Mårdhund är en av de främmande arter som regeringen genom flera nya lagförslag nu vill skärpa kampen mot.
Foto: Shutterstock Mårdhund är en av de främmande arter som regeringen genom flera nya lagförslag nu vill skärpa kampen mot.

Regeringen vill bekämpa invasiva arter

Flera nya lagförslag för att bekämpa invasiva arter i Sverige presenteras nu av regeringen. Ett av förslagen är att man vill att myndigheter ska få möjlighet att ingripa mot markägares vilja.

Dagens Eko rapporterar i dag att regeringen vill skärpa kampen mot invasiva arter, det vill säga främmande arter som egentligen inte hör hemma i Sverige.

Stora kostnader

– Arterna kan leda till väldigt stora kostnader. EU-kommissionen beräknar att för EU är den totala kostnaden 12 miljarder euro varje år, säger miljöminister Karolina Skog (MP) i Ekot.
Några av de invasiva arterna som ställer till med stora bekymmer i Sverige är mårdhund, mördarsnigel, jätteloka, parkslide och gul skunkkalla.
– Väldigt ofta i miljösammanhang är Sverige ett land som leder arbetet inom EU, men här är det bara att erkänna: här har vi legat efter, konstaterar miljöministern.

Böter eller fängelse

I lagförslagen som regeringen nu presenterar föreslås därför att:
• Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får ett bemyndigande att meddela föreskrifter som reglerar hur enskilda invasiva främmande arter ska hanteras.
• Den som med uppsåt eller av grov oaktsamhet bryter mot förordningarna och föreskrifterna, exempelvis genom att föra in eller sprida en sådan art i Sverige, kommer kunna dömas till böter eller fängelse i upp till två år.
• Myndigheter och kommuner får tillträde till privat mark, även om fastighetsägaren skulle motsätta sig detta, för att där kunna utföra utrotningsåtgärder eller andra åtgärder som behövs för att förhindra att invasiva främmande arter sprids.
Regeringen hoppas att lagförslagen ska träda i kraft den 1 augusti.