Rovdjursföreningen vill behålla rätten att överklaga rovdjursjakt

Rovdjursföreningen begär nu att lagrådet granskar regeringens förslag att begränsa rätten för intresseorganisationer att överklaga beslut om rovdjursförvaltningen.

I regeringens rovdjursproposition föreslås att beslut om rovdjursjakt i framtiden ska tas av lokala viltförvaltningsdelegationer, som i sin tur ska bestå av företrädare för olika intresseorganisationer. Samtidigt föreslås att dessa organisationer inte ska kunna överklaga besluten. Den rätten har bara ”den som berörs av beslutet”.
Det, menar Rovdjursföreningenm, strider både mot miljöbalken, Åhuskonventionen och EG-rätten.
– Förutom det anmärkningsvärda i att intresseorganisationer – och inte myndigheter – ska styra förvaltningen av rovdjuren i länen, är risken påtaglig att de jaktliga intressen som vill har mer jakt på rovdjur kommer att dominera stort i dessa delegationer, säger Ann Dahlerus, Generalsekreterare i Svenska Rovdjursföreningen.

Naturvårdsverket inte allmänheten
Rovdjursföreningen är också mycket kritisk mot att en myndighet som Naturvårdsverket ska representera allmänintresset i överklagandeärenden, eftersom Naturvårdsverket är inte ett motstående intresse i dessa sammanhang, utan en del av regeringen. Föreningen hävdar att det blir omöjligt för utomstående att få statens tillämpning av EG-rätten prövad i EU-domstolen. samt att detta strider mot EG-rättsliga principer.
– Det går också stick i stäv med de principer om utökat medborgarinflytande som för övrigt genomsyrar regeringens proposition. Det inflytande bör inte bara gälla rätten att fatta beslut, utan också rätten att överklaga beslut, säger Krister Persson, Rovdjursföreningens ordförande.