Skärpta straff för grovt vapenbrott

Regeringen går nu ut med en remiss om skärpta straff för vapenbrott, med anledning av den ökade förekomsten av explosiva varor och vapen i kriminella kretsar.

Minimistraffet för grovt vapenbrott och grovt brott mot tillståndsplikten för explosiva varor föreslås öka från ett års fängelse till två års fängelse. På motsvarande vis ökas minimistraffet för ”synnerligen grovt” brott med samma rub riceringar från tre års till fyra års fängelse. Det föreslås inga förändringar för ”ringa brott”.

Målet är den grova brottsligheten
Förändringarna i lagstiftningen syftar till att komma åt den riktigt grova vapenbrottsligheten. För några år sedan infördes till exempel begreppet ”synnerligen grovt vapenbrott”, som fick en egen straffskala. Förslaget ska alltså inte påverka straffen för exempelvis jägare eller sportskyttar som av okunskap eller misstag begår ringa vapenbrott.