• Pinewood

Vargfrågan – en enorm avledning

DebattPublicerad: 2010-12-27 16:05

Vargfrågan har blivit en enorm avledningsmanöver som tar bort fokus från skogsbolagens roll i den biologiska mångfalden. Den artdecimering som skogsbruket orsakar i den svenska och globala taigan sägs det praktiskt taget inte ett ord om, konstaterar debattören och författaren Göran Greider, chefredaktör på Dala-Demokraten.

Under de senaste tre, fyra åren har jag alltmer sällan skrivit om rovdjursfrågan, trots att den på många sätt blivit allt hetare och trots att jag lever med den i Dalarna, där jag är halva året. Det händer att vargen promenerar genom vår by i Västerdalarna och är man ute och plockar svamp en höstdag kan man plötsligt se hunden stå alldeles vaksam och darrande i hyggeskanten: En björn har nyss passerat!
Men i vardagliga samtal med folk har jag tyvärr lagt till mig med ovanan att först liksom känna mig för hur det står till med synen på gråben hos den jag talar med. För tio år sedan hade jag en frimodighet i den här frågan som jag idag inte har.

Trött på vargfrågan
Rovdjursfrågan, och med den menar jag i princip enbart den som rör vargen, har tröttat ut mig. Har jag resignerat? Ja, litet. Numera tröstar jag mig ofta med att vargen globalt sett i vart fall inte alls är utrotningshotad. Men de uttalade motståndarna, som tidigare var mer spridda, förefaller idag mer organiserade och mer beslutsamma. Framför allt har de, eller tycker sig ha fått ett klartecken från regeringsmakten.
Licensjakten vintern 2010, då 27 vargar sköts av under några iskalla dygn, fyllde vargmotståndarna med ett helt nytt självförtroende. Det råder ingen som helst tvekan om att det är så. Några tusen jägare gav sig ut i de snörika skogarna och rätt många kom tillbaka med blodsmak i munnen – de senaste uppgifterna tyder mycket riktigt på att den illegala vargjakten ökat i omfattning. Jodå, somliga jägare gick ut i skogarna med en annan och hedervärd känsla, den att göra sin plikt i värnandet av den hembygd de älskar. 

Utplantering stressas fram
Men när den nya rovdjurspolitikens andra led (det första var licensjakten) som rör utplantering av vild varg eller djurparksvarg nu ska stressas fram, tyder inget på att den minoritet som motsätter sig detta rovdjur skulle ha blivit mer tolerant. Tvärtom.
Jag kan heller inte se att de nya viltförvaltningsdelegationerna, som inrättats under 2010, på minsta sätt tvättat bort egenintressena hos de parter som sitter i dem (vilket statsvetarna brukar hävda sker i sådana institutioner). Det står en tung air av jaktkultur över dessa partssammansatta delegationer. I Dalarna är exempelvis den som företräder Naturskyddsföreningen också jägare, liksom landshövdingen/ordföranden själv. 

Inget inflytande för lokalbefolkningen
Man kan knappast heller påstå att det är lokalbefolkningarna själva som fått inflytande i dessa delegationer, utan snarare organisationsintressena som slåss för vad man kan kalla de militanta minoriteterna. Mer om det litet längre fram – men det avgörande som skedde med den nya organisationen var nog helt enkelt att biologernas (rovdjurshandläggarnas) roll kraftigt försvagades.
När jag numera blir uppringd då och då och tillfrågad om jag vill medverka i någon TV-debatt om vargfrågan brukar jag tacka nej. Jag vet att jag bara kommer att gå ledsen därifrån. Och jag vet att det kommer att bli mycket svårt att i uppjagade debattsammanhang (som jag annars gillar!) fånga hela den motsägelsefulla karaktären i denna diskussion.

Hemliga funktioner
För så här är det: Har inte denna evigt inflammerade vargdebatt en rad nästan hemliga funktioner i debatten om miljö och biologisk mångfald? Jag kan inte låta bli att notera att medan vargdebatterna står som spön i backen så är det dödstyst om andra, i grunden långt mer avgörande frågor om biodiversitet. Den artdecimering som skogsbruket orsakar i den svenska och globala taigan sägs det praktiskt taget inte ett ord om. Skulle den debatteras, ja då skulle biodiversitet plötsligt handla om miljardtals kronor och framtiden för svensk export. Därför finner man att åtskilliga liberala ledarsidor gärna tar strid för vargen, men inte knystar ett ord om exempelvis skogen. Min alltmer isande känsla är att den sanslöst överdimensionerade vargdebatten har till uppgift att dölja mer än den visar.

Odlar förakt mot landsbygdens folk
En annan uppenbar, men trots det mer eller mindre oreflekterad funktion hos vargdebatten, är att den alltid och ofelbart tycks stärka storstadsnormen i offentligheten. Är det inte det den är till för? Kalla in någon skogshuggarvarelse från obygden som får hata varg och överhet så stärks den upplysta – och kanske till och med ”gröna” – medelklassen i Stockholms innerstad i sin självgoda identitet. Jag är trött på det där. Jag är trött på att människor som tär betydligt mer på biosfären än de allra flesta glesbygdsjägare slår sig för bröstet och tror sig vara ekologiskt medvetna. 
Följeslagaren till snart sagt varenda vargdebatt jag sett är – folkföraktet. Men när den biologiska mångfalden på allvar är i stöpsleven – som i skogsfrågan – ja, då är samma upplysta medelklass och deras ambassadörer i den mediala offentligheten ointresserade.

Enorm avledningsmanöver
Vargdebatten som en enorm avledningsmanöver? Så är det nog. Att slåss för ett par hundra vargar kostar inte mycket, i alla fall inte för den som är på säkert avstånd från vargen.
Troligen finns det rentav urgamla etniska fördomar i omlopp när det gäller vargfrågan. När BRÅ för några år sedan kartlade det extrema varghatet i de mest revirtäta skogslänen, noterade jag att det tycks vara i de gamla finnmarkerna som rovdjursmotståndets hårdaste kärna finns. De finnar som för många hundra år sedan migrerade dit tog med sig en utpräglad jaktkultur från södra Finland, samtidigt som de slog sig ner i trakter så öde att Lagen inte nådde dit. 

Rovdjursfientliga poem av finnättlingar
Jag kan inte bevisa det, men jag är säker på att vaga ekon av en lång och delvis nedtryckt minoritetshistoria faktiskt ljuder genom delar av vargmotståndet i såväl Sverige som Norge. Varje gång jag hör en ilsken jägare citera någon rad ur rovdjursfientliga poem av finnättlingar som Gustaf Fröding eller Dan Andersson brukar jag tänka på det.
Det som gör vargfrågan hopplös att hantera är det faktum att den pulserar i så extremt starka sociala spänningsfält: den svävar där som en magnetiserad groda. Jag är säker på att så länge avfolkningen av landsbygden pågår och accelererar så kommer frågan helt enkelt inte att kunna lösas. Kanske riskerar den att åtminstone på medellång sikt direkt förvärras.
För varje år blir byarna tommare, butikerna och arbetstillfällena färre, busslinjerna glesare. Det ger ett växande utrymme för den militanta minoritet som jägarna (eller snarare delar av jägarkåren) utgör. 

Avhandling hyllad i jägarkretsar
Men hur ska då rovdjuren bäst förvaltas? Det system som rådde före 2010 var inte heller bra. Felet med det var att det våldsamt spädde på ilskan mot experter och myndigheter. 2008 kom avhandlingen ”I vargens spår”, av Serena Cinque på Göteborgs universitet. Det var nog första gången en rejäl forskarprodukt blev direkt hyllad i jaktkretsar. Hennes tes var nämligen den att den stela förvaltningen – där två byråkratier, Naturvårdsverk och länsstyrelse, hanterade allt – gav de ”neutrala” tjänstemännen i länsstyrelserna för mycket och för godtycklig makt. 

Biologer styrde rovdjursförvaltningen
I själva verket var det inte rätt och slätt tjänstemän det rörde sig om, utan specifikt gruppen rovdjurshandläggare, det vill säga akademiskt utbildade biologer. I praktiken styrdes ganska mycket av en grupp biologer runtom i landet. Det är självklart att det alstrade konflikter och ilska mot myndigheterna.
Den där avhandlingen, för övrigt skriven av en person från det vargrika Italien, har jag sällan sett omnämnas av landets rovdjursvänner. Men de borde läsa den. Den berättar om en förvaltning som hade en enorm slagsida åt just experttänkandet, på andra medborgares bekostnad. 

Jobbig läsning 
Även för mig var denna avhandling ganska jobbig läsning, eftersom jag i allmänhet helt ansluter mig till den vanliga synen på rovdjur hos dessa ekologiskt medvetna biologer. Men det går inte att komma förbi: Det förra systemet gödde konflikter mellan ”folk” och ”elit”.
Sedan tvärvände emellertid förvaltningspolitiken. Alliansen, med Centerpartiet i spetsen, fick igenom sina populistiska idéer. Det som hänt under det senaste året är istället att den biologiska kunskapen i stort sett istället kastats ut, eller i vart fall degraderats kraftigt. 

Handläggare känner sig vanmäktiga
Numera kan man prata med rovdjurshandläggare runtom i landet som känner sig rätt vanmäktiga inför den ignorans inför biologisk sakkunskap som dominerar i delegationernas överläggningar. En frustrerad elit – det är inte så roligt det heller. Känslan är tydlig av att ingen stark vetenskaplig och faktabaserad motkraft riktigt finns för att ens göra licensjakten rimlig. En biolog påpekade i samtal att det är dumt att använda så kallat lapptyg – långa linor där det hänger tyg- eller vaxduksbitar – under vargjakten eftersom man då vänjer av vargen vid rädslan för denna gamla vargskyddsteknik. Jag är själv inte jägare och ska inte uttala mig mer detaljerat om exakt hur licensjakten borde gå till. 

