Gemensam vargstam för hela Nordeuropa

Det är dags att samarbeta i Nordeuropa om vargstammen, anser rovdjursutredningens internationell forskarpanel, som bedömer att det bör finnas sammanlagt minst 3 000 vargar i Skandinavien, Finland och ryska Karelen.

Panelen, med forskare från Nordamerika, Damark, Finland och Sverige, går i dag ut i Dagens Nyheter med en debattartikel där huvudbudskapet är samarbete och att se Nordeuropa som ett gemensamt vargområde där länderna gemensamt ska förvalta en vargstam.
– Vår bedömning är att vargpopulationen som helhet, och i synnerhet den skandinaviska delen av populationen, inte är långsiktigt livskraftig för närvarande och därmed inte uppfyller EU:s kriterier för gynnsam bevarandestatus. Åtgärderna för att skapa en livskraftig vargpopulation måste omfatta hela populationen och alltså genomföras tillsammans med andra länder, skriver forskarna.

Renskötseln isolerar
De konstaterar i stort de redan kända problemen med inavel i den isolerade sydkandinaviska vargstammen, vilket framför allt orsakats av politiska beslut och att renskötselområdet i norra Finland och Skandinavien i praktiken bannlysts för varg.
Därför ger de regeringen stöd för de planerade akutåtgärderna, med bland annat inplanteringar för att motverka inaveln.

3 000 vargar
Sammantaget bedömer forskarna att det finns mindre än 1 000 vargar det område som forskarna anser ska innehålla en gemensam nordeuropeisk vargpopulation på minst 3 000 vargar.
Området omfattar alltså Norge, Sverige, Finland och ryska Karelen – sammanlagt närmare 1,4 miljoner kvadratkilometer varav Sverige utgör cirka en tredjedel. Det kan i sammanhanget nämnas att dagens svenska ”varglän” utgör cirka 25 procent av Sveriges yta.
I en kommentar säger den svenska vargforskaren Olof Liberg:
– Det är på tiden att vi får en gemensam internationell plan och en gemensam målsättning för Nordeuropas vargar. Vi har hittills inte ens lyckats med ett sådant samarbete med Norge.

Fel områdesbeskrivning
I stora delar anser Liberg att expertpanelen har tänkt rätt, men han vänder sig mot områdesbeskrivningen:
– Att se vargstammen i Skandinavien Finland och Karlen som en population är helt fel. Vad jag vet hänger finska vargstammen ihop med övriga Ryssland hela vägen till Uralbergen. För att man ska se en population som isolerad måste det finnas ett genetiskt gap någonstans.
– Dessutom förstår jag inte varför man inte räknar in Baltikum, där vi vet att det finns en vargstam med utbyte mot den finsk-ryska. Jag kommer att kontakta mina kolleger i Finland för att diskutera de här frågorna, säger Liberg.

JRF välkomnar samarbete
I ett pressmeddelande välkomnar Jägarnas Riksförbunds ordförande, Solveig Larsson, forskarpanelens syn på en nordeuropeisk vargstam, som bekräftar att det egentligen inte finns någon unik svensk vargstam.
– Naturlig invandring är att föredra framför konstgjorda åtgärder, skriver Solveig Larsson i pressmeddelandet.
Även JRF påpekar att det inte finns någon anledning att begränsa sig till till ryska Karelen, Finland och Skandinavien.
– Hänsyn ska tas till hela den ryska och nordeuropeiska stammen och därmed anser vi att det inte föreligger någon fara för vargens genetiska status, avslutar Solveig Larsson.