Rennäringens önskemål gällande jakttiderna för ripa var att senarelägga starten snarare än att korta på vårvintern.
Foto: Arkivbild/Anette Pettersson Rennäringens önskemål gällande jakttiderna för ripa var att senarelägga starten snarare än att korta på vårvintern.

Inte samernas önskan att korta ripjakten

Från och med första juli i år ska ripjakten avslutas den 15 februari i de nordligaste länen. Svenska Samernas Riksförbund, SSR, har reagerat på att det verkar råda en utbredd missuppfattning att det är rennäringen som drivit fram förändringen.

SSR har liksom en mängd andra aktörer fått lämna synpunkter på förslagen till nya jakttider, både skriftligt och muntligt till departement och Naturvårdsverket.
I ett pressmeddelande klargör man att det inte är rennäringen som drivit på om ett beslut att korta ner vårvinterjakten på ripa.
– Sett utifrån renskötselns perspektiv hade vi gärna sett att starten på ripjakten senarelagts istället för att den ska avslutas tidigare, vilket vi lyft fram flertalet gånger, säger Jenny Wik Karlsson, föreningens förbundsjurist.

Får freda i nationalpark
En förändring i den nya förordningen som SSR ser positiv på är att tillämpning av paragraf 28 ska kunna göras även i nationalparker. Det innebär att renskötare i dessa områden nu kommer att ha samma rätt som andra att freda sina renar mot ett pågående angrepp. De stora förluster som rovdjursangreppen innebär för rennäringen är högaktuellt och en fråga som luftats i media inför söndagens val till Sametinget.

Ingen hållbar rovdjurspolitik
– Det är en helt avgörande fråga för rennäringens framtid. Sametinget och Naturvårdsverket var överens om en hållbar rovdjurspolitik för några år sedan, där samebyarna inte skulle behöva tåla mer än att tio procent av renhjorden dödas varje år av rovdjur. Det var också så riksdagen beslutade. Men staten håller inte sin överenskommelse, idag dödas 30 till 40 procent av renhjordarna, mellan 50 000 och 75 000 renar varje år, säger Anders Kråik, som företräder partiet Samerna, till Östersunds-Posten.