FOTO: MOSTPHOTOS/DARREN BAKER En omfattande skyddsjakt på dovvilt aviseras av länsstyrelsen i Västra Götaland. Tidigare har liknande jakt testats Södermanland.

Övergripande skyddsjakt på dov införs i Västra Götaland

I Västra Götaland införs ett övergripande beslut om skyddsjakt på 1 500 dovvilt per år till och med 2025. Förhoppningen är att djurens påverkan i bebyggda områden och på åkermark ska minska.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län beskriver ett omfattande problem med en ökande dovstam.

I första hand skadas växande gröda på åkrar och fält. Men problemet med dovbesök i bostadsområden och i närheten av bebyggelse ökar också.

Ökande antal

Som en följd av stammens ökande utbredning har antalet beviljade skyddsjakter och fällda djur också blivit fler. För att komma till rätta med situationen fattar länsstyrelsen ”ett mer övergripande och flerårigt beslut om skyddsjakt efter dovhjort. Beslutet är giltigt under perioden 16 oktober 2022 till och med den 28 februari 2025 och omfattar 1 500 dovhjortar per år som får fällas inom ett avgränsat område”.

Fungerat dåligt

Också i Södermanland fattades beslut om generell skyddsjakt på dovvilt tidigare i år. Då påpekade Jens Gustafsson, riksviltvårdskonsulent på Jägarnas Riksförbund, JRF, att situationen uppstått eftersom samverkan mellan jägare och markägare fungerat dåligt.

– Fler länsstyrelser tvingas fatta de här besluten. Jag är inte närmare insatt i hur det ser ut i Västra Götaland, säger han och tillägger:

– Men det är klart att det är något fel på förvaltningen. Samarbetet mellan jägare och markägare fungerar inte, då uppstår det här problemet. Det enda sättet att komma framåt är att man börjar prata med varandra. Det är ledsamt om stammen inte kan förvaltas genom vanlig jakt.

Tolv villkor gäller

Jakten får bedrivas dygnet och året runt med hjälp av rörlig belysning. Dessutom gäller tolv vilkor för jakt:

 • berörd jakträttshavare lämnat sitt medgivande.
 • Jakt bedrivs efter dovhjort som uppträder i grupp om minst fem individer vid fält med oskördad gröda, där de befaras bidra till allvarliga skador.
 • Jakten utförs som smyg- eller vaktjakt.
 • Varje person som bedriver jakt i enlighet med beslut om skyddsjakt den 12 september 2022 med diarienummer 218-57389-2021, ska medföra en kopia av beslutet.
 • Jakten ska bedrivas med största möjliga hänsyn till såväl berörd art som övrig fauna och allmänheten.
 • Högst ett djur per grupp får fällas vid ett och samma jakttillfälle.
 • Jakt efter vuxna handjur får inte ske under tidsperioden 21 oktober till den 15 november. Under övrig tid får det minsta handjuret i gruppen fällas.
 • Hind som åtföljs eller kan antas åtföljas av kalv får ej fällas under tidsperioden 1 april till den 30 september.
 • På fastighet där skyddsjakt bedrivits med stöd av detta beslut får man inte utfodra hjortvilt under beslutets giltighetstid.
 • Jakten ska ske i kombination med andra skadeförebyggande åtgärder som till exempel att använda ljus- och ljudskrämmor, mänsklig närvaro, uppsättning och förflyttning av skrämselfigurer, använda viltskyddsmedel eller skott i marken.
 • Jakten får inte bedrivas inom naturreservat eller områden med särskilda bestämmelser till skydd för djurlivet utan att Länsstyrelsen eller Naturvårdsverket har lämnat sitt medgivande.
 • Rapporteringsskyldighet ska fullgöras enligt beslutet senast 14 dagar efter att dovhjort har fällts.