Foto: Shutterstock I den senaste domen bedömde Högsta förvaltningsrätten saken på ett helt annat sätt än man gjorde i ett liknande fall för två år sedan.

Samebyar förlorar älgjaktstvist i Västerbotten

Sex samebyar i Västerbotten har förlorat en tvist med länsstyrelsen. Frågan gällde om de närboende skulle få rätt till sex dagars förlängning av älgjakten inom samebyarnas område.

Det är Sveriges radios Sameradion som rapporterar om hur sex fjällsamebyar har hamnat i konflikt med länsstyrelsen.

Förlängd jakt

Myndigheten gav förlängde ortsbornas älgjakt med sex dagar inom samebyarnas område. Orsaken var att myndigheten ville få till stånd en större avskjutning, ett beslut som tillstyrkts av regeringen.

Samebyarna överklagade till Högsta förvaltningsdomstolen och hänvisade till att deras medlemmars civila rättigheter kränks, renar störs, rennäring hindras och samebyarnas egen älgjakt hotas.

Inte lagstridigt

Nu har Högsta förvaltningsrätten fastslagit att beslutet om förlängd älgjakt inte strider mot några rättsregler.

I ett liknande fall som avdömdes av Högsta förvaltningsrätten 2020 revs dock regeringens godkännande av länsstyrelsens beslut om förlängd älgjakt upp då det bedömdes sakna en tydlig motivering.