Det kortsiktiga målet med den finska vargförvaltningsplanen är minsta livskraftiga population, och det långsiktiga målet är gynnsam bevarandestatus
Foto: Shutterstock Det kortsiktiga målet med den finska vargförvaltningsplanen är minsta livskraftiga population, och det långsiktiga målet är gynnsam bevarandestatus

Finlands regering planerar vargjakt

Efter EU-domstolens förhandsavgörande i hur EU-lagstiftningen ska tolkas planerar den finska regeringen vargjakt i stamvårdande syfte. Hur jakten ska genomföras utreds nu av två arbetsgrupper.

Jord- och skogsbruksministeriet i Finland har tillsatt en styr- och en beredningsgrupp som ska utreda jakt på varg i stamvårdande syfte, enligt ett pressmeddelande från ministeriet.
Projektet ska undersöka vilka förutsättningar som finns och vilka mål som kan ställas på stamvårdande jakt. Dessutom ska det diskuteras eventuella andra tillfredsställande lösningar.

Tar fram förslag till organisering
Ett mål med projektet är att utifrån förvaltningsplanen ta fram ett förslag till organisering av jakt på varg i stamvårdande syfte. Det kortsiktiga målet med förvaltningsplanen är minsta livskraftiga vargpopulation och det långsiktiga målet är gynnsam bevarandestatus.
– Jakt är en viktig del av den systematiska förvaltningen av andra stora rovdjur, såsom björn och lodjur. Förutsättningarna för vargjakt i stamvårdande syfte ska nu utredas i ett brett samarbete. Jakten ingår i den färska förvaltningsplanen för vargstammen och målet är att vi nu till den delen kan driva planen framåt, säger jord- och skogsbruksministern Jari Leppä.

Beaktar EU-domstolens förhandsavgörande
När arbetsgrupperna undersöker förutsättningarna för vargjakt beaktar de EU-domstolens förhandsavgörande om stamvårdande jakt.
– Enligt EU-domstolens förhandsavgörande är stamvårdande jakt möjlig om myndigheterna kan uppvisa nödvändiga bevis för att det mål eller den grund utifrån vilket denna punkt i direktivet tillämpas ska vara godtagbart, säger Sami Niemi, konsultativ tjänsteman vid jord- och skogsbruksministeriet.
Även högsta förvaltningsdomstolens avgörande och Europeiska kommissionens uppdaterade anvisning för tolkning av habitatdirektivet kommer att beaktas i projektet.

Jägare representerade i arbetsgrupperna
I arbetsgrupperna finns företrädare för bland annat jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Naturresursinstitutet, Finlands viltcentral, Forststyrelsen, Finlands naturskyddsförbund, Finlands jägarförbund och Finska kennelklubben.
Arbetsgrupperna inledde sitt arbete den 23 januari. Projektet pågår till utgången av 2020, eller så länge som det på grund av tidsplanerna för högsta förvaltningsdomstolens avgörande och uppdateringen av anvisningen för tolkning av EU:s habitatdirektiv är nödvändigt.