De borgerliga partierna vill slopa blyförbudet och anser att det ska vara möjligt att jaga med blyhagel och blykulor på fastmark.
Foto: Anders Ljung De borgerliga partierna vill slopa blyförbudet och anser att det ska vara möjligt att jaga med blyhagel och blykulor på fastmark.

De borgerliga slopar blyförbudet

Den som vill stoppa förbudet mot blyammunition ska rösta för en borgerlig regering den 17 september. Det är resultatet av en enkät till de sju riksdagspartierna.
De fyra partierna i Alliansen är entydiga. Vid jakt på fastmark bör blyhagel och blykulor tillåtas.

Socialdemokraterna lämnar däremot mycket svävande svar. Regeringspartiet nöjer sig med att hänvisa till den pågående konsekvensutredningen och att all användning av bly på sikt ska fasas ut.

S-regeringens två stödpartier är däremot mycket tydliga. Miljöpartiet och vänsterpartiet visar att de inte lyssnat på sakkunniga invändningar mot att förbjuda bly i ammunition. Beslutet ska genomdrivas om mp och v får bestämma. Som stödpartier har de redan stoppat socialdemokraternas svängning i rovdjursfrågan.

Behåller socialdemokraterna regeringsmakten efter höstens val är det mycket troligt att det sker med hjälp av de två stödpartierna.

Driver igenom totalförbud år 2008

Då är det också högst sannolikt att förbudet mot blyammunition drivs igenom med full kraft 2008, då även all kulammunition med bly förbjuds.

Därmed ökar risken för skadskjutningar – främst med hagel. Dessutom måste en stor del av jägarkårens kulvapen mönstras ut. Det gäller alla finkalibriga studsare, men även Sveriges vanligaste älgjaktsvapen i kaliber 6,5×55. Försäljningen av studsare i den kalibern har redan i stort sett upphört på grund av det beslutade blyförbudet.

Konsekvenserna för Sveriges målskyttar blir också ödesdigra om blyförbudet genomförs som planerat. Bland annat fältskyttet hotas.

Osäkert om kulfång

Det finns ännu inga klara besked kring möjligheterna att använda blykulor mot miljökulfång. Klart är att de blir mycket stora kostnader och stora svårigheter om kulfång måste användas.

För Sveriges målskyttar är det alltså bara att hoppas att blyförbudet skrotas i sin helhet.

Annars finns risken att det bara blir dispens för jakt med blyhagel och blykulor på fastmark.

Enkäten nedan har genomförts av ammunitionstillverkaren Norma. Ett svenskt blyförbud kan även få allvarliga konsekvenser för svensk ammunitionstillverkning.

Normas produktion av projektiler för den svenska marknaden är för närvarande cirka 20 procent av totalproduktionen.

Normas ställning undergrävs

Jakt & Jägares vapenredaktör Christer Holmgren medverkar i konsekvensutredningen av blyförbudet och har jobbat med olika vapen- och ammunitionsfrågor i drygt 40 år. Han anser att ett svenskt förbud kan undergräva Normas ställning internationellt sett.

– Normas ställning och status på världsmarknaden har till stor del baserats på den mycket långa erfarenheten av att utveckla jaktammunition och projektiler för den svenska marknaden där jakten på framför allt älg är världsunik, kommenterar Christer Holmgren.

– Försvinner den delen av Normas verksamhet beskärs självklart möjligheterna när det gäller internationella marknadsföringsåtgärder.

Samma sak gäller tävlingsammunitionen där Normas kulor genom åren haft mycket stora internationella framgångar, tillägger Christer Holmgren.

Han tycker att det är mycket märkligt att det varit så svårt att få beslutsfattare att inse att blykulor och blyhagel är i fast form och därmed inget stort miljöhot.

– De praktiska konsekvenserna av alternativ ammunition är i flera fall mycket värre än de miljövinster som påstås finnas med ett blyförbud, fastslår Christer Holmgren.

Konsekvensutredningen blir klar efter valet i höst. Det säkraste sättet att avgöra blyfrågan är därför att Sveriges cirka 500 000 skyttar och jägare funderar extra noga på vilket parti de ska rösta på i riksdagsvalet.

De sju riksdagspartierna har svarat på följande tre frågor:

1: Är du och ditt parti beredda att undanröja det fattade beslutet om utfasning av blyammunition på basen av att inga fullgoda alternativ finns?

2: På vilket sätt kommer du och ditt parti att agera för att det fattade beslutet om utfasning av blyammunition inte kommer att genomföras så länge som det inte finns fullgoda alternativ?

3: På vilket sätt kommer du och ditt parti att agera för att tillverkning av blyammunition fortsättningsvis ska kunna ske i Sverige?

Socialdemokraterna:

1: Beslut är taget att konsekvensutreda problematiken med blyammunition. Därmed skjuts förbudet mot jakt med blyhagel som skulle träda i kraft den 1 januari 2006 fram till den 1 januari 2008. Det innebär att förbudet mot blyhagel träder i kraft samtidigt som förbudet mot bly i kulammunition. Däremot införs förbud mot att använda blyhagel vid jakt över öppet vatten den 1 januari 2006.

