Flytt av vargpar JO-anmäls

(Uppdaterad version) Både Naturdemokraterna och Landsbygdsdemokraterna JO-anmäler Naturvårdsverket efter att de flyttat de två vargarna från Idre till Karlsborgstrakten. Partiet anser att anvisningar från regering och departement inte har följts.

– Enligt anvisningarna från regering och departement till Naturvårdsverket ska det vid vargflytt inte finnas varg i utsläppsområdet och det ska finnas acceptans från lokalbefolkningen. I det aktuella området där vargparet släpptes ut finns det enligt länsstyrelsen i Örebro län stationär varg. Det har under hösten gjorts sju observationer av varg i området. Naturvårdsverket kände till att varg förekommer i utsläppsområdet, säger Gunilla Grönvall, Naturdemokraterna.

”Länsstyrelsen har avstyrkt vargflytt”
Vidare skriver partiet att länsstyrelsen i Örebro län har avstyrkt en vargflytt till just detta område, eftersom de anser att två huvudkriterier vid vargflytt inte kan uppfyllas. Kriterierna lyder ”att lämpliga åtgärder kan vidtas så att berörda kan acceptera utsättningen av varg” samt ”där man har god erfarenhet av samarbete och av att lösa konflikter mellan olika intressen”.
– Vi ser fram emot en opartisk bedömning av vad vi anser är tjänstemannastyre, avslutar Gunilla Grönvall.
Även Landsbygdsdemokratarna anmäler
Senare idag meddelade även Landsbygdsdemokratarna att de gör en JO-anmälan om agerandet när vargparet flyttades. Partisekreteraren Lena Laaksonen pekar på samma skäl som Naturdemokraterna.
– Landsbygdsdemokraterna vill att JO utreder om myndigheter, departement och tjänstemän begått fel och brutit mot de anvisningar som regeringen och departementet har gett till Naturvårdsverket avseende vargflytt, kommenterar Lena Laaksonen.