Blyproblemet kraftigt överdrivet

I en debattartikel i Svensk Jakt konstaterar forskaren Ulf Qvarfort vid Totalförsvarets Forskningsinstitut att problemet med örnar som dör av blyförgiftning är betydligt mindre än än det framställts.

Under oktober gick forskaren Björn Helander vid Naturhistoriska Riksmuseet ut med att många av de örnar som påträffats döda i naturen dött av blyförgiftning sedan de ätit småvilt som skjutits med blyammunition och att blyammunition, både kula och hagel, därför bör förbjudas.
Ulf Qvarfort konstaterar att undersökningen bygger på 118 döda havsörnar som hittats mellan 1981 och 2004, samt att 14 procent av dessa dött av blyförgiftning. Man har alltså hittat mindre än en örn per år med blyförgiftning. Quarfort frågar sig med anledning av detta hur många örnar som kan ha dött av andra orsaker, till exempel trafik, kraftledningar och vindkraftverk.

Viktigt vara objektiv
Han skriver i debattartikeln:
”När man presenterar ett forskningsresultat är det emellertid av stor vikt att detta sker på ett objektivt sätt. Det är nämligen lätt att övervärdera resultaten och vinkla dessa så de väcker en viss uppmärksamhet och att resultaten som i detta fall pekar mot ett omfattande miljöproblem.
Det är märkligt att nästan samtliga rapporter om bly i ammunition alltid avslutas med ett upprop som gäller ett allmänt förbud och en snabb övergång till ett blyfritt alternativ. Några alternativ presenteras nästan aldrig utan dessa förutsätts finnas allmänt tillgängliga. Att det exempelvis idag inte finns något fullgott alternativ ur ett djuretiskt perspektiv har tydligen helt gått forskarna förbi.”

Ingen miljöfara
Quarfort har ägnat mycket tid åt blyfrågan och han pekar på att blyanvändningen vid jakt och skytte minskat med cirka 80 procent genom de blyhagelförbud redan införts.
Han påpekar också att man inom den vetenskapliga världen är överens om att metalliskt bly inte är en miljöfara. Det finns inget läckage från kulfång, blyet från ammunition i skogsmark är försumbart i jämförelse med det naturliga blyet. Blyet från ammunition lagras i marken och kommer att ligga orört till nästa istid.

Hönans fjäder
Quarfort konstaterar att blyhaglen är en indirekt risk för örnarna och att det finns riktlinjer för hur slaktavfall bör hanteras och att de är lätta att efterleva, vilket är viktigt med tanke på det allmänna ropet efter blyförbud.
– I stort kan man tycka att örnfrågan i mångt och mycket liknar hönan och fjädern även om det i detta fall rör sig om örnfjädrar, skriver Quarfort i Svensk Jakt.