JRF:s förbundsordförande, Solveig Larsson, och riksviltvårdskonsulent Jens Gustafsson undertecknade skrivelsen som skickats till regeringen.
Foto: Shutterstock & JRF JRF:s förbundsordförande, Solveig Larsson, och riksviltvårdskonsulent Jens Gustafsson undertecknade skrivelsen som skickats till regeringen.

JRF föreslår utvidgning av paragraf 28

Jägarnas Riksförbund, JRF, vänder sig till regeringen för att få till stånd en förändring av jaktförordningens §28. Enligt förslaget ska människor få rätten att fälla stora rovdjur som närmar sig deras hem.

Ur jaktförordningen

28 § Om något av rovdjuren björn, varg, järv eller lo angriper tamdjur eller om det finns skälig anledning att befara ett sådant angrepp, får åtgärder vidtas för att skrämma bort rovdjuret.

Rovdjur som avses i första stycket får dödas av ett tamdjurs ägare eller vårdare för att skydda tamdjuret
1. när rovdjuret angriper och skadar tamdjuret eller om det är uppenbart att ett sådant angrepp är omedelbart förestående,
2. om det finns skälig anledning att befara ett angrepp på tamdjuret och dödandet sker i omedelbar anslutning till att rovdjuret har angripit och skadat eller dödat tamdjur, eller
3. om rovdjuret befinner sig inom inhägnat område avsett för skötsel av tamdjuret och det finns skälig anledning att befara ett angrepp där.

Rovdjuret får bara dödas när det inte går att skrämma bort rovdjuret eller på något annat lämpligt sätt avbryta eller avvärja angreppet.

Åtgärder enligt andra stycket 3 får, när det gäller lo, vidtas även för att skydda vilt som hålls i vilthägn eller liknande anläggning enligt 41 a §. Förordning (2009:310).

Jaktförordningens §28 har medfört att djurägares möjlighet att freda sina djur har ökat betydligt. Ageranden som tidigare kunde leda till en rättslig process och rent av fängelsestraff är i dag legitima.
I stället för att medföra en polisutredning kan många fall då djurägare har fredat boskap mot rovdjur bedömas av länsstyrelsen.

Att fälla inom 300 meter
Nu anser JRF att det är dags att gå vidare med ytterligare lagstiftning och förslår att ”varg, björn, järv eller lodjur får fällas inom 300 meter från människas boning eller plats där människor vistas regelbundet. Jakt enligt första stycket får också bedrivas under tider på dygnet när jakt normalt inte är tillåtet.”
– Det är naturligt att ta nästa steg nu när §28 har varit aktuell i några år, säger Jens Gustafsson, riksviltvårdskonsulent i JRF.
– Förhoppningen är att förbättra situationen för de som lever nära rovdjuren.

Skickats till regeringen
Tillsammans med förbundsordförande, Solveig Larsson, har han undertecknat förslagsskrivelsen som nu har skickats till regeringskansliet.
– Med tanke på allt som händer politiskt nu kanske vi får skicka in en påminnelse när det blir en ny regering, säger han och tillägger:
– Bristen på en landsbruksminister är beklämmande och det märks verkligen nu. Det behövs ett eget departement som har ett särskilt ansvar för frågan. Dessutom behövs en särskild viltmyndighet.

Relevant året runt
I skrivelsen understryks att grundprincipen för skyddsjakt är att den ska skydda – och att detta är relevant året om under dygnets alla timmar:
”Alltså vill JRF att skyddsjakten ska vara tillåten året runt och även dygnet runt, då rovdjurens närvaro ofta förekommer under dygnets mörka timmar vilket ytterligare ökar känslan av otrygghet och osäkerhet hos boende på landsbygden.”

Större acceptans
Avslutningsvis påpekas att den föreslagna utvidgningen av §28 kan innebära en större acceptans för de stora rovdjuren:
”Vilja att värna om människor som lever och verkar med stora rovdjur i sin närhet samt förbättrar möjligheten till samexistens mellan människor och stora rovdjur.”