2: Vi förstår om det finns oro inför ett förbud då det är osäkert vilka möjliga alternativ till blyammunition som finns. Våra ambitioner att fasa ut bly som är en metall som är skadlig för miljö och hälsa ligger fast. Det finns också många andra aspekter att beakta i samband med detta. Vårt dilemma är att olika intressen måste vägas mot varandra. Vad som är bra för miljön är odiskutabelt. Varje användning som ökar blyet in naturen skall undvikas. Men ett förbud mot blyammunition leder till andra konsekvenser som är negativa när det gäller djuretik och säkerhet så länge vi inte har hittat fullgoda alternativ. Vi skjuter på förbudet mot blyhagel eftersom det tagit längre tid än väntat att få fram godtagbara alternativ. Men förbudet mot jakt med blyhagel vid våtmarker utökas vid årsskiftet till att även gälla över öppet vatten.

3: Vi behöver underlag om konsekvenserna av de kommande förbuden och en bättre bild av miljöpåverkan från bly på kort och lång sikt. Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen har i uppdrag att se över detta.

Miljöpartiet:

1: Nej. Vi håller inte med er. Bly är en giftig tungmetall som man bör kontrollera och minimera spridningen av. Det finns fullgott alternativ till hagel. När det gäller kulammunition behöver bättre alternativ utvecklas.

2: Vi vill att det fattade beslutet skall genomföras.

3: Vi kommer inte att agera för att behålla tillverkning av blyammunition i Sverige. Däremot har vi noterat att när man ställt miljökrav och drivit på utvecklingen har det ibland gynnat svenska företag på längre sikt inte sällan just sådana som tidigare motsatt sig miljökraven.

Vänsterpartiet:

1: Nej. Vi vill fasa ut blyet och anser att beslutet ska ligga fast.

2: Vi avser inte att agera i denna fråga.

3: Vi avser inte att agera i denna fråga.

Moderaterna:

1: Moderaterna har varit pådrivande i denna fråga och envetet arbetat för att blyammunition måste finnas kvar så länge det inte finns fullgott ersättning bland annat ur jaktetisk synpunkt och ur skoglig synpunkt.

2: Detta arbete har fått till följd att regeringen åtminstone skall utreda konsekvenserna av ett förbud innan beslut fattas. Vi välkomnar givetvis denna utredning, men idag finns ingen annan ammunition än bly som fungerar. Därmed är vår inställning klar. Något förbud mot blyammunition kan inte införas.

3: Var denna ammunition tillverkas är däremot inte en politisk fråga. Tillverkningen kommer att ske där den är tillräckligt konkurrenskraftig. Då är det viktigt att villkoren för svenska företag är sådana att de kan klara konkurrens från företag i andra länder.

Folkpartiet:

1: Folkpartiet anser att en konsekvensutredning bör genomföras innan blyammunition förbjuds vid jakt på fastmark. I stort sett alla tunga remissinstanser, bland annat Naturvårdsverket och Världsnaturfonden, har efterlyst en sådan konsekvensanalys. En fråga som bör utredas är huruvida alternativ ammunition medför större lidande för djuren. En annan fråga är huruvida den alternativa ammunitionen kommer att skada sågklingorna inom skogsbruket, vilket blykulorna inte gör på grund av metallens mjukhet.

2: Folkpartiet har agerat genom motioner och interpellationer i riksdagen för att få beslutet upphävt, ett arbete vi avser att fortsätta med.

3: Det viktigaste är att beslutet om förbudet upphävs. Ett upphävande av beslutet skulle innebära att den idag införda dispensen för blyspetstillverkare att tillverka blyammunition till 2008 blir överflödig och därmed avskaffas de juridiska hindren från en fortsatt tillverkning i Sverige.

Kristdemokraterna:

1: Ja, miljövinsten av att förbjuda blyammunition på fastmark är liten och väger inte upp intresset att minimera bytesdjurets lidande. Vi kristdemokrater anser därför att det inte bör finnas något förbud mot blyammunition vid jakt på fastmark.

2: Genom att lägga lagförslag (motioner) i riksdagen, men redan nu är aktiva i debatten på olika sätt. Vi har bland annat fört fram våra synpunkter i riksdagsdebatter, debattartiklar i tidningar med mera.

3: Se svar ovan.

Centerpartiet:

1: Det finns i dag inga bra alternativ till blyammunition. Alternativen som finns framme i dag dödar inte lika effektivt, fördärvar virket eller påverkar miljön mer än bly gör. Bly är en metall som är skadlig för miljö och hälsa, men forskning visar att det metalliska bly som förekommer i ammunition har stor resistens mot korrosion och därmed inte sprids vidare i naturen. Därför bör jakt med blyammunition inte förbjudas.

2: Vi anser att beslutet om utfasning av blyammunition får alltför omfattande konsekvenser eftersom alternativ saknas. Beslutet bör därför inte genomföras nu utan upphävas. Den jaktammunition som i dag används har utvecklats under mycket lång tid, och bly med dess egenskaper gör den till ett närmast idealiskt material för ett effektivt dödande. Det finns inte något annat material som har samma goda egenskaper som bly har.

3: En allsidig konsekvensutredning av de miljömässiga, djuretiska och förvaltningsmässiga aspekterna bör genomföras innan förbud verkställs mot blyammunition vid jakt på fastmark. Jakt med blyammunition bör få ske i väntan på en sådan konsekvensutredning och tillverkningen bör därmed få fortgå på marknadens villkor.