Inget förbud skjuta alfadjur
Men det känns onekligen märkligt att höra att exempelvis inte förbud införs mot att skjuta alfadjur, alltså de vargar som är överst i flocken och som står för reproduktionen av valpar. Lika egendomligt är det att inga egentliga kompetenskrav ställs på jaktledare och att mig veterligt ingen tillsynsorganisation finns för att övervaka att allt går rätt till.
Trots detta så tycks än så länge den nya förvaltningen inte ha blivit någon succé ens hos jägarna (som tycker att lokalbefolkningarnas makt, som de ofta ser sig som ombud för, inte blivit så mycket större) och än mindre hos rovdjursvännerna, som snarare anser att deras inflytande drivits tillbaka. 

Upplagt för fortsatta spänningar
Det är kort sagt upplagt för fortsatta spänningar. Förvaltningen har gått från en extrem till en annan och bägge har visat sig dysfunktionella.
Vad bör då göras? Jag tror att det bara är att konstatera att rovdjursfrågans framtid i grunden inte ligger i olika förvaltningsmodeller. Vart man än väljer att förlägga tyngdpunkten uppstår nämligen oöverkomliga problem: en verkligt radikaldemokratisk nedflyttning av besluten till lokal nivå skulle omintetgöra de demokratiska beslut som fattas högst upp i demokratin och som speglar den i grunden rovdjurspositiva opinionen.

Fyra vägar för framtiden
Jag har trots det fyra vägar att föreslå för framtiden. Och för att börja med själva förvaltningen:
Idealet på länsnivå vore att det vid sidan om de politiska representanterna och företrädarna för jägare och naturskyddsintressen upprättades en medborgarpanel. Några hundra slumpvis utvalda innevånare i exempelvis Dalarna eller Värmland skulle helt enkelt få delta rovdjursdelegationernas arbete. Det vore ett nytt sätt att komma förbi de cementerade särintressena, experterna och de undflyende politikerna. En sådan medborgarpanel skulle bättre spegla den allmänna opinionen i ett län, den skulle troligen få en betydande legitimitet, även om naturligtvis också den ibland skulle hamna i konflikt med små lokalbefolkningar intill ett vargrevir. Tyvärr är medborgarpaneler inget särskilt billigt demokratiinslag, men jag menar att det vore värt kostnaden.

Återuppväckt landsbygdspolitik
Den andra vägen är naturligtvis en återuppväckt landsbygdspolitik (i den mån det ens någonsin funnits en sådan). Det är, tror jag, förutsättningen för en fungerande rovdjurspolitik. Känslan som många i glesbygden har av att lämnas i sticket av såväl politiska makthavare i storstäder eller residensstäder som marknadsaktörer utgör varghatets outsinliga källa. Om vargen ska kunna leva, så måste hela landet få leva. I dagsläget tyder ingenting på att så kommer att bli fallet. Men här ingår allt från krav på fungerande service på landsbygden till entreprenörstänkande som kan få fart på exempelvis vargsafaris.

500-1 000 vargar
Den tredje vägen är naturligtvis att rovdjurspolitikens mål beträffande antalet vargar höjs ganska dramatiskt. Istället för en vargstam på några hundra djur borde man tänka sig någonstans mellan femhundra och tusen. Ekologiskt är det önskvärt inte minst tack vare de kaskadeffekter en topp-predator skapar i landskapen – Henrik Ekman skriver spännande om hur vargens ankomst väcker döende biotoper i sin Augustnominerade bok ”Vargen, den jagade jägaren” – och i de landskap som hemsöks av en oerhört snabbt växande vildsvinsstam borde det i slutändan hälsas med tacksamhet.
En så stor vargstam skulle antagligen helt undandras risken för inavel, samtidigt som behovet av regelbunden avskjutning skulle få många jägare att till slut verkligen uppskatta detta rovdjur. 

Regelbunden avskjutning av varg
Regelbunden avskjutning skulle slutligen injaga all nödvändig skräck hos vargen för människan man kan begära.
Den fjärde väg som måste anträdas för att nå målet om ökad tolerans för vargen är i grund och botten filosofisk: Vi måste sakta men säkert arbeta oss ur den art-egoism – speciesism kallar djurrättsfilosofen Peter Singer det för i sitt klassiska verk ”Djurens frigörelse” – som är nedlagd i nästan alla våra kulturella uttryck och i det ekonomiska systemet. ”Uppgiften att nedkämpa artförtrycket är väldig”, noterade Singer i sitt banbrytande verk. Varje medvetande med förmågan att känna lust eller smärta har eller kan, av oss, tillskrivas rättigheter, även en vargtik. I samtal med åtskilliga övertygade vargmotståndare har jag genom åren alltid märkt hur de ändå rycker till när den tanken utsägs: Här är ett medvetande, vid sidan av vårt, som känner och lider och äger intelligens. I varje jägare tror jag att det längst inne gömmer sig en djup respekt för den fyrfota jägaren.

Den ”sörjande” vargtiken
För några år sedan rapporterade en journalist på Dala-Demokraten om ett sorgligt fall av illegal vargjakt i Äppelbo i Dalarna. Dagen efter skrev jag en kort artikel under rubriken ”Mannen som sköt en varg” där jag försökte leva mig in i såväl tjuvskytten som vargen:
”Vargspårarna kunde även konstatera att vargtiken uppehållit sig i närheten av den döda hanen i flera dygn.” Jag fastnade för den meningen i Leif Olssons nyhetsartikel om den varg som hittades död på ett hygge i Äppelbotrakten.
Vargpar är inte så olika människopar, ja de är nog mer trogna varandra än vad människor ofta är. Vargen är ett socialt djur, flocken en storfamilj. Det var därför som en gång i tidernas gryning vargungar kunde flytta hem till människorna och deras familjer – de fann sig naturligt tillrätta i människoflocken. Så kom de älskade hundarna till oss.

Gripande bild
Bilden av vargtiken, cirklande runt den döde hanen, är gripande. De allra flesta – inklusive de många jägare som oftast är stora naturälskare – tror jag känner just så: den ena parten i ett förhållande sörjer den andra. Och om varghannen blev skjuten, om det rörde sig om ett grovt jaktbrott – hur känner sig den som sköt? Möjligen satt han – jag utgår för enkelhetens skull från att det i så fall var en man – i en bil när han gjorde det. Var det triumfens heta vågor som rusade genom medvetandet och genom den säkert litet skakande kroppen när han såg hur varghannen segnade ner och dog? Vad sa han när han kom hem? Tänk om han har till exempel en dotter eller son i sju- eller tioårsåldern eller så – berättar han för henne om det här? Knappast. Så han är tvungen att förbli ganska ensam med sin eventuella triumfkänsla. Fick han utlopp för det hat han antagligen måste känna för detta rovdjur så att det kändes bättre efteråt? Sitter han någonstans just nu och skryter för andra invigda om det han gjort?

Växande skuldkänsla?
Det vet vi inte. Och vem vet – den man som eventuellt gjorde detta kanske istället är mycket nervös nu, inte bara för att bli upptäckt efter sin olagliga handling (den som begår ett brott mår sällan bra efteråt.) Utan också för något annat: En liten, men växande skuldtyngd känsla av att han faktiskt tagit livet av en varelse, som i slutändan har sina likheter med honom själv. Och kanske har han en hund som han är mycket fäst vid och den där hunden är släkt med vargen han sköt. Han kanske läser det här. Det är rentav troligt att han gör det. I så fall tror jag att han läser denna text en gång till.
Sedan rycker du på axlarna, skrattar. Eller så sitter du där, mer tankfull än du trott att du skulle vara. Kanske har du det inte alls så lätt just nu.
Så skrev jag, i visshet om att mannen som dödade vargen med all sannolikhet skulle läsa texten. Någon dag senare blev jag uppringd av en anonym person som berättade att texten blivit läst av den som sköt.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

72. Skogsman har fel om skog

2011-01-08 23:01

Många nyckelbiotoper avverkas tyvärr i landet varje år och det sker i så gott som alla län därför att staten inte betalar ersättning för mer än ett fåtal av dessa objekt. Det är således inte bara av misstag som dessa områden avverkas vilket Skogsman tycks tro.
Ädellövskogarna i södra Sverige har sin skyddsvärda artstock och barrskogsområdena har sina precis lika skyddsvärda arter. Barrskogen dominerar landskapet i nästan hela Sverige och det är här som avverkningarna sker och biodiversiteten successivt urholkas. Enligt färsk statistik underkänns hela 25% av skogsbrukets avverkningar när det gäller den generella naturhänsynen. Då hjälper det inte att kalla sig certifierad. Angående gammelskogarnas ökade areal så har Skogsman rätt om vi till dessa räknar in gallrade skogar i åldrarna 60-100 år. Riktiga gammelskogar eller snarare naturskogar som brukats extensivt och därför har höga naturvärden samt finns i åldrar över 120 år, här minskar arealen oroväckande snabbt. Att nämna detta faktum är inte att förvränga verkligheten utan tvärtom är det viktigt att rätt info kommer ut!

71. Hermansson

2011-01-08 21:54

Låter som om Du doktorerat i ämnet mask, och även det Svenska språket!
Vi andra kan väl lungnt luta oss tillbaka och tro på det han säger. Har försökt få honom att visa sin kompetens i ämnet, men har mest fått höra rövarhistorier om dessa maskar. Han borde kanske lägga sin energi på hundar som smugglas in i
landet. Det är enligt expertisen den farligaste vägen för denna mask!

