Godsherren har inte visat att behovet av fasanjakt väger tyngre än andra intressen.
Foto: Mostphotos Godsherren har inte visat att behovet av fasanjakt väger tyngre än andra intressen.

Godsherre får inte flytta duvhökar

Vill freda fasaner

En godsherre som överklagade länsstyrelsens avslag, när han ville få fånga och flytta 25 duvhökar för att skydda de fasaner som han föder upp för jakt, har nu fått nej även i kammarrätten.

Anledningen till att länsstyrelsen i Hallands län avslog ansökan var att godsherren tidigare har gjort liknande ansökningar. I de fall som han har fått tillstånd beviljade har dock förvaltningsrätten upphävt länsstyrelsens beslut.
Även denna gång, när det var godsherren som överklagade, ansåg Förvaltningsrätten i Göteborg bland annat att han inte hade visat att behovet av fasanjakt väger tyngre än andra intressen, som till exempel bevarandet av duvhöken.

Överklagade till kammarrätten
Trots att tiden för det sökta tillståndet, det vill säga 1 september 2019 till 31 december 2019, hade löpt ut när det nyligen var dags för Kammarrätten i Göteborg att behandla godsherrens överklagande, menade domstolen att han har ett befogat intresse av att målet prövas.
Frågan var alltså om tillstånd för skyddsjakt på duvhök kan beviljas, enligt undantagsbestämmelsen i jaktförordningen.
I den framgår att länsstyrelsen får ge tillstånd till jakt som annars inte är tillåten om jakten är selektiv, strängt kontrollerad och behövs för att tillgodose viltförvaltningen. Jakten får dock endast tillåtas om det inte finns någon annan lämplig lösning och inte försvårar artens gynnsamma bevarandestatus.

Inte tillräckligt underlag
Kammarrätten anser dock inte att godsherrens uppgifter och det underlag som finns i målet är tillräckliga för att domstolen ska kunna bedöma ifall 25 duvhökar är att anse som ”ett litet antal djur”, enligt undantagsbestämmelsen jaktförordningen.
Inte heller anser domstolen att det kan konstateras att skyddsjakten är nödvändig, en lämplig lösning för att tillgodose viltförvaltningen eller att jakten inte skulle försvåra duvhökens gynnsamma bevarandestatus.
Det rapporterar Dagens Juridik.