Friska gener stärker vargstammen

Regeringen har nu tagit nästa steg för en hållbar rovdjurspolitik. Därmed fullföljs en politik som både tar hänsyn till de människor som berörs av rovdjuren i Sverige och har en hög ambition för biologisk mångfald. Det skriver landsbygdsminister Eskil Erlandsson och miljöminister och Andreas Carlgren i en debattartikel.

Skyddet av den biologiska mångfalden måste ske tillsammans med svenska folket. Därför måste också rovdjurspolitiken utformas efter svenska förhållanden och utgå från förutsättningarna i Sverige. Besluten måste tas här i Sverige – nära de människor som är berörda – inte i Bryssel. Det är en viktig princip, men också nödvändigt för att vi ska lyckas med vår höga ambition.

Det finns en bred uppslutning bakom att vi ska ha livskraftiga vargar i de svenska skogarna och samtidigt kunna förvalta vargstammen. 

Få in nya vargar
Dessutom finns en utbredd insikt att vargstammen bara kan bli livskraftig om vi får in nya vargar. För att förverkliga detta har vi utarbetat en politisk helhet som innebär:
• Beslut fattas närmare de som berörs – genom viltförvaltningsdelegationerna i länen liksom möjligheten att direkt skydda tamdjur när de angrips. Med bättre lokal och regional delaktighet följer också ökat ansvar.
• Vargstammens tillväxt begränsas genom en varsam och kontrollerad licensjakt. Riksdagen har förlängt etappmålet på 200 vargar, som fastställdes år 2002, och begränsat antalet vargar till 210 stycken.
• Vargstammen förstärks med vargar obesläktade med de vargar som nu finns i våra skogar. Detta sker genom aktiv flyttning av naturligt invandrade vargar, men också genom utsättning av till exempel valpar från djurparker. De vargar som finns i Sverige är svårt inavlade och det behövs tillförsel av nya vargar icke besläktade med vår vargstam för att på lång sikt trygga dess överlevnad.

Fällda vargar var inavlade
I motsats till vad som ibland påståtts bar samtliga djur som fälldes i 2010 års jakt på inavlade gener. På sikt hotas fortplantningsförmågan och därmed vargstammen. Att för första gången genomföra aktiva åtgärder för bättre genetik är därför avgörande för att gynnsam bevarandestatus. Ju förr det kan ske, desto snabbare bryts inavelsproblematiken och desto mindre kan vargstammen vara numerärt men fortfarande livskraftig.
Sverige står givetvis bakom EU:s direktiv om skydd av djur som är hotade i vårt land. Den svenska rovdjurspolitiken är en helhet med ett antal steg för att vi ska ha livskraftiga vargar i Sverige, där myndigheterna i samarbete med forskare steg för steg tagit fram underlag och lämnat förslag.

Samråd med berörda
Hela arbetet sker i nära samråd med berörda. För att den svenska vargstammen ska bli accepterad och livskraftig krävs både hänsyn till de förutsättningar som gäller för vild natur och hänsyn till människor som påverkas i sitt arbete och boende.
Det sämsta som kan hända vargen i Sverige är en situation där grunden för vår rovdjurspolitik raseras och en inavlad vargstam okontrollerat växer utan möjlighet till långsiktig överlevnad och utan hänsyn till och acceptans av de som berörs.
Vi ska leva upp till de direktiv vi gemensamt beslutat om i EU, men också ta ansvar för människors livsförutsättningar i hela landet. Vi har sedan länge dialog med EU-kommissionen. Vi är övertygade om att vi vartefter också kommer att kunna skingra deras tvivel.

Andreas Carlgren, miljöminister (c) och Eskil Erlandsson, landsbygdsminister (c)