Räknemodell för antalet rovdjur-renar

Naturvårdsverket har tagit fram ett förvaltningsverktyg för att beräkna hur många rovdjur som kan accepteras i renskötselområdet. I nuläget kan rovdjursskadorna i renflockarna pendla mellan två och 20 procent. Dödligheten bland renar på grund av rovdjur kan alltså skilja mycket mellan olika områden.

”För en vald toleransnivå leder det till att dödligheten av ren till följd av rovdjuren antingen behöver minska eller tillåtas öka. Till exempel innebär en tillämpning av en toleransnivå på tio procent att det är oklart om dödligheten av ren till följd av rovdjur behöver minska med upp till cirka 47 000 renar, eller kan tillåtas öka med upp till cirka 5 000 renar. Motsvarande beräkningar för en toleransnivå på fem procent och 20 procent redovisas i rapporten. För att bättre kunna beskriva konsekvenserna måste hänsyn tas till variationer i landskapet och lokala förutsättningar på samebynivå”, skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

”Kan hantera lokala förutsättningar”
– Antalet renar som blir tagna av rovdjur varierar kraftigt. Det beror på faktorer som hur många de är, om flera rovdjursarter finns i området, var rovdjur och renar befinner sig i landskapet och tillgång på andra bytesdjur. Vi ser att förvaltningsverktyget kan hantera dessa lokala förutsättningar, kommenterar Mark Marissink, chef för enheten för natur och biologisk mångfald på Naturvårdsverket, i pressmeddelandet.

De åtgärder som ska väljas ska ”göra mest nytta för rennäringen och minst skada för rovdjuren.”