Så vill SJF tackla vildsvinen

Svenska Jägareförbundet (SJF) har tagit fram en handlingsplan för vildsvin. Den går bland annat ut på att i högre grad involvera jaktvårdskretsarna i samverkan kring vildsvin.

– Nu har vi tagit fram en egen, enhetlig, handlingsplan som pekar ut förbundets linje i vildsvinsförvaltningen, säger Folke Fagerlund, ordförande i Jägareförbundet Kalmar, till Svensk Jakt.
Handlingsplanen har tre huvudmålsättningar – för avskjutning, för foder och för samverkan. Enligt Folke Fagerlund innehåller handlingsplanen i sig inga direkta nyheter, men strategin för att minska vildsvinsstammen är mer definierad än tidigare. Planen fungerar dessutom att använda för att dels minska vildsvinsstammen, men även för att bibehålla eller öka den.

Höga mål kring samverkan
När det gäller samverkan är målsättningen att ”minst 80 procent av arealen inom jaktvårdskretsar där det finns vildsvin bör omfattas av samverkan. Detta innebär att företrädare för de ingående jaktlagen deltar i årliga vildsvinssamråd arrangerat av jaktvårdskretsen”.
Frågan kring utfodring av vildsvin har länge varit en het potatis. I handlingsplanen är målsättningen att utfodring bara ska ske där det verkligen behövs. 
– Med hänsyn taget till hur vildsvinssistuationen ser ut i olika delar av landet finns det också olika syn på hur foderbitan ska skötas. Nu ger vi med detta dokument Jägareförbundets riktlinjer för hur man bör arbeta, säger Folke Fagerlund till Svensk Jakt.

Viktigt med god etik
För användandet av hund i jakten på vildsvin påpekas att det är viktigt att hålla en hög etisk nivå.
”Hundar som regelmäsigt visar tendenser till att skada friskt vilt ska inte användas”, står det i planen.
– Precis som med all jakt gäller det att ständigt arbeta för att den goda etiken ska genomsyra verksamheten, säger Folke Fagerlund till Svensk Jakt.