Mycket om biologisk mångfald men mindre om brukande av skog, tycker Jägarnas Riksförbund i ett remissvar.
Foto: Shutterstock Mycket om biologisk mångfald men mindre om brukande av skog, tycker Jägarnas Riksförbund i ett remissvar.

JRF-kritik mot statlig skogsutredning

Förstatligad skog och försvagad äganderätt finns på minussidan, men ett rimligt avskaffande av nyckelbiotopsinventeringen på plussidan. Det är några av punkterna i JRF:s remissvar till skogsutredningen.

Den statliga skogsutredningen bakades till slut ihop till en över 1 300 sidor tjock lunta. Inledningsvis i Jägarnas Riksförbunds, JRF, svar på remissen ”Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen” konstateras att det handlar om en omfattande utredning med ytterst långtgående förslag och att remisstiden har varit för kort.

Skogsproduktionen får för lite plats
Sedan påpekas att ett mycket stort fokus har lagts på ämnet bevarande åtgärder. Men brukande av skog och skogsproduktion har fått ta förhållandevis lite plats trots att de verksamheterna ”ur flera förhållanden är essentiellt för den biologiska mångfalden.”
Men enligt Mikael Hultnäs, riksviltvårdskonsulent på JRF, som undertecknat remissvaret tillsammans med förbundsordförande Solveig Larsson, finns det delar som sticker ut ännu mer på ett negativt sätt.

Äganderätten under attack
– Det sämsta är tveklöst att man vill förstatliga en halv miljon hektar fjällnära skog, det motsätter vi oss å det bestämdaste. Brukarna har gett områdena höga naturvärden och absolut ingenting tyder på att staten skulle göra det bättre.
Varför inte?
– Vi talar om runt 7 000 olika privata ägare. Varje skogsägare har sin egen idé och det bidrar till en stor mångfald, det blir en mosaik med så många olika intressenter. Staten skulle aldrig kunna lyckas bättre, äganderätten är viktig av en orsak.
Vad tycker du är positivt i utredningen?
– Vi har tillstyrkt delar, bland annat att man ska tillsätta en nationell samordnare för skogsprogrammet.
– Skogen är kanske ännu mer konfliktfylld och polariserad än jakten, så det initiativet är bra.

Bräcklig juridik
– En annan bra sak är avskaffandet av nyckelbiotopsinventeringen. Den har utvecklats på ett sätt som man inte avsåg. I utredningen konstateras också att den juridiska grunden är bräcklig, det är fullt rimligt att man tar bort kravet. Både vi och utredningen säger att sådant måste bygga på frivillighet.