Sture Nilsson vill att Naturvårdsverket ändrar ordet "kan" till ordet "ska" i föreskrifterna för älglicensområden, så att alla länsstyrelser gör lika.
Foto: Shutterstock Sture Nilsson vill att Naturvårdsverket ändrar ordet "kan" till ordet "ska" i föreskrifterna för älglicensområden, så att alla länsstyrelser gör lika.

Samarbete ska gälla i älgförvaltningen

Till vårvintern 2021 ska Naturvårdsverket påbörja översynen av de föreskrifter som omgärdar reglerna för älgjakten. Debattören Sture Nilsson har ett förslag som gäller föreskrifterna för älglicensområden.

Ett antal klagomål gällande föreskrifterna för älglicensområden har inkommit, bland annat från mig. Naturvårdsverket kommer att se på dessa och därefter föreslå en del ändringar som så småningom kommer att skickas ut på remiss till berörda intressenter.

Angelägen översyn
Som nämnts är det angeläget att en översyn görs av de föreskrifter som reglerar älglicensområdet. De föreskrifter som är gällande i dag har lämnat öppet för tolkningar av de enskilda länsstyrelserna, som då kan förhindra den enskilda fastighetsägare möjligheten att nyttja sin jaktliga äganderätt fullt ut.
De föreskrifter som är gällande i dag säger att en länsstyrelse kan tillåta att en fastighetsägare samarbetar med andra fastighetsägare inom ett älgförvaltningsområde för att få till stånd ett licensområde för älgjakt, även om fastigheterna inte gränsar till varandra. Så görs i stort sett av alla länsstyrelser i dag.

Godtyckliga föreskrifter
Men minst ett undantag finns. Denna länsstyrelse har utsatts för juridisk prövning för att ha nekat registrering, utan att ha blivit fälld i domstol. Anledningen är att föreskrifterna använder ordet kan, inte ordet ska. Berörd länsstyrelse har då getts utrymme att förneka den ansökande fastighetsägaren möjligheten att bilda ett älglicensområde.
Sådana här godtyckliga föreskrifter ska naturligtvis inte finnas i ett nyligt upprättat älgjaktssystem! Tillåts det leva vidare så kommer det att skapa problem och sådana ska naturligtvis undanröjas.

Ändra ”kan” till ”ska”
Denna åtgärd, det vill säga att ändra ordet kan till ordet ska, ger fastighetsägarna möjlighet att ta till vara sin del av avkastningen som produceras på deras marker, vilket är en förutsättning för att kalla vår älgjakt för en produktionsanpassad älgjakt. Att denna lilla förändring i föreskrifterna dessutom ger många jakttillfällen, det borde väga tungt när beslut ska tas i frågan.
Så till er på Naturvårdsverket säger jag: Låt föreskrifterna för älglicensområden bli juridiskt korrekta och därmed öka tillgängligheten för många älgjägare!

STURE NILSSON, SJULSMARK