stoppa vidare överklaganden av jaktbeslut om rovdjur. Det strider mot Århuskonventionen, tycker Potocnik.

EU:s miljökommissionär Janez Potočnik har skrivit till utrikesminister Carl Bildt om den nya svenska modellen att stoppa vidare överklaganden av jaktbeslut om rovdjur. Det strider mot Århuskonventionen, tycker Potocnik.

Potocnik dömer ut nya jaktbeslut

Sveriges modell att inte tillåta överklagande av Naturvårdsverkets beslut i jaktfrågor strider mot EU-rätten. Det slår EU:s miljökommissionär Janez Potočnik fast i en så kallad formell underrättelse till utrikesminister Carl Bildt (m).

Kommissionen uppmärksammades på Sveriges planer redan förra hösten, när frågan om vargförvaltningen och en ny rovdjurspolitik stod på politikernas agenda.
Den 10 december 2013 antog riksdagen regeringens proposition utan ändringar.
Den nya rovdjurspolitiken syftade bland annat till att öka inflytandet regionalt. Besluten skulle fattas så nära människorna på landsbygden som möjligt.
I praktiken innebar det att besluten delegerades ner till länsstyrelserna. Dessa beslut kan i sin tur överklagas till Naturvårdsverket.

Kritik mot stopp för överklaganden
I den delen har inte EU:s miljökommissionär något att erinra. Men när Sverige samtidigt införde ordningen att det inte går att överklaga Naturvårdsverkets beslut till högre instans är inte kommissionen med längre.
Nu riktar Janez Potočnik kritik mot Sverige och skriver till Sveriges utrikesminister Carl Bildt:
”Detta innebär att ett beslut om jakt på stora rovdjur som fattas av länsstyrelsen efter delegering av beslutsratten enligt 24 a § jaktförordningen endast kan överklagas till Naturvårdsverket. Det överklagade ärendet kan inte överklagas vidare, vare sig till annat förvaltningsorgan eller till en domstol eftersom myndighetens beslut är slutgiltigt och definitivt.”

”Strider mot Århuskonventionen
”I detta avseende anser kommissionen därför att Sverige inte uppfyller kraven i artikel 9.3 Århuskonventionen jämförd med artikel 216.2 i EUF-fördraget och med principen om ändamålsenlig verkan av direktiv 92/43/CE, särskilt dess artikel 12 jämförd med bilaga IV a) och artikel 16.”
Det betyder att EU inte godkänner Sveriges rovdjurspolitik i den delen som handlar om överklagandeprocessen.
Den stämmer inte med artikel 9.3, som handlar om medborgarens rätt till information, deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor (Århuskonventionen).

Expert har varnat 
Tidigare i år varnade Jan Darpö, professor i miljörätt, i en intervju i Jakt & Jägare, att EU skulle inta den här hållningen.
– Jag är säker på att EU-domstolen kommer att säga att det strider mot ”effektivitetsprincipen”, om man får frågan. Den principen säger att det inte får vara omöjligt att lyfta administrativa beslut till domstol, sa Jan Darpö i Jakt & Jägares webbradio.
Sveriges regering uppmanas nu att svara EU-kommissionen och komma in med synpunkter på kritiken inom två månader.