Avspärrningar runt vindkraftverk kommer att omöjliggöra jakt på mycket stora arealer skogs- och jordbruksmark, varnar tre debattörer.

”Vindkraften hotar jakten!”

Varför är vi svenska jägare så märkligt tysta i debatten om den av staten ännu omhuldade vindkraftsutbyggnaden i Sverige, som hotar jakten. Tror vi verkligen att vi kommer att kunna fortsätta med vårt stora fritidsintresse, när vindkraftverken nu byggs ut över hela landet?

Faktum är att vindkraftsutbyggnaden och igångsättandet av vindkraftverk på den svenska landsbygden har skett utan hänsyn till bland annat tvingande rättsregler och säkerhetsbestämmelser för skydd av allmänhet och i förekommande fall egendom och husdjur då vindkraftverk är i drift. 

Mycket stora arealer, mellan 50 och 113 hektar runt varje vindkraftverk, måste inhägnas då vindkraftverk i kallt och eller isigt klimat utgör en mycket allvarlig säkerhetsrisk.
Skyddsområdet behövs som yttre skalskydd mot till exempel livsfarliga isprojektiler från nedisade rotorblad.

Avspärrningar stoppar jakten
Dessa avspärrningar kommer att omöjliggöra jakt på mycket stora arealer skogs- och jordbruksmark!
För att uppfylla de grundläggande kraven i enlighet med EG:s Maskindirektiv – MD 98/37/EC (AFS 1993:10), som ersätts av 2006/42/EC (AFS 2008:3) från 2009-12-29 och för att kunna CE-märka och därmed få ta vindkraftverk i drift måste en säkerhetszon med en radie av cirka 400-600 meter runt större vindkraftverk inhägnas.
Säkerhetszonen får inte beträdas då vindkraftverket är i drift. Vindkraftverket får inte utgöra någon som helst risk eller fara för person egendom och husdjur, som befinner sig i närheten av säkerhetszonen.

Gäller även vindkraftverk
Skyldigheten att ha CE-märkning gäller alla produkter som omfattas av direktiv i vilka CE-märkning föreskrivs och som är avsedda för den gemensamma marknaden.
CE-märkning skall sålunda anbringas på alla nya produkter, även på vindkraftverk.
Hälso- och säkerhetshänsyn för person, egendom, och boende måste präglas av en helhetssyn under planförfarandet och under bygglovsprocessen, då dessa utgör en direkt förutsättning för att tvingande och obligatoriska krav i EG/EU-rättsakten.
Maskindirektivet skall kunna uppfyllas, så att vindkraftverk kan CE-märkas och få lov att tas i drift och i bruk. Detta har hittills inte skett i Sverige!

Ger försämrad livsmiljö
Då kravet på inhägnad måste uppfyllas, medför det en väsentligt försämrad livsmiljö och livskvalitet för närboende och att betydande arealer naturmiljö inte längre blir tillgängliga för vår jaktutövning. Den i Sverige så omhuldade ”allemansrätten” för övrigt friluftsliv, kommer dessutom att utsättas för mycket stora inskränkningar av vindkraftsutbyggnader.
Observera att det bara är EG-domstolen, som har mandat att tolka de EG-rättsakter som berör produkter, som omfattas av ”den nya metodens” EG (EU & EES) produktdirektiv. Endast EG-domstolen har rätt att döma i sådana tvister.

Hög tid att agera
Det är därför hög tid att vi jägare och våra organisationer med ovanstående gällande lagregler som grund ifrågasätter den pågående utbyggnaden av vindkraften i Sverige. Förutom att vara oerhört dyr för alla elkonsumenter och skattebetalare innebär utbyggnaden även ett mycket allvarligt hot mot jakten och andra traditionella svenska friluftsaktiviteter.
Därför måste vi alla hjälpas åt med att protestera mot denna samhällsekonomiskt helt onödiga vindkraftsindustrialisering, som det svenska kultur- och skogslandskapet utsätts för av giriga markägare, exploatörer och finansklippare. De struntar blankt i den förödande inverkan utbyggnaden har på vår i jämförelse med övriga Europa orörda svenska natur.

Claes-Erik Simonsbacka, författare till rapporten ”Vindkraftverk, får byggas men inte tas i drift”.
Jonny Fagerström, Styrelsen i Föreningen Svenskt Landskapsskydd.
Björn Törnvall, Föreningen För Småskalig Vindkraft i Lillhärdal, FFSV.
Ämnen i artikeln
Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...