JRF-nej till hela vapendirektivet
  • Sunne Jaktmässa

JRF-nej till hela vapendirektivet

AktuelltPublicerad: 2015-12-28 15:06

Jägarnas Riksförbund (JRF) gör tummen ned för EU-kommissionens förslag till nytt vapendirektiv. Det framgår av remissvaret till justitiedepartementet, som sänts idag.
Hela förslaget bör dras tillbaka, anser Solveig Larsson, ordförande för Jägarnas Riksförbund.

– Kommissionens förslag missar målet helt och behöver fullständigt göras om. Förslaget underminerar kommissionens trovärdighet eftersom det enbart slår mot laglydiga medborgare och orsakar kostsam administration, sammanfattar Solveig Larsson.

Stoppar inte terrorattacker
Förslaget påverkar överhuvudtaget inte möjligheterna att stoppa terrorattacker, konstaterar hon. 
– Därför behöver kommissionens förslag dras tillbaka i sin helhet, kommenterar Solveig Larsson.
– JRF tar starkt avstånd mot åtgärder som slår mot svenska och nordiska jakttraditioner och till att kommissionen underförstått sammankopplar svenska jägare med terrorism och kriminell verksamhet, tillägger JRF-basen.

Här är invändningarna mot de olika förslagen, punkt för punkt.

• Förbud mot vissa halvautomatiska vapen
Det är för oklart vilka halvautomatiska, civila vapen som kommissionen vill förbjuda.
”Detta förslag saknar motivering, har oklara kriterier och verkar vara resultat av symbolpolitik snarare än rationellt beslutsfattande. Kommissionen har inte lagt fram några bevis som visar att nuvarande system inte fungerar och inga argument som visar att lagligt ägda halvautomatiska skjutvapen praktiskt och systematiskt används i terrorattacker eller i annan brottslig verksamhet. Förslaget till förbud kommer därför endast drabba ägare av lagliga skjutvapen och kommer inte ha någon som helst effekt på brottslig verksamhet”, skriver JRF i svaret till justitiedepartementet.
”Kommissionens förslag klargör inte vilka kriterier som gäller för likhet mellan halvautomatiska skjutvapen med automatiska skjutvapen. Genom detta införs krav på konfiskering och förstörelse av lagligt ägda vapen enbart på grund av utseende. Underförstått verkar kommissionens förslag länka likhet till magasinkapacitet, vissa kalibrar och att det kan tänkas vara enkelt att konvertera vissa halvautomatiska skjutvapen till automatiska skjutvapen”, resonerar JRF.
I Sverige och övriga nordiska länder tillåts halvautomatiska vapen både för jakt och sportskytte. Många olika viltarter jagas och olika sportskyttegrenar finns, vilket gör att en mängd olika kulkalibrar används. Både löstagbara och fasta magasin tillåts. Kommissionens oklara förslag, där möjlighet att byta ut magasin anges som skäl, kan leda till att tusentals värdefulla och lagligt ägda skjutvapen förverkas och förstörs, varnar JRF.
– Detta är ett oacceptabelt intrång i äganderätten, något som skyddas av den europeiska stadgan om grundläggande mänskliga rättigheter och den Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter, kommenterar JRF-basen Solveig Larsson.

• Förbund mot distanshandel med vapen
Kommissionens förslag innehåller förbud mot användning av ”distanshandel” för försäljning av skjutvapen mellan privatpersoner.
Det skulle innebära förbud för privatpersoner att använda till exempel internet, tidningsannonser, telefonsamtal, eller SMS för försäljning av skjutvapen.
”Däremot saknar kommissionens förslag några bevis på att denna typ av handel utgör något hot mot säkerheten i EU. Hantering av vapen över landsgräns inom EU är redan strängt reglerat, medan försäljning över internet inom en medlemsstat är en fråga för den nationella kompetensen, vilket EU inte har behörighet att reglera. Kommissionens förslag är därför enbart ett slöseri med ansträngning, tid och pengar”, protesterar JRF.

• Förbud för ungdomar att ha skjutvapen
Kommissionen vill stoppa möjligheter för de som är yngre än 18 år att ha tillgång till skjutvapen.
”Eftersom dagens regler är mycket stränga och inga bevis framläggs för att nuvarande regler är otillräckliga, eller att unga vapenägare innebär något hot mot säkerheten i EU, finns inga skäl att genomföra förslaget”, invänder JRF.
– Kommissionens förslag kommer att få allvarliga konsekvenser för unga jägare och sportskyttar samt för gymnasieskolor som specialiserat sig inom viltvård, jakt samt olika sportskyttegrenar, inklusive skidskytte, kommenterar Solveig Larsson.

• Femårslicenser för alla vapen
JRF säger även helt nej till att även de som har jaktvapen endast ska ha vapenlicenser som gäller i fem år. Därefter ska tillståndet omprövas.
”Även här saknas motivering till detta byråkratiska, administrativt betungande och kostsamma förslag för både medlemsstatens licensutfärdande myndighet som jägare. Förslaget är även en radikal förändring till nuvarande regelverk där beslut avseende licenser fattas av medlemsstaterna utifrån subsidiaritetsprincipen. Nuvarande rättsliga regel verk föreskriver ett lämpligt system för kontroll och möjlighet för medlemsstaterna att dra in tillstånd för innehav av skjutvapen om någon av de villkor som vid beviljandets inte längre uppfylls. Det svenska systemet uppfyller väl dessa villkor och någon ändring är inte motiverad och leder absolut inte till någon ökad effekt på terrorhandlingar”, skriver JRF.

• Medicinska kontroller av vapenägare
JRF är helt emot att de som har vapen för skytte eller jakt måste genomgå läkarkontroll både när vapenlicenser ska utfärdas och förnyas.
”Detta är ett förslag som JRF kraftfullt avstyrker, eftersom medicinska kontroller är subjektiva, byråkratiska, kostsamma och tidskrävande. Samtidigt är det ytterst tveksamt om det har någon som helst inflytande på säkerheten i EU. Det nuvarande systemet, där licenser kan dras in om det finns faktiska indikationer på att en person är olämplig att inneha skjutvapen, är tillräckligt effektiva”, konstaterar JRF.

• Ljuddämpare ses som väsentlig vapendel
Kommissionen vill även i sitt förslag inkludera ljuddämpare i definitionen av väsentlig vapendel för skjutvapen. Motiveringen är att anpassa EU-direktivet med FN:s protokoll om skjutvapen. Men kommissionens tolkning av FN:s protokoll är fel.
”Artikel3b i FN-protokollet definierar ljuddämpare som icke väsentlig del för användning av skjutvapen (enhet som enbart utformats eller anpassats för att minska ljudet orsakat av avfyrning av skjutvapen). Kommissionens felaktiga tolkning av FN-protokollet om skjutvapen tjänar inte något rationellt och skäligt syfte. Ljuddämpare används för att skydda hörsel på jägare och jakthund”, skriver JRF till departementet.
– Sverige bör istället förenkla användandet av ljuddämpare på vapen och ta bort licenstvånget för att underlätta teknik som skyddar hörsel och därmed minska samhällskostnader på grund av hörselskador, kommenterar Solveig Larsson.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsUtomhusliv.se
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsBosjökloster