Foto: Shutterstock Om EU-kommissionen antar parlamentets resolution kan en effekt bli en större flexibiltet i synen på rovdjurspopulationen och bevarandestatusen.

Ny EU-resolution öppnar för mindre strikt rovdjursskydd

När en population av rovdjur uppnår gynnsam bevarandestatus måste skyddsstatusen inom EU kunna ändras. Det menar Europaparlamentet som röstade igenom en ny resolution i går.

Det är flera viktiga nyheter som antogs av Europaparlamentet under torsdagen då en resolution om skydd för djurhållning och stora rovdjur i Europa röstades igenom av parlamentet som uppmanar kommissionen att genomföra förändringar i art- och habitatdirektivet.

Svenskar röstade för

Av de svenska partierna som är representerade i EU-parlamentet röstade Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna för resolutionen som innebär en mera aktiv rovdjurspolitik.

Också de svenska Socialdemokraterna röstade till slut ja och gick därmed emot den egna partigruppen.

En av utgångspunkterna för resolutionen är att gynnsam bevarandestatus inte bara ska kopplas till enskilda länder. Finns det en sammanhängande rovdjurspopulation som rör sig över landsgränser måste den kunna bedömas som en helhet.

Vetenskap och teknik

I praktiken vill EU-parlamentet att en rovdjurspopulation, som enligt denna definition har uppnått gynnsam bevarandestatus, ska bli möjlig att jaga. Man ska också ta större hänsyn till den ”vetenskapliga och tekniska utvecklingen”.

Den europeiska jägarförbundsfederationen, FACE, beskriver den tidigare situationen i ett pressmeddelande som att:

”Den strikta skyddsstatusen för vissa stora rovdjur leder till rättsliga och administrativa dödlägen i ett ökande antal medlemsstater. Problemet grundar sig på en alltför snäv tolkning av EU-lagstiftningen av vissa berörda parter och kontinuerliga rättsliga angrepp från icke-statliga organisationer med strikt skydd på nationell nivå.”

”Tydlig uppmaning”

Enligt den nya resolutionen ska en skyddad art som når upp till gynnsam bevarandestatus föras över till en grupp arter som åtnjuter ett mindre strikt skydd.

Men medlemsstaternas skyldighet att säkerställa en gynnsam bevarandestatus ändras inte av att en art flyttas från ett strikt skydd till en bilaga för exempelvis skydd mot exploatering, som är mindre strikt.

– Dagens omröstning är goda nyheter och ännu en tydlig uppmaning till EU-kommissionen att införa ett förfarande för att ändra bilagorna till habitatdirektivet. Detta var en begäran från det tidigare Europaparlamentet och andra EU-institutioner, vilket gör det allt svårare för kommissionen att inte agera, kommenterar Torbjörn Larsson, ordförande i den europeiska jägarförbundsfederationen, FACE.