Foto: Shutterstock Lodjuret är ett populärt vilt i Finland, både som jaktbyte och mårdhundsdödare.

Finska lodjur effektiva mot mårdhund

I Finland har man märkt att lodjuren tar de invasiva mårdhundarna. Dettta räknas som ett plusvärde då man ser på vilket sätt som Finlands lodjur bidrar till nyttigheterna i den finska naturen.

Att lodjuren tar invasiva mårdhundar framhålls när man diskuterar en ny förvaltningsplan för lodjuren i Finland. Den nya förvaltningsplanen ersätter en förvaltningsplan från år 2006. Förvaltningsplanen utgör navet i finsk rovdjurspolitik och fastställs av Jord- och skogsbruksministeriet i Finland.

Tar mycket klövvilt

Å andra sidan anses att viltvårdsarbetet i Finland går till spillo eftersom lodjurets predation är så inriktad på hjort och rådjur. Rådjuren och hjortarna har dock under de senaste åren ökat kraftigt i Finland och de milda vintrarna stöder uppgången.

I den uppkomna situationen har debatten om lodjurets predation dämpats avsevärt. Även om lodjuret på vissa orter kan döda en hel del rådjur och hjortar så förmår arten inte nödvändigtvis reglera sina bytesarter. 

Växande stam

Lodjursstammen har i stort sett fördubblats sedan den föregående förvaltningsplanen fastställdes. 2005 fanns det uppskattningsvis mellan 1100 och 1200 lodjur medan det före årets jaktsäsong fanns mellan 2155 och 2280 lodjur äldre än ett år i Finland.

I dag ligger lodjuret på sin gynnsamma skyddsnivå och arten betraktas i Finland som livskraftig. Den allmänna inställningen till arten är i det stora hela neutral eller positiv. För jägarna i Finland är lon ett uppskattat vilt, framgår det av artikeln.