70. Greiders enorma etniska avledning

2011-01-08 12:33

Med hjälp av sisådär 16000 skrivtecken söker Greider bevisa att vargen inte är ett problem för landsbygden, utan han påstår att vargfrågan används som argument av en liten militant etnisk minoritet som är jägare och härstammar från finska invandrare! Vargfrågan är enligt Greider således en strid mellan etniska grupper i Sverige och Greider står på den förtryckande majoritetens sida. Men tyvärr Greider, avledningsmanövern är din och bara din. Du och dina landsbygdsvandaler börjar tydligen få ont om argument, så ont att nu duger alla märkliga argument: Nyligen hörde jag Henrik Ekman använda sina döda systrar som argument mot jägare och nu påstår Greider att vargar är nästan mänskliga! Och dessa ”nästan människor” - vargarna – vill, enligt Greider, de militanta och beväpnade jägarna döda. Hela Greiders artikel andas galen ekosofisk fanatism och demonstrerar klart att landbygdsvandalerna med alla medel vill forma naturen efter egna idéer. Och likt alla totalitära läror så tar ekosoferna inte hänsyn till människor.
Men att många jägare vägrar jaga varg kommenterar Greider ej, ty detta är något som inte ingår i hans dogmatiska uppfattning om vad en jägare är, så han väljer i sin förvirring att tiga.
Inte vågar Greider heller att ta upp problemen med dvärgbandmask, rabies och andra sjukdomar som varg sprider överallt där de får bilda revir. Det kanske är för svårt för Greider att få dvärgbandmasken till att vara ett etniskt problem? Men det är klart, Greider, i Finland är en stor andel av varg och älg smittade av dvärgbandmask, kan detta möjligen vara en lömsk attack mot Greider och hans etniska grupp? Men trots utbredd smitta hos varg så är hundar och mårdhundar i Finland INTE smittade! Här ser vi ett tydligt exempel på Carlgrens vishet, staten lägger ned miljoner på att bekämpa mårdhundar utan mask och ännu flera miljoner på att välkomna vargmask från dessa smittade områdena till Sverige!
Man känner för närvarande till sju arter av dvärgbandmask, varav två förväntas komma till Sverige med varg från öst. Båda är livsfarliga för människor.

69. Maskar...

2011-01-07 23:51

Som sagt, jag har bett om ursäkt för 3 dgr sedan, att jag tagit fel på mask!
Har skrivit detta i ett inlägg med kopia från obduktionsprotokollet.
Detta inlägg togs inte in!!!
Import av hund är en större källa till oro, vad gäller dvärgbandmasken.
Inlägg 54 säger mycket av var jag står och tycker i frågan, utom denna dj-vla mask då. Jag får be om ursäkt en gång till, men jag tror inte att det hjälper vår sida av saken, vad det verkar. Vilken tur att Ni hittat ngt att slå ned på.
Nu börjar jag istället smyga med det jag säger och gör, då jag fått kontakt med personer som tycker och tänker som jag! De var väldigt intresserade av de uppgifter jag kunnat ge dom so far!
MVH Cicki

68. Tack Redaktionen för klargörandet.

2011-01-07 18:10

Nu trodde jag förvisso inte annat heller men påståendet från Cicki var av sådan natur att min tro inte var nog.

Beklämmande påstående ifrån en, som det verkar, ovuxen individ. Ingen brist på självförtroende där inte. I 65 fortsätter hon I samma stil, se avslutet t.ex. Så skriver inte vem som helst, som nyss själv ljugit. En ursäkt har däremot passat.

67. Cicki!

2011-01-07 18:09

Hur kan du påstå att endast den ena av dvärgbandmaskarna är farlig?
Det enda du har rätt i är att det fihns 2 olika, dock är bägge farliga och bildar cystor i människokroppen om man blivit smittad!
Du bör vara bättre påläst för att kunna få respekt då du debatterar!

66. Göran Greider och de sju dödssynderna

2011-01-07 18:09

Citat Göran Greider: ”Om vargen ska kunna leva, så måste hela landet få leva”.
Greider tycker uppenbart att detta är fyndigt, han friar till folk i bygderna men menar motsatsen: Landsbygden skall få leva endast om de låter sig kuvas så att landsbygdsvandalerna kan få njuta av att veta att det finns varg på landsbygden. Greider inser att folk uppfattar honom som den landsbygdsvandal han är, och han arbetar för att skapa lite dimmoln runt sin extremism. Det ironiska i citatet är att behåller vi en frilevande vargstam i landet så medför detta obönhörligen att vi kommer att få in dvärgbandmask som i sin tur starkt kommer att bidraga till att bygdesverige kommer att dö. Därför är Greider livrädd för att nämna denna besvärliga ”biverkan” som varg har.
Sedan måste han ge uttryck för sin ekosofiska tro, citat: ”Vargpar är inte så olika människopar, ja de är nog mer trogna varandra än vad människor ofta är”.
Detta är struntsnack, det finns många djurarter som är monogama. Sådan retorik kan även kallas lögn.
Sedan blir Greider rent patetisk i sin självförhävelse, citat: ”Någon dag senare blev jag uppringd av en anonym person som berättade att texten blivit läst av den som sköt”. Greider har alltså klarat av vad polis och rättsväsende inte klarat av, han har avslöjat, dömt och straffat en som enligt Greider olovligen avlivat en varg!
Cicki borde lära sig av politikerna vad en pudel är: Blir man avslöjade med att ljuga så är det bästa att erkänna direkt. Att förneka sina egna lögner gör bara saken värre, Cicki. Det är i det läget signaturen Cicki befinner sig.

65. Anders Hermansson

2011-01-06 23:16

Varför går Du inte in och läser själv om Dina "fynd"???
"det finns inga "marginella" fynd av dessa livsfarliga parasiter." Ska jag skriva det en gång till?
Det finns två typer av dvärgbandmask den ena farlig, den andra inte.
Skulle vara mer intressant om Du svarade på andra åsikter istället för att tjata om samma ämne hela tiden! Förmodligen det Du kallar för svammel. Det är ju ett enkelt sätt att slippa svara på frågor där Du vet att Ditt svar inte motsvarar verkligheten!


64. Cicki och Redaktionen.

2011-01-06 23:14

Du bör bättra på din svenska. Marginell, i det sammanhang du beskriver betyder att den förkom (om även i liten grad), och det är väsentlig information om den är sann. Därför bör du presentera svaret på frågan som Anders Hermansson ställt.
Sedan går det även att tolka dina rader som att du skickat upplysningar om detta till J&J redaktion, som de inte lagt ut på webben. Därför finner jag det relevant att fråga redaktionen: Har Cicki presenterat stöd för det hon skriver? Är det sanning att vargarna visade förekomst av dvärgbandmask?

Svar
Inga rapporter om dvärgbandmask hos svenska vargar har nått oss.
Dan Törnström

63. Cicki - du ljuger

2011-01-06 17:19

Står det i ett obduktionsprotokoll att det är "marginell" förekomst så innebär detta att man hittat dvärgbandmask - ett sådant fynd hos varg har enorma konsekvenser. Hittar man inte dvärgbandmask så skriver man detta. Så, Cicki, du som "lusläst" obduktionsprotokollen!, har man hittat dvärgbandmask eller inte? Har man hittat en eller flera maskar är svaret ja, annars nej. Ljuger du eller talar du sanning? Vilken var det latinska namnet på den dvärgbandmask som man gjort "marginella" fynd av, det står i så fall i obduktionsprotokollet.
Jag är endast intresserad av diarienumret på det obduktionsprotokoll där det står att man hittat dvärgbandmask. Jag kan inte tänka mig att Jakt o Jägare nekar dig att ange ett diarienummer. Ditt övriga svammel är utan intresse.

62. Anders Hermansson

2011-01-06 17:18

"det finns inga "marginella" fynd av dessa livsfarliga parasiter."
Detta är kopierat från Ditt eget inlägg! Du har helt rätt!!!
Vad EU beträffar, tänker Du rätta Dig efter deras tänkande då det gäller vargjakt? Eller rättar Du in Dig i ledet bara när det passar?

61. Anders Hermansson

2011-01-06 09:39

Det blir svårt att svara på Dina påhopp, då inte alla inlägg tas in.
Det är Du som talar om fynd, inte jag.
Jag sa "förekomsten ytterst marginell"!!! Obetydlig!, det finns alltså inte på kartan!
Vem är Du Hermansson? Veterinär eller bara jägare? "Fundera över varför Greider inte vågar", är detta ett hot eller!??? Kontakta gärna redaktionen för mina övriga inlägg, om Du är intresserad.

60. Kalle

2011-01-06 02:04

Jag tror inte att ngn har blandat in vare sig blåbär eller gråtande björnar förutom Du!
Jag visste inte att bilden fanns, innan Du berättade det.
Kanske är Du en av arbetsgivarna för den omtalade blåbärsplockningen av invandrad arbetskraft!??
Blåa bär känns inte så relevant i denna diskussion!!

59. Cicki - du ljuger

2011-01-06 02:03

Du har ju "lusläst" obduktionsprotokollen. I vilket protokoll finns angivet att man har gjort ett "marginellt" fynd av dvärgbandmask?
Enligt både svenska och EU-förordningar är fynd av dvärgbandmask anmälningspliktigt och staten är skyldig vidtaga alla åtgärder som behövs för att utrota smittan. En mycket stor apparat kommer att sättas igång vid fynd av dvärgbandmask, det finns inga "marginella" fynd av dessa livsfarliga parasiter. Vilken mask var det man funnit?
Så fram med språket, Cicki, har du läst att man gjort "marginella" fynd av dvärgbandmask, eller är det bara du som ljuger?
Du kan ju fundera över varför Göran Greider inte vågar ta upp problemen med att varg smittar ned svensk fauna med dvärgbandmask.

58. Marginell...

2011-01-05 19:58

Marginell= Oväsentlig, Oviktig, Ringa, Perifer, Obetydlig.

57. KSJ

2011-01-05 14:54

Jag antar att du själv tillhör SNF-klanen, som gör vad som helst i din kamp för att förleda allmänheten om det svenska skogsbruket. Nyckelbiotoper i Sverige avverkas inte! Att påstå något sådant är rent förtal mot en hel näring. Det förekommer misstag (som i allt som människor förtar sig finns det en "mänsklig faktor", det är mänskligt att fela), men i synnerhet storskogsbruket verkar ju aktivt för att göra rätt gränsdragningar. Och som jag tidigare påpekat finns de flesta skyddsvärda arterna i södra Sverige, företrädesvis i ädellövskogar och hagmarker i Skåne. Så långt ifrån storskogsbruket vi kan komma!
Då du återigen dammade av klyschan "de sista gammelskogarna" vill jag understryka att andelen gammelskog ökar.
Och för kännedom: FSC-certifieringen förutsätter att man sparar minst 10 grova träd per hektar vid avverkning. Även där förvränger du verkligheten. Likt den smaklösa kampanjen med den gråtande björnen är uppsåten att spela på känslor utan bakomliggande fakta. Det är precis samma retorik som i vargfrågan och den är enligt mitt tycke helt förkastlig!

