Jordbruksminister Eskil Erlandsson var nöjd med hur paragraf 28 hanterats när han besökte JRF-stämman. Nu hoppas JRF-basen Conny Sandström att det går att utöka skyddsjakt på eget initiativ till att även gälla rovdjur som kommer till bebyggelse.
Foto: Anders Ljung Jordbruksminister Eskil Erlandsson var nöjd med hur paragraf 28 hanterats när han besökte JRF-stämman. Nu hoppas JRF-basen Conny Sandström att det går att utöka skyddsjakt på eget initiativ till att även gälla rovdjur som kommer till bebyggelse.

Rovdjur vid bostäder ska skjutas direkt

Vid Jägarnas Riksförbunds årsstämma den 14-15 juni antogs en ny rovdjurspolicy. En av de viktigaste punkterna i policyn är kravet att rovdjur som börjar uppehålla sig vid bebyggelse ska kunna skjutas direkt.

– Jag är förvånad över att vi är ensamma om att driva den frågan, kommenterade JRF-basen Conny Sandström.

Hittills har skyddsjakt på eget initiativ utökats till att även gälla stora rovdjur som går till attack mot tamdjur utanför hägn.

– Jordbruksministern som var på besök vid stämman var väldigt positiv över hur paragraf 28 har hanterats. Det påstods efter ändringen att paragrafen skulle missbrukas och att jägare skulle ta chansen att skjuta rent i skogarna. Så blev det inte. Jag tror det öppnar för att ta nya tag, sade Conny Sandström.

Rovdjur kommer tillbaka till bebyggelse

Rovdjur som skräms bort från bebyggelse kommer ofta tillbaka.

– Då är det mycket bättre att ha en ordning där de kan skjutas direkt, konstaterade JRF-basen.

Malte Sandström, ordförande för Dala-distriktet, yrkade bifall till policyn.

– Det här är exakt en sådan policy som vi i Dalarna vill ha, sade han.

Här är JRF:s nya rovdjurspolicy

Jägarnas Riksförbund anser och arbetar för att inget av de stora rovdjuren ska få finnas i så stora antal och koncentrationer att det inte kan bedömas vara förenligt med jaktlagens 4:e paragraf andra strecksatsen ”främja en med hänsyn till allmänna och enskilda intressen lämplig utveckling av viltstammar.

Det innebär att rovdjur inte ska få hota människors säkerhet, eller försämra deras förutsättningar att leva på sin hemort och där bedriva närings- eller traditionell fritidsverksamhet på ett meningsfullt och ekonomiskt sätt.

Jägarnas Riksförbund anser och arbetar även för följande:

• De nationella rovdjursstammarnas storlek ska utgöra summan av regionala övre tolerans- och beståndsmål, vilka ska fastställas i en beslutsprocess med en bred folklig förankring.

• Förvaltningen av de fem stora rovdjuren skall bedömas utifrån regionala och lokala förutsättningar och ingå i en samförvaltning som tar hänsyn till övrigt vilt och till människors näringar och intressen.

• Rovdjursstammarna, liksom traditionellt gäller för övrigt vilt i Sverige, ska begränsas genom jakt.

• Relevanta lagar och förordningar ska anpassas så att den enskilda människan inte löper risk att försättas i oklara rättslägen. Rätten att försvara sig själv och andra, samt sin egen och andras egendom, vid påbörjat eller befarat rovdjursangrepp ska vara självklar.

• Rovdjur som uppträder i omedelbar närhet av människas boning ska omgående avlivas, oberoende av bevarandestatus.

• Sverige inom EU, i nära samverkan med Norge och Finland, ska mer självständigt kunna förvalta rovdjursstammarna utifrån nationella, regionala och lokala förutsättningar.

• Jägarnas Riksförbund anser att vargarna i Sverige utgör en del av den östeuropeiska stammen, vilka befinner sig i den västligaste delen av sitt möjliga utbredningsområde, och att antalet i Sverige därför utan att äventyra artens bevarandestatus kan sänkas till en nivå som motsvarar en för samhället och av drabbade människor accepterad konfliktnivå.

• Samhället ska fullt ut ersätta alla former av direkta, indirekta och förebyggande kostnader, liksom alla former av inkomstbortfall, förorsakade av de stora rovdjuren.

• All rovdjursforskning ska bedrivas opartiskt och resultaten ska presenteras på ett lättillgängligt och förståeligt sätt. Relevant utländsk forskning skall nyttjas i största möjliga mån.