Foto: Privat Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD).

Ny jaktlag ska utredas till september 2025

Jaktlagstiftningen ska moderniseras, målet är en ”hållbar jakt och viltvård som är enkel att tillämpa”. Nu tillsätter regeringen en utredning om hur lagstiftningen kan ändras.

Regeringen har utsett Mats Wiberg, som sedan 2018 är rättschef och chef för ledningsstöd på Statens fastighetsverk, till särskild utredare med ansvar för översyn av lagstiftningen på jaktområdet.

Utarbeta förslag

Senast till den 31 augusti 2025 ska kommittén som han leder bland annat:

  • Utarbeta förslag till en ny jaktlag och en ny jaktförordning med tydlig och enkel systematik och moderna och lättillämpade bestämmelser om jakt och viltvård.
  • Förbättra genomförandet av EU-rättsliga regler på jaktområdet och säkerställa att genomförandet inte avser andra arter än dem som omfattas av EU-reglerna.
  • Analysera om det är ändamålsenligt att föra in bestämmelser från författningar som anknyter till jaktlagen och jaktförordningen, såsom förordningen (2009:1263) om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn samt förordningen (2009:1474) om viltförvaltnings-delegationer, i jaktlagstiftningen i syfte att öka tydligheten och skapa en enhetlig jaktlagstiftning som är lätt att överblicka och tillämpa.
  • Utforma förslagen så att de är lätta och kostnadseffektiva att tillämpa för verksamhetsutövare, myndigheter och allmänheten, så att den administrativa hanteringen förenklas utan att syftet med regleringen urholkas och så att regleringen sker på den mest ändamålsenliga nivån (lag, förordning eller myndighetsföreskrifter).
  • Vid utformningen av förslagen ta hänsyn till regeringens mål att minska regelbördan och de administrativa kostnaderna för företagen, och
  • Lämna eventuella andra författningsförslag som behövs.

Regeringen beslutar

I ett pressmeddelande kommenterar landsbygdsminster Peter Kullgren (KD) kommittédirektiven:

– Nuvarande jaktlagstiftning från 1987 är svårtillgänglig och systematiken är till viss del otydlig. Regeringen har därför beslutat att en särskild utredare ska göra en översyn av lagstiftningen och jag ser fram emot förslag som kan underlätta för ansvarsfulla jägare att bedriva jakt.

I direktiven lyfts särskilt eventuella skärpningar av lagen så att personer som ägnar sig åt jaktsabotage lättare kan lagföras.

Mot jaktsabotage

– Det är viktigt att jakt kan genomföras utan störningar. Därför vill regeringen inhämta faktaunderlag om förekomsten av jaktsabotage och se om befintlig lagstiftning behöver ändras för att motverka att jägare får jakten saboterad, säger Peter Kullgren.

JRF välkomnar

Jens Gustafsson, riksviltvårdskonsulent på Jägarnas Riksförbund, JRF, ser fram mot att ny lagstiftning ska komma på plats.

– Faktum är att jaktlagen är lika gammal som jag själv och mig har det hänt mycket med. Det är inte rimligt att tro att de jaktliga förutsättningarna inte skulle ändras under samma period, säger han och tillägger:

– Nu ska det bli spännande att få veta vad man lägger i begreppet ”modern”. Vi välkomnar ny lagstiftning och förutsätter att den är just modern. Den bör ta hänsyn till ekosystemens snabba förändring och ska faktiskt möjliggöra för jägare och markägare att bedriva jakt utan onödiga regler och tvingande bestämmelser.