Så trixar SNF med vargstatistiken

Naturskyddsföreningen påstår sig ha undersökt människors attityd till varg.

– Undersökningen avlivar myten om att människor som bor på landsbygden skulle tycka illa om varg, hävdar Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson.

Men vad människorna som berörs av vargen anser framgår inte av undersökning.
– Av svaren från de tillfrågade landsbygdsborna kan man dra vissa slutsatser även om felmarginalen är hög. Däremot går det inte att dela upp ett så litet material på regioner, säger Toivo Sjögren, statistiker vid TNS SIFO.

Undersökningen omfattar drygt 1 000 personer och av dessa klassas 129 som landsbygdsbor då de svarat ”landsbygd” på frågan ”Vilket alternativ stämmer bäst in på din bostadsort?”

Det 129 personerna bor runt om i landet från Norrbotten till Skåne vilket betyder att mycket få av dem bor i områden som berörs av varg. Hur många framgår inte av undersökningen.

Påstår att myt avlivats
Trots det går Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson ut i ett pressmeddelande och påstår att ”Undersökningen avlivar myten om att människor som bor på landsbygden skulle tycka illa om varg.”

Uttalandet är märkligt då man över huvud taget inte ställt den frågan utan frågan människor besvarat var ”Tycker du att vargstammen ska minskas genom jakt”.

I riksmedia har många tidningar och TV-stationer hängt på Naturskyddsföreningen och vidarerapporterade det budskap föreningen vill föra ut.

Har ingen redaktion kollat?
Men ingen tycks ha kontrollerat uppgifterna som legat till grund för Naturskyddsföreningens påståenden och som pressenteras i samband med frågan.

Bland annat skriver Naturskyddsföreningen att ”Den svenska vargstammen består idag enligt Naturvårdsverket av 260-330 individer.”

Påståendet är felaktigt då den svenska vargstammen enligt den senaste inventeringen som gjordes förra vintern då bestod av 260-330 individer. Sedan dess har det skett ytterligare en föryngring.


Varför går Naturskyddsföreningen ut med felaktiga påståenden?

– Ja, alltså det är den senaste siffran som finns och vi ville inte krångla till frågan för mycket, säger Kristoffer Talltorp som arbetar med opinionsbildning på Naturskyddsföreningen.

Naturskyddsföreningens frågor
Frågan som man sedan ska besvara är ”Tycker du att vargstammen ska minskas genom jakt?”

Hur frågan formuleras styr till stor del det svar man får, något vi ska återkomma till i en senare artikel.

Det ska nämnas att det är Naturskyddsföreningen som utformat frågorna och inte företaget som utfört intervjuerna.

Kristoffer Talltorp på Naturskyddsföreningen har varit med vid utformningen av undersökningen.


Vad menar ni egentligen med frågan? Överallt där människan är bosatt förekommer det någon for av jakt på djurarter som exempelvis hotar grödor och boskap. Vad är alternativet till jakt?

– Det skulle väl vara gift eller så. Men Naturskyddsföreningen är inte motståndare till skyddsjakt, säger Kristoffer Talltorp.

Menar du att man kan dra slutsatsen som Mikael Karlsson gör att ”Undersökningen avlivar myten om att människor som bor på landsbygden skulle tycka illa om varg” trots att frågan inte ställts?

– Ja det menar jag, säger Kristoffer Talltorp.

Siffror saknas
När Jakt & Jägare först går in för att granska siffrorna som ligger till grund för Naturskyddsföreningens undersökning visar det sig att det över huvud taget inte finns några siffror för landsbygdsboende.

De kategorier som redovisas är ”huvudstadsområde”, ”storstad” (mer än 200 000 innevånare men ej huvudstadsområde”, ”mellanstor stad” (50 000-200 000 innevånare)” och ”mindre stad” (20 000-49 999 innevånare)”.

Några landsbygdsbor finns inte med i redovisningen.

Ny kontakt med Kristoffer Talltorp från Naturskyddsföreningen som inte kan svara på varför det inte fanns några landsbygdsbor med i sammanställningen.

Istället hänvisar han till Birgitta Halvarsson från företaget YouGov som gjort undersökningen.

– Vad har dom gjort nu? Det fattas ju delar, säger hon sedan hon gått in och tittat på Naturskyddsföreningens hemsida.

När den kompletta sammanställningen kommer…
Birgitta Halvarsson ber att få återkomma och efter en stund mejlar hon den kompletta sammanställningen till Jakt & Jägare.

Det visar sig att de två sista kolumnerna, ”småstad färre än 20 000 innevånare” och ”landsbygd” saknades på Naturskyddsföreningen hemsida.

När den kompletta undersökningen väl kommer fram så framgår det att sammanlagt 1009 personer runt om i landet har svarat på frågan ”Tycker du att vargstammen ska minskas genom jakt?”.

Detta efter att de har fått den felaktiga informationen att ”Den svenska vargstammen består idag enligt Naturvårdsverket av 260-330 individer”.

129 landsbygdsbor
Av de svarande bor 880 i städer och tätorter medan 129 bor på landsbygden.

Av de 129 som bor på landsbygden svarar 29 procent ja på frågan om jakt medan 54 svarar nej. ”Vet ej” svarar 18 procent eller 23 personer.

Frågan är då om man kan dra några slutsatser av svaren från så få som 129 tillfrågade personer?

– Ja, man kan dra vissa slutsatser även av ett så litet material som 129 personer. Men felmarginalen ligger på mellan åtta och nio procent, säger Toivo Sjögren, ansvarig för presskontakter vid TNS SIFO.

Det betyder att siffran på 29 procent ligger i spannet från 20 till 38 procent och siffran 54 i spannet 45 till 63 procent.

70 personer från norr till söder
Det är alltså knappt 70 personer, spridda över hela landet, som svarat nej på frågan om ”Tycker du att vargstammen ska minskas genom jakt?”

Av detta drar Mikael Karlsson slutsatsen att ”Undersökningen avlivar myten om att människor som bor på landsbygden skulle tycka illa om varg”.

Dessa 70 personer representerar alltså hela den svenska landbygden vilket betyder att en minoritet av dem bor i något av varglänen.

– Siffrorna gäller ett tvärsnitt av landsbygdsbefolkningen från Skåne till Norrland och de går inte att dela upp ytterligare i olika regioner, kommenterar Toivo Sjögren.

Kompletta undersökningen opublicerad
Naturskyddsföreningens pressmeddelande gick ut den 20 december. Men ännu, den 28 december, finns inte den kompletta undersökningen publicerad på Naturskyddsföreningen hemsida.

Media som publicerat Mikael Karlssons påståenden, exempelvis TV4, har alltså inte kollat om hans uppgifter stämmer.