56. Ja detta är allvar.

2011-01-04 18:47

Cicki gör som Göran Greider (som hon berömde), skriver om det hon inte förstår. Men frågan om dvärgbandmaskarna är som Anders Hermansson skriver, allvarligt. Att hysa varg i landet är ingen lek Cicki!

55. "Marginella" fynd av dvärgbandmask i #54?

2011-01-04 17:37

Citat Cicki: "Där står att läsa, förekomsten av dvärgbandmask är ytterst marginell". När det gäller dvärgbandmask kan man ALDRIG tala om "marginella" fynd.
I vilket obduktionsprotokoll finns angivet att man hittat dvärgbandmask? Signaturen Cicki bör omgående se till att aktuellt protokoll offentliggörs, berätta gärna för oss om diarienumret på detta dokument.
VARJE fynd av dvärgbandmask hos varg i Sverige är katastrofalt och måste rapporteras. Hittas dvärgbandmask hos varg så måste man räkna med att älgstammen i området är smittad och har varit smittad en tid vilket innebär att man måste räkna med att även människor har smittats. VARJE fynd av dvärgbandmask kräver att allmänheten varnas.
I detta fall hoppas och tror jag att Cicki skriver om obduktionsprotokoll som hon överhuvudtaget inte har läst.

54. Jörgen Bergmark m.fl.

2011-01-04 17:05

Kära Jägare,
Jag har ingenting emot jakt eller folk som äter kött!
Det jag reagerar på är allt lidande och att Ni jägare skär av pungkulor på en varg som ngn symbolisk handling!
Skrev i ett tidigare inlägg, som ej tagits in, om obduktionsrapporter som jag "lusläst".
Där står att läsa, förekomsten av dvärgbandmask är ytterst marginell.
Likadant med genpåverkan.
Har sedan också läst veterinärers egen syn på jakten i januari, skrämmande!
Jaga gärna älg, rådjur och varg, men gör det med ett skott istället för åtta. utlys jaktprov och gapa inte att vargen ska utrotas.
Sätt upp staket runt kreaturen och ta in djuren på nätterna.
Kommer inte hunden på inkallning, gå inte hem och ät middag först innan Du går ut och letar!
Låt inte Samerna ta över och skjuta varje varg som vandrar in!
Låt vargstammen växa till en hållbar nivå innan Ni utlyser jakt!
Ta reda på tjuvskyttarna i Era egna led!
Ge fan i jaktsupen!!!

53. Oj! Stackars dig Cicki.

2011-01-04 13:51

Vad tråkigt för dig att du inte kan njuta av kött som är så gott! Och naturligt! Det spelar dock ingen roll för din påverkan på djur och natur mer än att du då bidrar till ökad monokultur och ytterligare utarmning av den biologiska mångfalden.

52. Carlgren KU-anmäld för vargjakten!

2011-01-04 13:39

YES!!!!

51. Jörgen Bergmark

2011-01-04 10:24

Äter inte kött!

50. Blåbären minskar!

2011-01-04 10:24

I senaste numret av tidningen land har naturskyddsföreningen en annons om att blåbären minskar, och så är det en bild på en björn som gråter!?
Texten lyder: "Stoppa det oansvariga skogsbruket som hotar blåbären i våra södra skogar"!?
Jag blir uppriktigt ledsen när jag genomskådar den okunskap som numera lyser igenom hos dessa "naturintresseföreningar". I våra södra skogar finns inte många björnar, men gråtande björnar kan nog värva medlemmar. Ett oansvarigt skogsbruk innebär färre blåbär? Tveksamt, även det. Vart har relevansen tagit vägen, när mediatroll som Göran Greider tar bladet från munnen och rabblar en massa ovidkommande, och när man läst färdigt inser man att han sa: ingenting.
Just nu är skyddet av rovdjur liktydligt med en biologisk mångfald, och så blir resultatet tvärtom, det vet alla som har en liten aning om verkligheten. Vi har skrivit på konventioner om att skydda lantraser, fjärilar, gammalskog, kulturmiljöer, osv. Om detta hörs inte ett skit, hur kan det gått så här snett. SNF hade en gång som mål att skydda hela den skatt vi kallar vår natur inkl.kulturbygder, gammalskog, insekter, lantraser mm. När får vi se en annons från SNF: Lantraserna hotas, förändra rovdjurspolitiken!?
Aldrig antagligen, hjärnorna i dessa organisationer är så fyllda av hat till jägare och det gamla sättet att leva, med djurhållning och och småbruk, så de struntar helt i om landsbygdens folk slutar med djurhållning, att hagarna växer igen, att fjärilarter eller insekter helt försvinner. Man informerar heller inte i sina annonser om blåbären att deras älskade vargar (pga bandmask) i värsta fall kan göra att vi aldrig vågar plocka några. Vart tog helhetssynen vägen? Naturen ska sköta sig själv? Utan påverkan av människor? För vi hör inte dit? Precis som Bella härunder säger så hör människan till naturen på samma sätt som vilken art som helst. Problemet är att avståndet till den natur som somliga påstår sig vilja skydda har blivit så stort att man anser sig vara naturhjälte för att man räddar en kaja ur ett stuprör?!
Det finns mycket att göra för den som vill bevara skog, natur, kulturmiljöer och fauna, rovdjuren må vara en del i det, men inte på långa vägar har de den roll som numera görs gällande. Tyvärr för rovdjuren och framförallt för vargen, så har de blivit en symbol för människor som lever med en stor okunskap om det arv vi är skyldiga att förvalta. Att skogsbruket är uppåt väggarna galet borde vara en hjärtefråga för SNF med flera, men blanda inte in gråtande björnar och blåbär i det hela.

49. Värna vår nordiska natur

2011-01-04 10:18

K Eriksson, Seleborg, P Hälsing, Skogsman etc. -- Människans kalkyleringsförmåga eller snarare oförmåga har vi sett vad den skapar för rovdrift på planetens naturresurser. Den är definitivt inget mått på att kunna hantera naturvården. Det vi möjligen kan göra är att försöka efterlikna naturens visa ordning. De skogsbetande forntida däggdjuren bidrog till att höga naturvärden skapades. Där kan vi säga att kulturlandskapet tagit vid och bidragit positivt till att bibehålla skyddsvärda naturvärden. Detta är dock bara en del av sanningen när det gäller skapandet av skogslandskapets naturvärden. Då naturen får utvecklas fritt utan mänsklig påverkan blir resultatet nästan undantagslöst en förstärkning av biodiversiteten och därmed en utveckling av naturskogsliknande stadier med höga naturvärden. Vi sörlänningar föredrar att säga naturskog då vi i stort saknar urskogar opåverkade av människan. "Skogsman" påstår att skogsbruket tar stor hänsyn till miljön i sin hantering. Inget kan vara mera felaktigt. Det är bara att vandra ut på kalhyggena och konstatera hur många pinnar de sparat som naturhänsyn. Det handlar om högst några träd per hektar. Som jag nämnde i tidigare inlägg avverkas även nyckelbiotoper d.v.s. de skogsområden som har de absolut högsta skyddsvärdena.

Sammantaget bör vi upphöra med avverkningen av landets sista gammelskogar, skärpa lagstiftningen för den generella naturhänsynen, ge generösa bidrag till de brukare som vidmakthåller kulturlandskapet, håller kreatursägare skadeslösa vid rovdjursattacker och vid förebyggande åtgärder samt värna vår nordiska natur där även inslag av rovdjur ska kännas positivt.

48. Cicki...

2011-01-03 22:45

vi lägger oss i naturen hela tiden. Det är inte vårat fel att vi är så beroende av den. Vi människor är djur. vi behöver naturen lika mycket som naturen behöver oss! vi är rovdjur! Allätare! Vi jagar för att få mat, plockar svamp för att få mat, bygger hus för att leva. Sånt e livet. Man överlever inte av att bara tycka synd om djur...

47. Cicki du lägger dig redan i!

2011-01-03 22:44

Om du äter mat, använder kläder eller bor på den här planeten så har du en stor negativ påverkan på viltet! Du är välkommen att också försöka påverka naturen på ett positivt sätt. Varför inte köpa viltkött istället för massproducerad mat till exempel? bara som ett första steg.

46. Tobbe & Calle

2011-01-03 16:39

Jag tycker Ni med flera ska lägga Er tid på äldrevården istället för viltvård. Och vad kråkfåglar beträffar så är jag typen som "räddar" en kaja som fastnat i ett stuprör!
Och ja Tobbe, jag jobbar i showbiz!

45. Cicki..

2011-01-03 12:57

Med hennes syn på viltvård har vi snart ett land med rabies, dvärgbandmask, mårdhundar horder av kråkfåglar som utplånar alla markhäckande föryngringar.
Kan man dessutom kalla Greiders inlägg för klarsynt så ser jag i a f en lysande karriär som stå-upp-komiker istället för viltvårdare...

44. Seleborg Calle...?

2011-01-03 09:33

Jag har inte ambitioner att ta över "viltvården", det är så fantastiskt ordnat så att viltet gör det ändå, utan att vi lägger oss i!!!
Så Du kanske kan börja med bowling istället, sedan kan Du bojkotta det utan att någon annan behöver hetsa upp sig!

43. Ursäkta att jag lägger mig i Cicki

2011-01-03 02:06

Du får gärna delta i viltvård. Köp eller arrendera mark eller ett jaktarrende. Sen är det bara att sätta igång och vårda.

42. Kenneth Erikson

2011-01-02 22:36

Har Du "kalylerat" på varför jägarkåren ska ha ensamrätt på viltvården!
Hör av Dig då Du "kalylerat" färdigt!
Underbart klarsynt skrivet av Göran Greider!

