Resultaten i forskningsprojektet Beyond Moose kommer att användas bland annat som underlag för att ta fram förslag på förvaltningsåtgärder för flerartsklövdjursamhällen.
Foto: Lennart Nilsson/Mostphotos Resultaten i forskningsprojektet Beyond Moose kommer att användas bland annat som underlag för att ta fram förslag på förvaltningsåtgärder för flerartsklövdjursamhällen.

Viltskador i Sörmland skärskådas

I ett av Sveriges mest vilttäta områden, Sörmland, ska forskare från Sveriges lantbruksuniversitet nu studera klövviltets betestryck på grödor som en del av projektet Beyond Moose.

Inom forskningsprojektet Beyond Moose vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, tar forskarna fram ny kunskap om hur älg, rådjur, kronhjort, dovhjort och vildsvin påverkar såväl varandra som möjligheterna att bedriva jord- och skogsbruk. Samtidigt studeras hur markanvändningen påverkar viltet.
Resultaten är viktiga beslutsunderlag för att finna avvägningar mellan olika intressen inom förvaltningen.

Detaljerade studier i odlingslandskapet
Nu utökas undersökningarna av effekter på skogen med detaljerade studier i odlingslandskapet. I ett nytt delprojekt studeras hur klövviltet utnyttjar grödor under olika delar av året och hur djuren begränsar jordbruket i ett av Sveriges mest vilttäta områden, Sörmland.
– Det handlar om att ta ett helhetsgrepp. Viltet rör sig mellan skog och åker och vi måste studera effekterna i hela landskapet, förklarar Anna Widén, doktorand inom Beyond Moose och ansvarig för delprojektet om betestryck på grödor, i ett pressmeddelande.