Det ska alltid göras en individuell bedömning av sökandens lämplighet att inneha vapen, konstaterar kammarrätten.
Foto: Shutterstock Det ska alltid göras en individuell bedömning av sökandens lämplighet att inneha vapen, konstaterar kammarrätten.

Bakläxa om nekade jaktvapen

Rattfylla ska inte stoppa vapentillstånd

Polisen avslog en jägares ansökan om tillstånd att inneha skjutvapen för jakt, eftersom det inte hade gått fyra år sedan han gjorde sig skyldig till grovt rattfylleri. Nu slår kammarrätten fast att det var fel.

I sitt avslag lutade sig Polisen mot en dom från Kammarrätten i Göteborg från 2015. Den har Polisen tolkat som att det bör ha gått minst fyra år efter att någon har dömts för grovt rattfylleri innan den personen kan beviljas vapentillstånd.
När jägaren överklagade ansåg Förvaltningsrätten i Falun att utredningen inte visade att han ”kan betraktas som en sådan pålitlig, omdömesgill och laglydig person att det skäligen kan antas att vapnen inte kommer att missbrukas”. Därför avslogs överklagandet.

Individuell bedömning ska alltid göras
Men jägaren överklagade återigen. Denna gång till Kammarrätten i Sundsvall, som nu har behandlat målet.
I sin dom konstaterar kammarrätten att det alltid ska göras en individuell bedömning av sökandens lämplighet att inneha vapen. Och att domen från Kammarrätten i Göteborg, som Polisen hänvisade till, inte innebär att det bör ha gått fyra år efter ett grovt rattfylleribrott innan en person kan meddelas vapentillstånd.
Polismyndigheten har därmed inte haft fog för att avslå jägarens ansökan. Förvaltningsrättens dom ska därför ändras och Polisen ska göra en ny prövning, rapporterar Dagens Juridik.