41. Johannes

2010-12-31 23:33

Roligt att du tycker att vi har fin natur här uppe.Vi kanske inte lever helt fel här i skogarna med vårat skogsbruk,våran jakt,vårat fäbodbruk och småskaliga jordbruk.Att vårat sätt att leva har lämnat väl så mycket natur som ni har söderut.Roligt att höra!Du har gjort min nyårsafton trevlig!
Mvh-Mats

40. Mats

2010-12-31 18:21

Mats - tänk på en stor skillnad också. Ni där uppe har en fin natur som fortfarande går att rädda och skydda. Här i söder har vi ingen natur utan man måste först restaurera innan man kan rädda men bli inte för chockad nu, för vi har faktiskt mängder med naturreservat och parker här i söder också..

mvh // Johannes

39. Glännman-rätt

2010-12-31 14:06

Skönt att jag hade fel.Skönt att få reda på att vi som bor här opp i skogarna har samma rätt att exploatera och utnyttja våra marker som ni där nere.Samma rätt att få välstånd och välfärd.
Jag blev nog förledd utav att 95 % av all naturskyddad mark,Nationalparker osv. ligger här upp i skogarna och fjällen,-tagits från oss.Likaså att när det kom en varg ner till Skåne sövdes den och skickades ut på Solleröskogen.En enda björn i Småland sköts osv.fick mig att tro att ni såg Skogen= Naturen,att vi som bor här får skylla oss själva,för det här är områden där det passar urbanbefolkningen att bevara biologisk mångfald.Men nu vet jag tack vare dig att alla är skyldiga att bevara och återställa natur.Bra.Det ska va rättvist. För varje hektar som tas från skogsbruksmarken ,tar man lika från jordbruksmarken,för att skydda och bevara.Skall 10 % av t.ex. Västerbotten sättas av som naturskyddade områden,tar man 10 % av Skåne också.Demokrati kallas det.Bra.

38. Glännman-rätt

2010-12-31 13:01

Skönt att jag hade fel.Skönt att få reda på att vi som bor här opp i skogarna har samma rätt att exploatera och utnyttja våra marker som ni där nere.Samma rätt att få välstånd och välfärd.
Jag blev nog förledd utav att 95 % av all naturskyddad mark,Nationalparker osv. ligger här upp i skogarna och fjällen,-tagits från oss.Likaså att när det kom en varg ner till Skåne sövdes den och skickades ut på Solleröskogen.En enda björn i Småland sköts osv.fick mig att tro att ni såg Skogen= Naturen,att vi som bor här får skylla oss själva,för det här är områden där det passar urbanbefolkningen att bevara biologisk mångfald.Men nu vet jag tack vare dig att alla är skyldiga att bevara och återställa natur.Bra.Det ska va rättvist. För varje hektar som tas från skogsbruksmarken ,tar man lika från jordbruksmarken,för att skydda och bevara.Skall 10 % av t.ex. Västerbotten sättas av som naturskyddade områden,tar man 10 % av Skåne också.Demokrati kallas det.Bra.

37. Lägg skulden på rätt instans.

2010-12-31 09:19

Det är inte främst skogsägarnas fel att skogen sköts på ett av flera debattörers åsikt fel sätt. Skogsvårdsstyrelsen har under åren givit det ena direktivet vansinnigare än det första. Plockhuggning, blädning, förbjöds. Det skulle kalhuggas och lövet sprutas bort med gift. Den enda skog som stod kvar efter Gudrun var hos brukare som betalat böter för att de lät blandskog växa upp istället för monokulturer.
Att sedan storbolagen tacksamt anammat Skogsvårdsstyrelsens vansinniga regler är självklart eftersom de varit lämpliga för stordrift.
Och KSJ. Den verkligt biologiska motorn har varit decenniers skogsbete. Och skogsbetande kreatur kan inte samexistera med vargrevir. Därför är rovdjurspolitiken ren och skär vandalism på våra rika skogsmiljöer.
Jag vill inte skriva vad jag anser om Göran Greider för det skulle bara bli refuserat.

36. Ni ger en felaktig bild av skogsbruket!

2010-12-31 09:18

Här florerar verkligen otroligt många missuppfattningar om skogsbruket och diverse utarmningar av biologisk mångfald och kalhuggning av den sista gammelskogen. Jag kan rekommendera Riksskogstaxeringens årsrapport för 2010 och sidan 41.
http://pub-epsilon.slu.se:8080/2421/01/Skogsdata2010_webb.pdf
Där står bland annat att läsa att andelen gammelskog ökat dramatiskt i Sverige sedan 1995. Med begreppet menas då skog äldre än 120 år i södra Sverige medan man i norra landsdelen avser skog äldre än 140 år. Och marker som ingår i reservat (som i sin tur bara blir fler och fler) är exkluderade!
Vad gäller artdatabankens rödlista finns ca hälften av arterna som är hotade i Skåne (kopplade till t.ex. ädellövskogar och åkermarker) medan övriga till stor del består av arter direkt kopplade till andra miljöer än skog, företrädesvis hagmarker (vargen är där ett större hot än skogsbruket) och våtmarker. Ett modernt skogsbruk tar stor hänsyn till miljön. Trakthyggesbruket (med "kalhyggen")är det enda alternativet för att kunna bedriva den för Sverige viktigaste näringen med konkurrenskraft. Dessutom är träbaserade produkter det mest miljöeffektiva vi kan hantera globalt. Fortsätt slå vakt om det svenska skogsbruket och sluta svamla och svartmåla! Läs istället på lite och bilda er en riktig bild. Gå inte på propagandan från t.ex. SNF!!!

Göran Greider är inget annat än en skojare som antyder avledningar från ämnet när det i själva verket är just vad han gör själv. Vargfrågan har för honom blivit så uppenbart svår att nästla sig ur att han vill att vi ska byta fokus. Han sitter där synad med simpla par i tvåor och vill ha en ny giv.

35. Mats - FEL

2010-12-30 20:27

Jag vet tyvärr inga andra än storföretagen och politiker som accepterar den miljöförstörelse som pågår här i söder.
Tvärtom så håller naturföreningar i många projekt för att få bort cementdjuren, få dit träd och buskar mellan åkrarna och för att se till att våtmarker förblir våta och inte torra som en grusgrop.. Gammelskogarna här är få till antalet. Jag har minst två mil till en och då är det inte många hektar gammelskog som är insprängt mellan några åkrar. Ska jag ha mer får jag bege mig i alla fall 10 mil bort..
Det finns inte en myr som inte är utdikat här, precis alla har en historia av dikning och torvbrytning och det är inget som vi är stolta över. Likaså borde inte ni vara stolta över alla de skövlingar av gammelskog som sker i norr, för det är inte att leva på vad marken ger att göra ett kalhygge. Det är att låta marken sluta leva...
mv h// JOhannes
Att göra en slutavverkning är inte att leva av vad marken ger, det är att låta marken sluta leva.

Jag förstår inte varifrån du fått att vi tolererar alla dessa hemskheter som händer här i söder, men du verkar inte så insatt för då hade du insett att du har helt fel.

34. Möjligt är att KSJ

2010-12-30 16:09

har en poäng med naturskog kontra industriskog som faktiskt den mesta av skogen i Sverige består av,tänk att folk vill tjäna pengar på sina skogar och jaktmarker... upprörande...KSJ kan ju börja med att se till att all skog blir naturskog innan han börjar tala om vargens förträfflighet och ondgöra sig över alla jägare.Det är den vägen som är den rätta att gå,först ordnar man förutsättningarna och sedan ordnar man dit djuren...
Kan väl i förbifarten bara nämna att enligt undersökningar som görs för tillfället (avhandlingen presenteras fram i Mars) finns inget som visar ens en liten antydan av att vargen påverkar ekosystemet i Sverige liknande den "kaskadeffekt" som sägs kunna påvisas i Yellowstone.Och detta just på grund av att Sveriges skogar och marker brukas och jägarna sköter vargens uppgifter(och mer därtill)...
KSJ...surt!! sa räven om rönnbären...

33. Spelar det nån roll??

2010-12-30 16:02

Spelar det egentligen någon som helst roll hur vi bedriver skogsbruket,hur mycket strandzoner vi lämnar,hur mycket "Grönare Skog"-kurser vi går? De urbana naturmupparna ger väl sig inte förrän hela Norrland är en enda stor Nationalpark,"en Naturskog med glesa hjortstammar",dit de kan åka och (gratis,naturligtvis) flanera i en "orörd" natur.De tolererar ett jordbruk i södra Sverige som riktigt har omvandlat naturen till sterila monokulturer,som dikat ut våtmarker och strandängar,täckdikat,som besprutar mot skadedjur och round-uppar mot ogräs,som har övergött t.om. haven.Man tolererar djurfabriker där djuren står i tusental på cementgolv och aldrig får se solen,men här uppe är vi mördare om vi skjuter en älg i vår egen skog,här är vi miljösvin om vi gör en slutavverkning,och lever av vad våra egna marker ger oss.Det är skillnad på folk,tydligen.

32. KSJ, ännu en förtappad själ.

2010-12-30 16:01

Kan man skriva: "Vargen bör tillåtas att få spela en ekologisk roll i skogslandskapet och är en vida bättre naturvårdare än jägarna nånsin kan bli.", tror man att djur har bättre kalyleringsförmåga än människan. Vilka djur ska ersätta bönderna i jordbrukslandskapet, blir den relevanta frågan.

31. Perra Hälsing yrar runt

2010-12-30 13:49

Ingen har sagt att det behövs naturskog för vargens existens. Naturskogen innehåller en biologisk mångfald som industriskogen saknar. Och arealen naturskog krymper för varje dag i vårt brutala skogsbruk. Och det är bara SNF som opponerar sig. Vargen bör tillåtas att få spela en ekologisk roll i skogslandskapet och är en vida bättre naturvårdare än jägarna nånsin kan bli. Vargen bidrar till glesare hjortviltstammar och därmed bättre förutsättningar för lövsuccessioner att etableras. Vargen kan också bidra till att hålla den galopperande vildsvinsstammen i schack vilket jägarna totalt misslyckats med. m.m.

30. Greider ur ylaryran

2010-12-30 11:43

Det är positivt att Greider läst och lärt ur Serena Cinques doktorsavhandling. Synd att det behövs doktorer för att Greider ska lyssna.
Nu bekriver han återigen den nya "lokala förankringen" med tjänstemännens ord och nedlåtande bedömningar av lokalbefolkning med jaktanknytning.
Han har i alla fall öppnat en reträttväg från sitt gamla ylande med vargarna. Tänk om han ville lyssna till gräsrötterna istället för tjänstemännen i finrummet. Vi får hoppas att Cefos kan öppna ögonen på Greider igen.
Eller att naturforskarna blir fria från politiseringens vargtabu. Varför öppnas inte Wolfgate nån gång?
Nyström, Eriksson och Mårdner - huvena på spiken. Hur mycket (själv)bedrägeri kan forskning och myndigheter idka innan byxorna trillar ner?

29. Göran Greiders trista tillstånd

2010-12-30 11:42

Göran Greider behöver inte ta ansvar för sina åsikter, för honom är åsikter bara ett antal tusen bokstäver eller ord bakom vilka kunskap inte behöver finnas. Men jag, liksom alla som har djur, jagar eller bor/arbetar i rovdjursland vet att våra åsikter och handlingar är skillnad mellan sorg och lycka, mellan svåra plågor och ett sunt liv. För Greider är det frågan om pengar, att sälja sin åsikter i Stockholm så att Greider kan jäsa i någon soffa med sin totala avsaknad av kunskap om varg och dess effekter. Hans analys uppenbarar hans okunnighet av rent pinsamma mått.
Men blodet och skriken från vargens offer har ännu inte blivit så höga att de stör Göran Greider, men till Greiders stora fasa så har vargproblemen, genom att de bespottade jägarna vägrar jaga varg, materialiserat sig som ett ekonomiskt hot mot Göran Greider. Han tycker nog det är tröttsamt men sin oro måste han stilla och därför gör han en mängd små mentala piruetter som går ut på att han kanske – åtminstone på hemmaplan – måste förbereda publiken på att han både är för och emot varg. Vargjaktsbojkotten törs han inte nämna, han begriper inte vad som sker eller varför, men Greider och alla landsbygdsvandaler från Riksdag, Regeringen, Naturvårdsverket, SJF:s ledning och vandalernas aktivistorganisationer är alla upprörda och osäkra. Ingen vet vad de skall göra för att möta denna hotande bojkott! Hur möta jaktvägran? En jaktvägran som uppenbart har skrämt upp alla vandaler, tystnad och förvirring råder.
För oss som inte vill ha frilevande varg i Sverige är Greiders inlägg glädjande, det klargör att även fanatiska landsbygdsvandaler som Greider genom bojkotthotet har börjat få en gryende insikt om att vargens tid snart är förbi. Den ICKE-nämnda jaktvägran är själva anledningen till Greiders inlägg.

28. Löjligt!

2010-12-30 00:13

Mycket prat och lite fakta! Varför inte diskutera vilka problem vargen orsakar landsbygden och om rovdjurspolitiken som inte efterlevs pga jäviga forkare mm? Tänk så många rådjur och älgar som fick leva en stund till på denna jord när skadedjuret fälldes vid Äppelbo! Eller hur tänker du Göran?

27. Skogsindustrin

2010-12-29 21:45

gör precis VAD SOM HELST för pengar. Att kalla det för skogar det som de återplanterar, är rent löjligt. En samling träd är vad det är, lika monoton som persilja i en trädgård. Att de dessutom har mage att kalla sig miljöcertifiera sig tyder på att de inte har rent mjöl i påsen. Slutavverkning under yngel-och-häckningsperiod drar de sig inte för, med gud vet hur många sönderkörda fågelbon, harungar killingar söndertrasade som följd. Fegast är som vanligt politikerna som tillåter detta ofog. Varför reagerar inte MP o Naturskyddsföreningen över detta? Skogsindustrin gör vad de vill, väl medveten att varken staten eller någon annan törs jävlas med dem, allra minst vi korkade jägare. I annat fall skulle vi naturligtvis vägra att betala för att jaga på marker som enbart innehåler rovdjur. Jag är då inne på min sista finnspets, för det ska fan vara fågeljägare i dagens Sverige..

26. Herr Greider!

2010-12-29 20:34

Det var många ord det där! Innehållet inte lika lysande. För det första: Jag har jagat i 40 år, uppväxt under 40-50 talet, på landet på ett torp i skogen. Vi hade kor, häst, grisar, höns och katt. När katten eller hönsen och deras kycklingar blev tagna av räv, grävling, hökar m.m. var det en stor olycka, även med vissa ekonomiska följder. Denna olycka drabbar ännu idag folk på landet, fast i grövre omfattning och med ännu större tragik som följd och ännu har vi bara snuddat vid början. Jag tror nog att du har några rätt vad det gäller skogsbolagen där är betydligt fler arter drabbade. Jag har lärt mig genom åren att idag gäller om man inte vet så mycket om en fråga skall man hålla med de som är för, för det är poppulärt, tror man inte på det, så är det bakåtsträvande därför håller man med fast man inte begriper, se som ex. miljödebatten. Du nämner att i Italien lever man med varg och där går det bra, men du nämner inte den stora skillnad som finns och det gäller nästan alla vargländer utom Sverige, kommer vargen i närheten av folkens boning och egendom har man oinskränkt rätt att försvara sig och skjuta vargen, i Sverige är detta värre än mord, alltid grövsta misstankegraden, det har man inte vid misstanke om mord.
För det andra: Jag hatar inga djur, utom möjligen fästingar, jag vet att riktiga, kunniga jägare inte heller gör detta utan har mycket stor respekt för det vilda. Undantagen av bristande respekt för det vilda jag sett kommer från s.k. storstadsjägare.
Kan du svara mig på vad som blivit lidande av att vi inte haft varg i Sverige på nästan 100 år? Inte bara svävande som att vissa arter kräver kadaver o.s.v. utan ett riktigt svar. Jag tror nog idag att motståndarna mot varg i Sverige inte längre är den lilla gruppen, det finns undersökningar som visar att för-sidan bor i storstäderna och i St-hlm svängde det kraftigt när Rialareviret dök upp. Regering och myndigheter måste sluta terrorisera landsbyggden och dess invånare annars kommer det att gå överstyr.

25. Ekosofiskt struntprat signerat KSJ

2010-12-29 19:24

Vargen och naturvården hör ihop skriver du. Vart i Sverige finner du lämpliga "naturskogar" stora nog att hysa en livskraftig vargpopulation? Bara det att du använder dig av ordet "naturskog" avslöjar din urbaniserade ekofasad. Här säger vi URSKOG...

24. Tack Göran!

2010-12-29 16:32

Göran Greider är som vanligt pricksäker i sin analys. Det vore en stor förlust om Du slutar med dina inlägg i vargdebatten. Gör inte det!

Skogsbolagen är urusla naturvårdare. Man avverkar nyckelbiotoper utan att blinka och klarar inte ens att fixa sin elementära vardagshänsyn uti markerna. Den svenska skogen idag är tyvärr ett industrilandskap där biodiversiteten ständigt urholkas. Tack och lov finns en stor opinion för vargen. Den borde också finnas i skogsfrågorna för att skydda flera naturskogar. Vargen och naturvården hör ju ihop. Dags att på allvar föra samman dessa begrepp.

23. seleborg och dan

2010-12-29 16:32

naturligtvis ifrågasätter jag inte skogsbruk som sådant, det är säkert bättre för miljön än den industri jag själv jobbar inom. Men det är vissa saker inom skogsbruket som jag tycker skulle göras annorlunda.

22. Calle

2010-12-29 14:58

Börja se lite längre än till pengar.. Skogsbruket må för nu gå med plus i pengar, men skogen med alla dess invånare går med minus i liv..
Det är klart vi ska ha ett skogsbruk, men jag hävdar att när man utnyttjar något, tex skogen så ska man göra det med respekt gentemot skogen och dess invånare för att det inte bara är en själv som ska kunna dra nytta av den just nu och då utan skogen är till för alla under en lång tid..

21. Dan

2010-12-29 13:11

Jag tror inte att det är någon som inte vill ha skogsbruk. Trä är en fantastiskt material och som du säger är skogen förnyelsebar. Men det vi brukar och tar måste vi se på med respekt och det gör man inte när man vid bildandet av ett kalhygge ser det med enbart pengar..

mvh // Johannes

20. Kom till verkligheten Glännman m. fl.

2010-12-29 13:10

Skogsbruket är den enda verksamhet i Sverige som går med plus sett ur Sveriges perspektiv. Alla andra verksamheter kräver så mycket inflöde av resurser till Sverige att nettot blir minus.
Men visst tycker jag också att skogsbruket borde kunna ske med större aktsamhet om miljön men för att påminna om det gamla talesättet "Du kan inte göra en omelett utan att krossa några ägg". För att få inkomst från skog måste träd avverkas.

19. Oyama

2010-12-29 11:02

Nej inte lider jag, jag tycker bara det är en omogen stil att verka på det sättet med angrepp mot andras namn... Men vi kan släppa det....
Jag är mycket väl medveten om att det finns både bra och dåliga jägare för så är det inom allt och alla och jag vill inte hävda att jag drar alla över en kam, snarare tvärtom men det kan ju vara svårt att få fram i ett skrivet inlägg..
Jag kan inte mycket om jakt nej och jag har aldrig påstått detta.. Påstår aldrig att jag kan mycket om någonting faktiskt..
Jörgen - att skogsbolag skulle göra sitt bästa för att minimera skador.. Haha, gött med ett skratt på morgonen och det låter som att det inte är annat än grov hyckleri att förbjuda jakt men tillåta skogsavverkning. Men då kommer vi ju till orsaken, som alltid.. PENGAR....
mvh // Johannes

18. Skogsbruket räddade åter Sverige ur krisen.

2010-12-29 11:01

Det är många som har sypunkter på hur skogarna skövlas och förstörs. Men tro det eller ej så är skogen förnyelsebar. Visst skapar skogsbruket monokulturer som saknar den biodiversitet som finns i främst oskötta skogar. Det är dock lätt att glömma att skogsbruket återigen har räddat Sverige genom en svår ekonomisk kris. Vilken gång i ordningen vet jag inte.

