”Vi företrädare för jägare och landsbygdsboende behöver nu samla kraft gemensamt”, skriver Solveig Larsson, förbunds­ordförande för Jägarnas Riks­förbund.
”Vi företrädare för jägare och landsbygdsboende behöver nu samla kraft gemensamt”, skriver Solveig Larsson, förbunds­ordförande för Jägarnas Riks­förbund.

Full vinterstorm i rovdjurspolitiken

Vi går mot full vinterstorm i rovdjurspolitiken. Nu behöver de organisationer som företräder både jägare och landsbygdens intressen i övrigt samla sina krafter, tycker JRF-basen Solveig Larsson.

En höst med ett unikt milt väder gör att jakten ännu inte övergått till vinterutrustningen. Men de allt kortare dagarna gör att antalet jakttimmar per jaktdag nu i det närmaste halverats jämfört med när älgjakten började i september.
De politiska insatserna, som också styr i jakten, verkar där­emot unikt kylslagna och går mot full vinterstorm. När det gäller rovdjur verkar politiken i dagsläget fullständigt gått överstyr.
I rovdjurstäta områden minskar jakttillfällena på grund av att rovdjur urholkar möjligheten till meningsfull jakt. Landsbygdsboende i dessa områden utsätter sina betande djur och hundar för direkt livsfara och livskvaliteten är allvarligt försämrad.
Tilltron undermineras
Människor med stark känsla för demokrati och vikten av att land byggs av lag tvingas inse att lagstiftaren finner att vargstammen ska fortsätta växa.
Det är de lokalt boende och verksamma som får stå för kostnaderna. Detta är att utlämna människor och gör att tilltron till svensk lagstiftning undermineras.
Till detta kommer även beslutet om lodjursjakt för vintern 2012. Inte heller det beslutet ger utrymme för att län i det mellersta rovdjursområdet får förvalta lodjursstammen utifrån sina förutsättningar och demokratiskt framtagna förvaltningsplaner. Detta förstärker ifrågasättandet omkring rovdjurspolitiken.
Föråldrad EU-överenskommelse
Regeringen hade en god ambition att förflytta beslutsmakt över rovdjursförvaltning närmare de berörda och därmed skapa grund för en långsiktigt hållbar rovdjurs­politik. Nu har det utraderats av en föråldrad internationell överenskommelse i EU.
Jägarnas Riksförbund finner att det för närvarande inte finns en rovdjurspolitik i Sverige. Här har vår nya miljöminister ett viktigt och svårt arbete att omgående ta tag i.
Naturvårdsverkets rapport om hur den utökade skyddsjakten på varg ska ske i vinter gav i praktiken ingenting. Nu är det upp till regeringen att ändå presentera ett regelverk för skydds­jakt.
Det som krävs är att människor i praktiken kan försvara sin egendom och snabbt avliva vargar som uppehåller sig i människors närhet, utan att riskera att få sina vapen beslagtagna.
Samla kraft gemensamt
Vi företrädare för jägare och landsbygdsboende som idag bedömer det utsatta läget på ett likartat sätt behöver nu samla kraft gemensamt.
Ett annat exempel, där omdömet inom jaktpolitiken är ifrågasatt, är införandet av en ny älgförvaltning som införs under stark tidspress. Eftersom det i skrivandet stund saknas föreskrifter är både jägare och mark­ägare ovetande om vilka regler som ska gälla.
Målsättningen med ökat lokalt inflytande över älgförvaltningen förfaller om inte tillräckligt med tid ges till alla att sätta sig in i reglerna före de beslut som ska fattas i alla jaktlag om hur de vill bedriva älgjakten framöver.
Så får vi bättre älgjakt
Utifrån den bedömning vi gör om både ökad byråkrati och högre kostnader i den nya älgförvaltningen har Jägarnas Riksförbunds högsta organ, förbundsstämman, beslutat att vi verkar för att få allmän jakt på älg under lång jakttid i framtiden.
Vi vet att med eget ansvar, frivillighet och samarbete utvecklas svensk viltförvaltning för älg bäst.
Jag tillönskar alla fortsatt god jakt, om än allvarligt påverkad av rovdjur för alltför många.
Vi har ännu i stora delar av vårt land fantastiskt fina viltstammar.
Själv har jag haft förmånen att få delta i hjortjakt för första gången. Det är fina minnen som gläder så här när mörkret gör jakt­dagen väl kort.

