Rovdjursangrepp på renar ska förebyggas

Den 25 oktober har regeringen gett Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i uppdrag att utarbeta åtgärder för att förebygga rovdjursangrepp på renar.

SLU ska arbeta tillsammans med Sametinget och Naturvårdsverket och i samråd med berörda länsstyrelser och Samernas riksförbund.

Uppskattningsvis dödas 20 000-30 000 renar rovdjur årligen i Sverige.

Antalet rovdjursrivna tamdjur i övrigt kommer inte upp i samma höga antal som renarna. När det gäller övriga tamdjur var det cirka 500 tamdjur som drabbades under perioden 1997-2006. Efter ren är det får som utsatts för flest angrepp.

Skador på ren som orsakats av varg, björn, lo, järv eller kungsörn ersätts idag av Sametinget. Men eftersom man ibland inte hittar renar som dödats av rovdjur baseras ersättningssystemet i renskötselområdet på förekomsten av rovdjur.

Ersättningssystemet är inte tillräckligt. Rovdjurens hårda tryck på rennäringen gör det svårt att driva den rationellt. Det behövs därför mycket forskning och utveckling inom området.

– Jag vill genom detta uppdrag stödja forskning och utveckling som har som mål att förbättra möjligheterna att förebygga skador av rovdjur på ren och sådan forskning som bidrar till att utveckla rovdjursförvaltningen inom renskötselområdet, säger jordbruksminister Eskil Erlandsson.

Regeringen har som övergripande mål att samexistensen mellan rovdjur och renskötsel ska vara god.

Senast den 31 december 2009 ska uppdraget redovisas.