17. inlägg 4,5,6 och7

2010-12-28 20:31

Säger väl egentligen allt om denna artikel...

16. Joannes Glännman

2010-12-28 20:31

Jag har även ett efternamn som lustiga personer har roligt åt. Inte lider jag för det, skjutglada personer, där pratar du allt "lite" skit, eller har du erfarenhet? Och du verkar inte veta mycket om jakt, men det förlåter jag dig för. Jag jagar till 99% med trädskällare, om det är något vi behöver så är det skog, "gammelskog". Jag tycker du gnäller, för du drar alla jägare över en kam, det finns jägare och det finns jägare. Men så är det väl inom allt. Jo jag håller med dig i mycket av det du skriver, men "tyvärr" tror du inte att en stor del av jägarkåren är även naturmänniskor. Det finns båda sorterna ska du veta. Eftersom jag har jobbat som skogstjänsteman kan jag säga dig att de som sköter sin skog bäst är bönderna, skogen för många av dem är ett arv som de bevarar på bästa sätt. Har även jobbat åt stora skogsbolag, de har bara aktieägarnas intressen framför sina ögon. JAG BLIR FRUKTANSVÄRT LEDSEN VARJE GÅNG JAG UPPTÄCKER ETT NYTT KALHYGGE, FÖRLÅT FÖRYNGRINGSYTA.
Jörgen Bergmark, håller inte med dig till 100% när det gäller vindkraftverk, trots allt går det att riva dem. En död älv är ett dött vatten, vänta och se, snart får vattenmaffian bygga ut mera strömmar. Men Bergmark du har rätt till 100%&, med det andra du skrev.

15. johannes Glännman

2010-12-28 20:20

Jag har på bland annat detta forum varit i polemik med miljöpartisten med dom hånfulla kommentarerna, nämligen Torbjörn Eriksson angående det orimliga i att förbjuda sommarjakten på morkulla men samtidigt tillåta skogsavverkningar under häckningstid. Svaret jag fick var att skogsbolagen säkert gör sitt bästa för att minimera skadorna!Och att det ju gäller pengar! Tyvärr så handlar miljöpolitiken bara om symbolfrågor som jaktbegränsningar och klimatkompenseringar.Man är inte intresserade av dom viktiga frågorna.

14. Glännman

2010-12-28 18:21

jag håller med dig (precis som Oyama trots allt verkar göra)Visst måste vi bruka våra skogar men det borde gå göras med mer hänsyn än idag. Där till och med en skogägare på stöttingfjället blev åtalad och fälld för att han ville avverka på ett skonsammare sätt (ej kalhugga)!! Våra jägareförbund borde göra mer i den här frågan. Det värsta hotet mot miljön just nu tycker jag att vindkraftsparkerna är, men där står dom lokala jägarna ensamma mot storfinansen, utan stöd från SJF eller SRF på riksnivå! Och övriga miljörörelsen låtsaskämpar för dom djuren som ökar mest naturen och som har alla förutsättningar att anpassa sig till alla förhållanden, nämligen dom stora rovdjuren! Alla tycks vara galna i dessa överkonsumtionstider!

13. Oyama

2010-12-28 18:21

Vi kan börja med Gnällman, det är nog ett av de äldsta påhoppen min familj kan dras med och jag blir inte direkt imponerad av din fantasigrad för att hoppa på mig pga mitt annorlunda efternamn men du kanske är fostrad på detta vis...
Nej jag läser inte allt på denna sida men ändå ganska mycket och jag kan inte minnas mig någon tråd som handlar om att jägarna måste agera för skyddet av skogen och du bevisar ju varför, då får man sluta jaga. Man struntar alltså i skogen och alla dess invånare för sin egen vinnings och skjutglada fingers skull ?
Det glädjer mig att du/ni har varit så påstridiga mot skogsbolag och gett dom kartor m.m Det gör många och jag vet att i de flesta fall blir det precis som du skriver. Dom skiter i allt och skövlar ändå.
Miljöcertifiering i Sverige är bara ett skyltfönster utan verkan..
Och det är ju det jag menar, att dessa fantastiska naturupplevelser är borta tack vare de stora skogsbolagen. Men många jägare verkar ju inte heller ha något emot det då dom ställer upp sina jakttorn vid kalhyggena som en stor fet sponsorskylt...
Jag tror du och jag tycker ganska lika i frågan även om du kanske missförstod vad jag menade, eller så är det inte så.. Det var bara synd att du började med personliga angrepp och liknande men samtidigt lite kul att du i samma inlägg skriver både att jag gnäller, att jag inte vet vad jag skriver om SAMT att jag har rätt i mycket...
mvh // Johannes
PS. Jag är allt aktiv på ettklickförskogen och har förmedlat en del bilder dit till deras kampanjer... Det är en fantastisk organisation och de ska ha all heder för det jobb de gör...

12. Avledning?

2010-12-28 18:19

Alla vet att jägarkåren besitter den största kunskapen om vad som händer i vår natur, men då många av oss inte har vår kunskap på pränt väljer de styrande att ignorera vår kunskap och i stället lyssna på dessa akademiskt utbildade biologer som inte har en aning om vad som händer i verkligheten. Greider drar nån snyftare om den sörjande vargtiken som mist sin hane till en tjuvskytt, men alla familjer ute på landsbygden som mist sin bäste jaktkamrat, eller de fårägare som blir av med halva besättningen, eller de fäbodbrukare som mister sina kor till just vargen nämner han inte ett skit om. Sunt bondförnuft, traditioner och kulturarv betyder ingenting när biologerna och staten skall bedriva sin lekstuga i EU:s namn. Greider har väl en poäng i att skogsbolagen har en betydande roll men i övrigt är artikeln bara flum enligt min mening, möjligen kan man skönja ett begynnande sidbyte från kramare till 0-visionär.

11. 500-1000

2010-12-28 01:46

vargar i sverige innebär inte att inavelsgraden minskar. 1000 inavlade vargar är lika inavlade som 210 st. En större stam innebär bara att det tar längre tid innan eventuella inavelsdefekter gör sig gällande i populationen. Att bara öka stammen löser alltså inte inavelsproblematiken.

10. Skogsbruket

2010-12-27 23:54

Det sägs ingenting om den artdecimering skogsbruket orsakar,skriver Göran Greider.Det märkliga i Sverige idag är väl att det inte skrivs ett ord om den artdecimering som jordbruket och urbaniseringen står för.Vi håller på att få ett ekosofiskt samhälle där människorna har "rätt" att bo i tätorter och jordbruksbygder, och där djuren och den biologiska mångfalden har "rätt" att finnas i skogslänen och i fjällen.
Människorna i skogarna ska nästan känna sig som inkräktare på sin egen mark,trots att deras urgamla skogsbruk,jakt,fiske osv. har bevarat åtskilligt större naturvärden än vad jordbrukets monokulturer gjort.Det lever tex.åtskilligt mer stora rovdjur i skogsbygderna än i jordbruksbygderna. Skogsbruket har i propagandan gått från att vara huvudnäring för oss i skogslänen till att bli "skogsbolagen" eller "skogsindustrin".Att skogen till 75 % ägs av vanligt folk är tabu att nämna.Ibland får man nästan intrycket att vi har nån sorts kommunism norr om Dalälven.Skogarna ägs av alla i Sverige som en stor familj.Alla har rätt att bestämma vad som ska finnas i skogarna.Till skillnad mot tomter och åkrar i södra Sverige.Där äger man sin mark.Där har man ingen skyldighet att bevara biologisk mångfald.Dom har varit förutseende nog att exploatera all natur för sin egen välfärds skull.Därför är det i skogarna det skall "skyddas" och "bevaras".Där ska biologer tala.Mojligtvis kan folk som bor där få säga nånting,bara dom inte företräder intressesgrupper som jägare, skogsägare eller fäbodbrukare nej vanligt folk som inte företräder några lokala specialintressen.Det är inte undra på att debatten blir hätsk.

9. Ideologisk kamp och till vilket pris som helst!

2010-12-27 23:54

Göran, våra östgötavildsvin hanterar vi själva - med 9,3*62!
För att travestera Lenin lite (välkänd för Greider): I vår kamp om naturen får vi inte hejdas av några principer. Vi bör vara beredda till vilka trick, olagliga metoder och lögner som helst... Om vi för vargens skull är tvungna att utrota nio tiondelar av befolkningen, får vi inte vika tillbaka för detta offer.
Glöm aldrig att varg, i Sverige speciellt, handlar om en politiskt korrekt trojansk häst vars mål är att få bort jakten.