Svar från Solveig Larsson till Gunnar Rydén och andra läsarkommentarer

Frustrationen över utvecklingen av rovdjurspolitiken och framför allt vargproblematiken är mycket stor för mig, övriga i förbundsstyrelsen och anställda och frågan hur vi kan i praktiken hjälpa alla landsbygdsboende i vargområdet är högt prioriterad.
I möten med representanter för EU-kommissionen, landsbygdsministern, rådet för rovdjursfrågor och rovdjursutredningen är situationen för boende och verksamma det som främst lyfts, vilket även påpekats i skrivelser till regeringen och samtliga riksdagspartier. Samma sak vid överläggningar med LRF, NJS (ett nordiskt samverkansorgan), SJF, politiker och tjänstemän mfl.
Vid vårt förbundsstyrelsemöte i fredags fattade vi beslut omkring ytterligare skrivelser och kommande aktiviteter, där påverkan på politiker och andra beslutsfattare på regional nivå är angelägna för att skyddsjakt ska bli praktisk genomförbart på kort sikt och tryck på att förändringar ska ske.
Regeringens beslut är en stor besvikelse för förbundet och du kan läsa i vårt pressmeddelande vad vi hade förväntat oss, för att på något sätt kunna säga att regeringen tar hänsyn till situationen för människor i vargområden.
Mvh/ Solveig Larsson

PS – jag har ett arvode, men det är endast en mindre del av min inkomst..
Förbundet har ingen arvodering för någon förtroendevald som ger merparten av någons inkomst. Så du behöver inte vara orolig för att medlemsavgiften går i någon större omfattning till förbundsordförande eller förbundsstyrelse

Pressmeddelande

Det finns ingenting kvar av regeringens ambition i vargpolitiken!

Det är med stor besvikelse som Jägarnas Riksförbund i dag tagit del av regeringens beslut gällande förebyggande skyddsjakt. Av tidigare löften och försök till nytänk i förvaltningen av varg finns inte ens en tummetott kvar!
Även om länsstyrelsen får teoretiskt större utrymme så är fokus fortsatt på rovdjurens vällevnad och bevarandestatus. Lokalt boende som berörs och drabbas omnämns överhuvudtaget inte!
Länsstyrelsens möjlighet att bevilja skyddsjakt på ett, av Naturvårdsverket, förutbestämt antal rovdjur utan att någon ansökan inkommit och som har i syfte att förebygga allvarliga skador, kan endast vara till marginell nytta och ses närmast som en klapp på huvudet.
JRF konstaterar att tjänstemän på länsstyrelsen över tiden har avslagit merparten av allskyddsjaktsansökningar även efter att allvarliga skador konstaterats.

Jägarnas Riksförbund hade hoppats att regeringen vågat fatta besluten
• Om generell skyddsjakt på rovdjur som uppträder i närhet av människans boning.
• Om omedelbart ikraftträdande av generell skyddsjakt vid rovdjursangrepp på tamdjur.
• Om antalsbegränsande skyddsjakt inom de regioner som bär en oacceptabel del av landets rovdjurspopulationer.
• Att personer, som anser sig nyttjat sin lagliga rätt att avliva rovvilt, inte skall få vapen beslagtagna innan de dömts.

Miljöminister Lena Ek har inte klivit fram, utan fortsätter i Carlgrens upptrampade spår och offrar lokalt boende i vargområden!