Foto: Shutterstock En ny jaktlag och bättre regler för skyddsjakt på de stora rovdjuren, hör till det som JRF:s Verkställande utskott efterlyser.

JRF: Reglerna för skyddsjakt på stora rovdjur måste förtydligas

Naturvårdsverkets uppdatering av skyddjaktsreglerna för stora rovdjur är tandlös och § 28 i jaktförordningen bör utvecklas. Det anser JRF:s Verkställande utskott som utvecklar resonemanget i en gemensam debattartikel.

Nyligen kom Naturvårdsverkets uppdatering av skyddsjaktsregler för stora rovdjur. Den som hoppats på bättre möjligheter att få skyddsjakt beviljad är lottlös. Möjligen kan beslut göras raskare framöver genom att länsstyrelserna har fått en checklista på hur beslut ska skrivas.

Orsaken till denna tandlösa översyn finns till stor del i regeringens uppdrag till Naturvårdsverket.

Den förra regeringen

I samband med regeringsuppdrag får en myndighet bara göra det som regeringen beställer, annat ska inte tas upp. Helt uppenbart är att när regeringsuppdraget lades till Naturvårdsverket av den förra regeringen, ville de inte ha en rejäl översyn där människors bästa går före vällevnaden för stora rovdjur.

För Jägarnas Riksförbund, JRF, blev detta uppenbart under utredningens gång.  Med målet att få till en bättre möjlighet att skydda egendom och liv har JRF nu föreslagit att regeringen bör utveckla jaktförordningens § 28, så att utöver den rätt som nu finns och som används ytterst korrekt av de drabbade, bör rätt att avliva stora rovdjur som finns inom 300 meter från människors hus och hagar med djur samt rätt att förfölja ett stort rovdjur som angripit tamdjur, införas. På så sätt kan människor freda sig och sina tamdjur bättre och rovdjur som angriper kan förföljas. Då kommer skyggheten att öka bland stora rovdjur generellt.

Riksdagens beslut

Efter att riksdagen beslöt att mininivån för varg ska sänkas till 170 – 270 vargar gav den förra regeringen Naturvårdsverket i uppdrag att utreda detta. Även här är uppdragsbeskrivningen så skriven att resultatet riskerar att bli ingenting. Den nuvarande regeringen behöver därför skyndsamt ge tilläggsdirektiv till regeringsuppdraget.

JRF föreslår att regeringen uppdrar till Naturvårdsverket att använda sårbarhetsanalysen som anger att 23 – 38 vargar behövs i Sverige som utgångspunkt och sätta människors välbefinnande främst samt övriga socioekonomiska faktorer för boende, tamdjurshållare och jägare. JRF:s förbundsstämma 2022 antog ett enhälligt uttalande där regeringen uppmanas att sänka nuvarande GYBS från 300 vargar till 60 vargar.  Uttalandet grundas på att forskning visat att mellan 23 och 38 vargar behövs i Sverige för att uppnå mindre än 10 procents utdöenderisk på 100 år. GYBS ska vara väsentligt högre och stämman fann att 60 vargar är ett tillräckligt antal och ett delmål för JRF på väg till noll frilevande vargar.

Moderniserad jaktlag

Samtidigt behöver vi få en modern jaktlag, där vi genom en speciallag får bruka viltresursen uthålligt framöver.

Regeringen behöver dessutom få ny viltmyndighet på plats!