8. Glännman-gnällman

2010-12-27 23:50

Jag gav kokillen, en del i 2010 års kalkonpris. Men jag ska göra honom besviken och ge dig den. Några rader som du har skrivit var så obotligt dumt skrivet, så jag undrar om du fått för mycket julmust eller bor i en stor stad och inte fattar något. Du undrar varför vi jägare inte gör mera för storskogens bevarande mm.
(Jag har jobbat bla som skogstjänsteman). Att ligga på som jägare och försöka få "lakejerna" att avstå en avverkning pga fin gammelskog, är som att försöka stoppa en tsunami med handen. Standardsvaret är, "det är bara att sluta jaga på våra marker". Om man nu får ett svar. Ett av de bästa tjäderområden där jag bor, med en spelplats där man kunde få se cirka 8-10 tjädertuppar spela på våren avverkades totalt fastän vi talade om exakt på metern var tupparna spelade. De tom fick EN KARTA, där spelplatsen var utmärkt. Det första "lakejerna" kalhögg var, just det, spelplatsen. De tog fel fick vi till svar, dessa "föryngringsexperter" stod och hånlog sedan. Detta bolag är miljöcertifierat, och snart har vi ingen storskog kvar tack vare dem. Jag har varnat år efter år för denna avverkningstakt med total noll-koll och hänsyn till naturen, inte kan fortsätta. Tjädern är snart borta och inte är det vi jägare som ska få skulden för det. Bäckar som var fulla med små kvicka öringar står nu tomma, inte ett träd får vara kvar utefter bäckarna. De blir även sönderkörda. Den unika (för området) aftonfalken har inte mellanlandat på hösten på snart 10 år. År efter år kunde man se denna falk, 2-4 par. Gröngölingen och gråspetten är borta, jag skulle kunna hålla på hur länge som helst och rada upp "fantastiska naturupplevelser som är borta" tack vare skogsbolagen. Så Glännman eller Gnällman du vet inte vad du skriver om, och du tycks inte ha läst allt som här skrivs trots att du skriver det. Vi, de små "jägarna", ska banne mig vara tysta och ha jaktmössan i handen, vi jagar på nåder i deras skogar. Ett bra sätt att göra sig obekväm, och garanterat bli avstängd från all jakt, det är som du skriver. Att göra mera för gammelskogen, men Glännman, de lyssnar inte. Och Greider, måste du skriva så många rader?
PS Glännman, du har rätt i mycket, men tyvärr är vi jägare maktlösa, ifall vi vill fortsätta jaga. Jakten är i det närmsta slut, varg mm, så då kanske det går att kämpa för de där få träden som är kvar. Gör gammelskogen en tjänst läs på www.ettklickforskogen.se. Jo jag är en jägare som älskar naturen.

7. ENÖGD

2010-12-27 23:49

Hallååå Greider
Du har ju gått och blivit enögd! Tvåtusensexhundrafemtiotvå ord i vargfrågan utan att en enda gång röra vid frågan om offren: de vargrivna fåren som går flådda och skrikande i hagarna, tackorna som sörjer, bräker och letar efter sina trasiga lamm, lammen som ser sina mammor slitas i stycken, de förtvivlade älgkorna som sargas och blöder när de försöker försvara sina dödsdömda kalvar. Korna som förlorar förståndet på fäbodarna. Hundägaren som hittar sin avgnagda hund i skogen. Katterna som försvinner från gården. Alla människor som lägger ner sina små fårbesättningar och flyttar.
Du har tappat perspektivet. Öppna andra ögat också så skall du se att världen inte är platt.
Fårägare i vargland. F d skogsvandrare, svampplockare och naturälskare. Uppvuxen på den tiden det gick rådjur och älgar och betade i skogarna.

6. Göran Greider herregud

2010-12-27 23:49

Ja vad kan man säga? Det går utför för mänskligheten!

5. Obotlig.

2010-12-27 17:16

Göran Greider smickrar båda sidor men behåller sin tro. Han tror på åsikter grundade av inflyttade finnar, han tror på Henrik Ekmans ovetenskapligt fantasifulla kaskadeffekter och han skriver långt och känslofriande om en tjuvskjuten varg. Önskvärt vore, trots en lång inlaga, om han visat bättre kontakt med verkligheten, med naturens villkor, för djur och människa. Men det lär vi knappast få se från Göran Greider. Orsaken är helt enkelt att han är genomurbaniserad till sinnet. Då får han vara hur klok som helst men kan aldrig ändå förstå! Varför skrev inte Göran G. något om aktuell vargjaktsvägran? Och om industriskogarnas biologiska utarmning har vi skrivit flera gånger på denna sida.

I debatten om vargjakten framförs från förödarsidan argument om att jakten saknar vetenskapligt stöd. Kanske är det så, men att hysa varg bland människor i kulturbygder saknar också vetenskapligt stöd. Frågan om rovdjuren är filosofisk och religiös, och en skandinavisk konstgjord vargstam med inavelsdefekter innebär nackdelar för arten i ett globalt perspektiv.

Varför kräver vissa människor tillstånd som innebär försämringar för sina medmänniskor?

4. Populistisk

2010-12-27 17:16

När jag läser igenom Göran Greiders långa artilkel, slås jag av det faktum att detta är inget annat än ett populistiskt uttalande.
Som Göran Greider skriver så är det lätt att dra slutsatsen att han vet egentligen inte vilken sida han ska stå på, - vargföreträdarnas eller vargmotståndarnas sida.
Jag uppfattar som att Göran Greider ännu inte tagit till sig de konsekvenser/skadeverkningar som varg och vargetableringar redan i dag skapat, ej heller tycks han inse vilka skadeverkningnar vargen kommer att åstadkomma i framtiden.
Greider är naturligtvis en skicklig skribent och debattör. Men jag ställer mig frågande till varför han kallar vargdebatten en avledningsmanöver. Frågorna om varg är ju alldeles utomordentligt viktiga inte bara att debattera, utan även att inse vad får vargetabllisemanget kosta Sveriges invånare, ställ den kostnanden i relation till vilka pengar som behövs till skola o sjukvård.
Greider sista tre stycken vill jag mera likna vid en tårdrypande novell/beklagande.
Nja jag vill nog kalla,- att Greiders artikel är ett skickligt försök till en avledningsmanöver

3. Bra inlägg men...

2010-12-27 17:01

För en gångs skull fann jag din krönika intressant när du skriver om vargen. Jag kommer att läsa den igen och begrunda. Tyvärr har du missat att den biologiska expertisen, som du menar rovdjurshandläggarna besitter, är ofullständig i den meningen att man saknar ett helhetsperspektiv och framförallt kunskap om jakt, jaktens villkor och betydelse för de jaktbara arterna. Den teoretiska biologen är ofullkomlig och direkt olämplig att handskas med dessa frågor. Deras agerande syns mer ha karaktären av trial and error strategi. Det går inte att förneka att vi haft världens bästa viltvård i Sverige fram till 90-talet. Tyvärr har den sen dess gått kräftgång.

2. Jodå

2010-12-27 17:00

Vad synd att det inte stod mer om skogen och dess betydelse när rubriken gav den hinten, men några rader fanns ju ändå med..

Och jag måste ändå säga att det finns folk som skriker och kämpar hela sin tid för att rädda den lilla bit av skog vi har kvar i sverige. Konstigt nog så ses eller hörs det aldrig från jägarna i detta forum trots att de ser sig själva som de främsta djur och naturvännerna i världen och ser sitt egna sätt att leva som totalt jordnära..

Skogspolitiken är skamlig i sverige och när man börjar granska vilka som bestämmer över den och varför inget görs så märker man att alla är vän med alla och att korrumptionen gör en illamående.

Inte konstigt att wwf inte kämpar för svensk skog när en höjdare på wwf´s bror arbetar inom skogsnäringen...

Frågan är bara varför inte jägarna kämpar för skogen och för att den ska leva vidare. Varför kämpar inte jägarna för att de sista små plättar gammelskog i sverige inte ska huggas ned och bli till kalhyggen dom med ? Varför kämpar inte jägarna för att få bort hyggesbruket ? Finns ju inga som kan så mycket och som lever så jordnära som de svenska jägarna...

För varje forumstråd på detta forum lyckas leda in i vargfrågan vilket syfte den än hade från början. Då kan man plötsligt läsa om att vargen är orsaken till att den biologiska mångfalden försvinner och att landsbygden är döende. Men att skogsbolagen gör milsvidda kalhyggen överallt det gör tydligen inget alls...

1. Det är forskare och myndigheter som skrämmer

2010-12-27 17:00

Göran jag håller med dig i vissa saker när det gäller skogsbolagens hantering av naturen. Tyvärr är det resultat av forskare som skapat det stora problemen i skogsbruket. Titta tillbaka på hanteringen av lövträd, all brörk skulle bort, bland annat användes giftbesprutning från flyg. Dessa momokulturer med tall som planterades även på marker som var lämpade för gran och björk. Det var resultat från skogforskningen.
När det gäller rovdjuren som björn och varg är de inte dessa djur som folk ute i bygderna ser som största hotet. Det är viltforskare, myndigheter och politiker som är det stora hotet. Trovärdigheten för viltforskarna ligger på en mycket låg nivå. För forskarna är det viktigaste att de har en födkrok och tjänar sitt levebröd. Exemplen är många, bland annat när det Skandinaviska björnprojektet för söker locka sponsorer med hjälp att den som betalar kan ta "julkort" där familjen sitter med tomteluvor runt en sövd björn. Att björnforskningen har fått tillstånd från etniska nämnden att söva och dra ut björnar mitt i vintern för att ta blodproven med syfte jämföra med blod från människor.Undersöka varför inte björna inte får bland annat blodproppar när de ligger i dvala under cirka sex månader. Är detta viltforskning eller är det en början till att använda vilda djur till forskning för människor i stället för försöksdjur.
Problemet med länsstyrelsens rovdjurshandläggar är att det saknas en bred kompetens. De ser bara exempelvis bara vad som är bäst för rovdjuren, inte konsekvenserna som rovdjuren ställer till med.
Vår egen regering bryter mot Eu:s habbitatskrav, Sverige har inte begärt undantag för renbeteslandet och södra Sverige när det gäller varg. Däremot beslutet att ha varg bara i mellansverige börjar närma sig diskriminering av landsbygdsbefolkningen i denna landsdel. Politiker söker makt, bra lön och fina pensionsförmåner. Vilken politeker i södra Sverige skulle våga säga att nu ska vi flytta varg hit. Tror någon att den riksdagsman/kvinna skulle bli inröstad till riksdagen?
Låt folk ute i bygder själva bestämma sin rovdjurspolitik! Tro inte på att all forskning är bra. Historiskt sett har det mästa av forskning i naturen slagit fel och i efterhand har ny forskning måste till för att rätta til föregående forskares misstag. Först när människorna börjar förstå att de inte begriper hur naturen fungare kan vi gå framåt.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons