FOTO: DAVID HAVEL/SHUTTERSTOCK Under licensjakten sköts 165 av 200 tilldelade björnar i Jämtland enligt länsstyrelsens sammanställning.

Ok enligt dom att fälla 200 jämtländska björnar

Kammarrätten ger grönt ljus för höstens licensjakt på björn i Jämtland. Länsstyrelsens beslut om att 200 björnar fick fällas hade överklagats av jaktmotståndare.

Det är licensjakten på björn i Jämtland under höstens som har varit föremål för flera rättsliga turer.

I juni 2021 beslutade länsstyrelsen om jakt på 200 björnar fördelade på åtta olika jaktområden i länet. Beslutet baserades på det faktum att det vid tillfället fanns omkring 2 900 björnar i Sverige, varav 1 000 stycken i Jämtland.

Samtidigt är referensvärdet för minsta populationsstorlek för gynnsam bevarandestatus för björn i Sverige, enligt art- och habitatdirektivet, 1 400 björnar. 

Överklagade beslutet

Enligt samma beräkningsmodell ligger siffran för bevarandestatus på 370 individer i Jämtland – varför länsstyrelsen ansåg att jakt på 200 björnar var försvarbart.

Men Jaktkritikerna och Svenska Rovdjursföreningen överklagade beslutet till förvaltningsrätten i Luleå som dömde till länsstyrelsens fördel och avslog överklagan. Domstolen konstaterade bland annat att jakten inte skulle strida mot art- och habitatdirektivet, något som de överklagande hävdade.

Samma bedömning

Domen överklagades och hamnade på Kammarrätten i Sundsvalls bord. Men domstolen går också nu på länsstyrelsens linje och gör samma bedömning som förvaltningsrätten.

Avslutningsvis i domskälen står:

”Björnstammen har en gynnsam bevarandestatus och beståndet är livskraftigt i dess naturliga utbredningsområde. Det har inte framkommit att björnstammen är genetisk sårbar. Mot bakgrund av det anförda finner kammarrätten att licensjakten inte medför en betydande negativ inverkan på björnstammens struktur och licensjakten får därmed anses vara lämplig med hänsyn till stammens storlek och sammansättning.”