Länsstyrelsen och jägarna i Skåne laddar nu för en mårdhundsinvasion från Danmark. Det asiatiska pälsviltet, som redan finns i Norrland, ska stoppas till varje pris.
Länsstyrelsen och jägarna i Skåne laddar nu för en mårdhundsinvasion från Danmark. Det asiatiska pälsviltet, som redan finns i Norrland, ska stoppas till varje pris.

Skåne laddar för mårdhundsinvasion

Om mårdhunden inte stoppas snabbt i Danmark är risken stor att den sprider sig till över till Sydsverige. Och då blir det problem.
– Läget är allvarligt, säger Per-Arne Åhlén, som leder det så kallade mårdhundsprojektet på uppdrag av Naturvårdsverket.

Mårdhunden är en främmande art för Europa som orsakar stor ekologisk skada i de länder där den etablerat sig. I Sverige har mårdhunden bara förekommit sporadiskt hittills men de senaste åren har antalet observationer ökat markant. Denna ökning är sannolikt en effekt av en rad milda vintrar.
Forskare vid Statens lantbruksuniversitet, SLU, har på uppdrag av Naturvårdsverket utvecklat och testat metoder till ett varningssystem som ska upptäcka invandrande mårdhundar. 

Mer än 50 mårdhundar avlivade
Hittills har forskarna med hjälp av jägare och allmänhet kunnat bekräfta och avliva mer än 50 mårdhundar i norra Sverige.
Sverige har i ett flertal internationella konventioner förbundit sig att förhindra, utrota eller kontrollera de främmande arter som hotar ekosystemen. Det är huvudskälet till att Naturvårdsverket satsar på att stoppa mårdhundens etablering. Mårdhunden blev en gång förflyttad 700 mil av mänsklig hand, från östra Asien till västra delarna av före detta Sovjetunionen, där den frisläpptes som ett nytt pälsvilt.

Tolv  föryngringar i norra Sverige
Pilotprojektet har visat att det vandrar in fler mårdhundar än vad som tidigare var känt. Belägg finns nu även för tolv föryngringar av mårdhund i Sverige under år 2008. En överraskning är att mårdhundarna tycks röra sig över ett mycket större område än forskarna tidigare känt till.
I Finland är stammen stor. 
Årligen skjuts det nu omkring 130 000 mårdhundar. Djuren sprider sig framför allt via Torneå till Haparanda och från Vasa över till Holmön och Västerbottens fastland. Problemet just nu är att Sverige riskerar att få en ny invasion av mårdhundar. Och nu kommer hotet söderifrån.

Etablerad i Danmark
– I Danmark har mårdhunden redan etablerat sig. Vi vet att 25 djur skjutits eller blivit påkörda på Jylland. Det strömmar hela tiden in rapporter om iakttagelser till danska naturvårdsmyndigheter, så risken finns att mårdhunden spridit sig till öarna också, säger Per-Arne Åhlén, en av projektledarna för mårdhundsprojektet.
Får inte Danmark snabbt bukt med utvecklingen så ligger södra Sverige mycket illa till enligt experterna.

Simmar lätt över Sundet
– Mårdhunden simmar lätt fem kilometer över öppet hav. Och blir det en invasion söderifrån stoppar vi den inte i första taget, säger Åhlén. Det bästa är om danskarna lyckas utrota den snabbt. Och vi är beredda att hjälpa till med vår kunskap.
I Norrland har mårdhundsprojektet med framgång lyckats att ta fram metoder för att spåra upp djuren med tekniska hjälpmedel. Ett exempel är att förse vissa med radiosändare och sedan följa dem till andra mårdhundar. De är sociala djur som gärna håller ihop.

Kan sprida dvärgbandmask
– Risken för utbredning söderifrån ser jag som mycket allvarlig. Den största faran är att mårdhunden sprider dvärgbandmask, en parasit som faktiskt kan vara dödlig för människor. För bärplockare innebär den ett allvarligt hot eftersom parasiten följer med djurens avföring och fastnar på bären, förklarar Per-Arne Åhlén.
Får parasiten fäste i Sverige så riskerar både våra rävar och hundar också att bli smittade. Då kan problemen bli mycket svåra att bemästra.
Forskarna vet också att mårdhunden sprider rabies. Men den sjukdomen är under relativt hygglig kontroll i Europa och anses därför inte som ett akut hot i vår del av världen.

Sällsynta fåglar hotas
Men det är inte bara mårdhundens smittorisker på människor och husdjur som oroar.
– Skulle den etablera sig i Skåne och övriga Sydsverige så kan man räkna med att ett antal sällsynta fågelarter kommer att stryka med. Detsamma gäller ett antal groddjur som mårdhunden gärna äter. Så enligt de konventioner som Sverige skrivit på så måste vi göra allt för att utrota arten i Sverige. Mårdhunden hör inte hemma i vår fauna, kommenterar Per-Arne Åhlén.
Närmast ska mårdhundsprojektet samarbeta med länsstyrelsen i Skåne och med skånska jägare för att förbereda sig på en eventuell mårdhundsinvasion. Ännu har dock inga säkra observationer gjorts av mårdhundar i södra Sverige.

Mårdhunden är en duktig simmare

Mårdhunden (Nyctereutes procyonoides) lever i par och håller samman i familjen med ett hemområde på mellan tre och åtta kvadratkilometer. Den blir 45-70 centimeter lång, med en 13-25 centimeter lång, yvig svans därtill.
De är duktiga simmare och håller helst till i närheten av våtmarker, gärna med tät vegetation. Mårdhunden har vintersömn. Idet kan vara i rävlyor och ihåliga trädstammar, men speciellt använder den grävlinggryt.
Mårdhunden är utpräglat nattaktiv och är relativt skygg. Den trycker i stället för att fly när den störs. Den äter i stort sett allt den kommer över, exempelvis små däggdjur, fåglar, ägg, amfibier och olika typer av växtplantmaterial.
De har en hög fortplantnings- och spridningspotential och kan få sex–-20 ungar i en kull, men i genomsnitt runt åtta-tio. Ungarna lämnar uppväxtområdet redan första hösten. Mårdhundens livslängd är tre-fyra år.