Ytterligare en AR-15-köpare fått rätt mot polisen om vapenlicens för målskytte med den halvautomatiska studsaren, som tillverkas i en mängd olika varianter. Polisens påstående att STI-vapnet på bilden är lätt att bygga om till helautomat totalsågas av rätten.
Ytterligare en AR-15-köpare fått rätt mot polisen om vapenlicens för målskytte med den halvautomatiska studsaren, som tillverkas i en mängd olika varianter. Polisens påstående att STI-vapnet på bilden är lätt att bygga om till helautomat totalsågas av rätten.

Ny bakläxa för polisen om AR-15

Polisen har fått bakläxa i ett nytt fall där en tävlingsskytt nekats licens på en halvautomatisk AR-15 för dynamiskt skytte. Polismyndighetens argument om vapnet sågas helt av Förvaltningsrätten i Göteborg.

Polisen påstod att vapnet lätt kunde byggas om till att bli helautomatiskt och avslog tävlingsskyttens ansökan om vapenlicens. Men polisen ges bakläxa i en färsk dom i Förvaltningsrätten. Argumentet om helautomat sågas helt av rätten.
Kulvapnet – en AR-15 Sporter – lämpar sig väl för målskjutning. Därför ska skytten beviljas licens, enligt domen.
Tävlingsskytten från Halmstad ansökte hos polismyndigheten i Halland om tillstånd för ett halvautomatiskt STI-gevär av modell Tactical i kaliber .223 Rem.

AR-15-vapen för dynamiskt skytte
Det är ett så kallat AR-15-vapen för dynamiskt skytte.
Vapnet används i divisionen Semi Auto Open inom ramen för skjutreglementet i International Practical Shooting Confederation (IPSC) .
IPSC står för en av de snabbast växande skyttegrenarna internationellt.

Gillar inte skytteformen
Hallandspolisen gillar inte den här skytteformen, trots att det saknas lagstöd för att neka målskyttelicens.
Efter en del övervägande och kontakter med Rikspolisstyrelsen (RPS) kom Hallandspolisen fram till att det sökta vapnet lätt kunde byggas om till en helautomat. Då är det olämpligt att bevilja licens.
I juni i år beslutade polismyndigheten att avslå skyttens ansökan.

Skytten överklagade
Tävlingsskytten överklagade polisens beslut till Förvaltningsrätten i Göteborg.
IPSC-skytten påpekade att argumenten från polismyndigheten i Halland och RPS till stora delar byggde på grova faktafel och missförstånd.
I sin framställning till rätten säger skytten att polisens avslagsskäl ”inte är drivet av en önskan att tillämpa nu gällande rätt, utan ett försök att ändra en mångårig praxis avseende tillämpningen av relevanta lagar”.
Det finns sedan länge en fastslagen praxis att bevilja tillstånd för vapen av den aktuella typen för målskytte, konstaterar skytten.
”Inga omständigheter har inträffat som ger polismyndigheten möjlighet att ändra tillämpningen av gällande rätt. IPSC Sverige har i styrdokument angett vilka vapen som är lämpliga för förbundets verksamhet och det sökta vapnet är klart angivet som godkänd av förbundet och därmed lämpligt”, skriver tävlingsskytten.

”Direkt stötande”
Påståendet att vapnet lätt kan omvandlas till ett helautomatiskt vapen stämmer inte alls.
”Det är fel av flera olika skäl, vilket styrks av ett yttrande från Försvarets Materielverk som åberopas i målet. Personen som skrivit yttrandet är en av Sveriges främsta tekniska experter när det gäller eldhandvapen och i det yttrandet anges att nämnda vapen mycket väl lämpar sig för målskjutning. Polismyndighetens påstående om att ett vapen av typen AR-15 kan ändras till ett helautomatiskt vapen är helt ovidkommande. Att ändra ett halvautomatiskt vapen så att det blir helautomatiskt är olagligt och det är direkt stötande att polismyndigheten gör gällande att det skulle föreligga någon som helst risk eller avsikt att begå en brottslig handling”, dundrar skytten.


Ovidkommande argument

”Att vapen av typen AR-15 används som tjänstevapen av polis och militär i vissa länder är också helt ovidkommande. Vapen av denna typ är uttryckligen framtagna för att säljas på den civila marknaden och är avsedda för jakt och målskytte. Det finns inget stöd för att, på det sätt som Rikspolismyndigheten och polismyndigheten hävdar, koppla lämpligheten för målskytte till ett vapens ursprung, utseende eller om det har eller kommer att användas av polis eller militär i ett eller flera länder.”

Rätten tog intryck av utlåtandet
När Förvaltningsrätten i Göteborg nyligen avkunnade en dom i målet väger polisens argument lätt. Tävlingsskytten är medlem i en skytteförening och uppfyller alla villkor för vapeninnehav för att kunna utöva sin sport.
Rätten skriver in i domen stora delar av expertutlåtandet från Försvarets Materielverk, som ger en detaljerad teknisk beskrivning av vapnet.
”AR-15 utvecklades av Armalite i slutet av 1950-talet. Vapnet kunde skjuta såväl patronvis som automateld. Konstruktionen såldes 1959 till Colt Firearms Division. Colt lyckades under 1960-talet sälja in vapnet till amerikanska försvarsmakten. Vapnet fick där beteckningen M16. I mitten av 1960-talet tog Colt fram en version för den civila marknaden benämnd AR-15 Sporter. Denna kan endast skjuta patronvis eld. Colt gjorde ett antal förändringar i låda, underbeslag, låsstycke och i avfyringsmekanismen för att försvåra en ombyggnad, och förhindra att delar från den helautomatiska M16 skulle kunna monteras i AR-15 Sporter. För att konvertera en civil AR-15 Sporter till att kunna skjuta automateld krävs tillgång till dels ett antal M16-delar, dels till en verkstad för att kunna bearbeta både låda och underbeslag. M16-delarna klassas i USA var för sig som en machine gun (kulspruta) och finns därför inte att köpa på den öppna marknaden. AR-15 Sporter lämpar sig mycket väl för målskjutning.”

”Av rättspolitisk karaktär”
Förvaltningsrätten gör slutligen följande bedömning: 
”Polismyndighetens och Rikspolisstyrelsens argumentation om att vapnet kan byggas om till ett helautomatiskt vapen, och att det i grunden är konstruerat för militärt bruk, är enligt förvaltningsrätten inte argument som har bäring på frågan om vapnets lämplighet för målskjutning, utan synes mer vara att beteckna som uttalanden av rättspolitisk karaktär. Överklagandet ska därför bifallas.”


Jakt & Jägare har även rapporterat om en skytt i Åtvidaberg som fick rätt om licens för ett AR-15 vapen:

Här skärskådas hur enskilda anställda hos polisen låter eget tyckande om halvautomatiska jaktstudsare väga tyngre än de vapenkrav som Naturvårdsverket satt upp: