FOTO: SHUTTERSTOCK Trycket på det jaktbara viltet ökar i takt med att rovdjursstammarna blir större – ett problem enligt Dan Franzén.

Rättsligt nej till ökad lodjurskvot

JRF:s och Jägareförbundets överklagan av kvoten under årets licensjakt på lodjur avslogs av förvaltningsrätten med hänvisning till en teknikalitet. ”Vi får bli bättre och ta med oss lärdomarna”, kommenterar Dan Franzén, JRF-Östergötland.

Dan Franzén, sekreterare och talesman i rovdjursfrågor i JRF-Östergötland, efterlyste nyligen i en debattartikel att jaktorganisationerna borde bli bättre på att samverka i rovdjursfrågan.

Bland annat utgick han från licensjakten på lodjur och konstaterade att Jägarnas Riksförbund och Svenska Jägareförbundet har en samsyn som grundas i åsikten att avskjutningen måste anpassas till stammens tillväxt.

Högre avskjutning

Han påpekade också att länsstyrelsen i Östergötland själva har tagit fram siffror som visar att stammen tål en högre avskjutning än de tilldelade tio individerna.

Med anledning av detta överklagade de båda förbunden länsstyrelsens beslut om tilldelning och argumenterade för att den skulle ökas med fem djur till sammanlagt 15 individer.

Men förvaltningsrätten avslog överklagan med följande motivering:

”Ett beslut om licensjakt är inte av beskaffenhet att kunna bli föremål för en överprövning hos förvaltningsdomstol när talan grundar sig på att beslutet ska utvidgas att gälla utökning av jakten.”

Innan beslut fattas

– Jag förstår det som om att det helt enkelt inte går att överklaga och ändra ett beslut om antal tilldelade djur för att fler ska få fällas, säger Dan Franzén.

Han tillägger:

– Slutsatsen av förvaltningsrättens dom och länsstyrelsens beslut blir för JRF-Östergötland att fortsättningsvis inkomma med önskemål om styrningar av licensjakt innan beslut fattas.  

Påverkar jakten

Dan Franzén tror att avslaget kan få flera negativa konsekvenser. Först och främst påverkas de jaktbara stammarna av en stark lodjurspopulation och ett tiotal vargar.

Dessutom menar han att spänningarna i samhället riskerar att öka.

– JRF-Östergötland kan i likhet med samhällsvetenskaplig och socioekonomisk forskning inte utesluta att misstron mot myndigheters beslutsfattning i rovdjursfrågor utgör det största hotet mot rovdjursstammarna då det i förlängningen kan leda till illegal dödande. Jägarnas Riksförbund Östergötland vill på alla sätt motverka en sådan utveckling, säger Dan Franzén.