Det kan bli förbjudet att utfodra vildsvin om regeringen får igenom sitt förslag.
Foto: Alexander Erdbeer / Shutterstock.com Det kan bli förbjudet att utfodra vildsvin om regeringen får igenom sitt förslag.

Utfodring av vildsvin kan ge böter

Regeringen har skickat ett förslag på remiss till Lagrådet, där det föreslås att det ska bli förbjudet eller villkor kring utfordring av vilt som inte hålls i hägn.

I lagrådsremissen föreslår regeringen att det ska ändras i jaktlagen, så att det antingen blir förbud av eller villkor för utfodring av vilt som inte hålls i hägn.
Bakgrunden till förslaget är att regeringen anser att det behövs en reglering av särskilt utfodring av vildsvin.
”Det förekommer att jakträttshavare utfodrar vilt med stora mängder foder för att kunna hålla en stor viltstam i syfte att förbättra jaktmöjligheterna. Under senare år har utfodringen, främst av klövvilt, blivit vanligare. Till skillnad från tidigare, då utfodring endast skedde utanför den s.k. vegetationsperioden, sker utfodring numera året runt, även när det finns naturligt foder att tillgå. Utfodringen kan medföra problem även om födan i sig inte är skadlig. Sker utfodringen med för mycket foder eller på olämpliga platser kan närliggande jordbruk drabbas av skador”, skriver regeringen i lagrådsremissen.

Förbud kan bli förenat med vite
Enligt förslaget ska den berörda myndigheten i enskilda fall få besluta om undantag från utfodringsförbudet. Tillsyn över att föreskrifter och beslut om utfodring av vilt följs utövas av länsstyrelserna, som också får besluta om förelägganden och förbud får förenas med vite. Besluten får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
Regeringen föreslår att ändringen av jaktlagen träder i kraft den 1 december 2016.