Foto: Dan Törnström

Ska rennäringen särbehandlas?

Länsstyrelsen överklagar skyddsjakt på järv

Norrbottens länsstyrelse begär att högsta förvaltningsdomstolen prövar ett skyddsjaktsärende som rör järv. Länsstyrelsen avslog förra året skyddsjakt i förebyggande syfte, men kammarrätten sade ja.
Länsstyrelsen hoppas med sin överklagan få svar på den principiellt viktiga frågan: Ska ansökningar om skyddsjakt på hotade rovdjur behandlas mer generöst om de berör rennäringen?

Länsstyrelsen i Norrbotten anför flera skäl till varför man säger nej till skyddsjakten på järv i Semisjaur-Njarg sameby, bland annat att det inte i lagens mening föreligger omedelbar risk för allvarlig skada, samt att kammarrätten har fel när den antyder att järvtätheten är särskilt hög i det utpekade skyddsjaktområdet.

Speciella hänsyn
Knäckfrågan är emellertid om länsstyrelsen ska ta speciella hänsyn till rennäringen än andra näringar eller personer. Länsstyrelsen hävdar att skyddsjaktmöjligheten är bra, men att den i så fall ska inriktas som en akut åtgärd på särskilda problemindivider. Det är också vad jaktlagstiftningen ger utrymme till.
Att bevilja skyddsjakt i förebyggande syfte jämställer länsstyrelsen med decimeringsjakt – och det ger inte dagens jaktlagstiftning utrymme för när det gäller arter som inte har gynnsam bevarandestatus. Länsstyrelsen påpekar vidare att om principen med förebyggande skyddsjakt skulle tillämpas på alla samebyar med liknande förutsättningar så skulle järvstammen på sikt försvinna ur den svenska faunan.

Principfråga
– Vi ser det som en viktig principell fråga och vill att Högsta förvaltningsdomstolen bedömer ärendet, säger enhetschefen Lina Kenttä vid länsstyrelsen i Norrbotten, som fortsätter:
– Frågan är om rennäringen ska ha speciella fördelar vid skyddsjaktsärenden och om det är meningen att länsstyrelsen ska göra fler överväganden än de som framgår av jaktlagstiftningen, till exempel när det gäller samernas särställning som urfolk?
Det återstår nu att se om Högsta förvaltningsdomstolen tar upp ärendet. En som tvivlar på detta är förbundsjuristen Jenny Wik Karlsson vid Svenska Samernas Riksförbund. Hon bedömer att rennäringen redan har en särställning enligt både riksdagsbeslut, EU-regler och domstolsbeslut.

Tror inte på prövningstillstånd
– Jag skulle tro att förvaltningsdomstolen nekar prövningstillstånd och hänvisar till befintliga regler. Rennäringen är redan nu hårt ansatt av rovdjursproblematiken och det måste finnas gränser för vad samerna ska tåla, säger Jenny Wik Karlsson.
Förra året gjordes 71 ansökningar om skyddsjakt i Norrbotten, varav 45 beviljades. Totalt fälldes tio björnar, nio lodjur och fem järvar vid skyddsjakterna. Hittills i år har tio ansökningar beviljats och lika många djur fällts. Enligt några år gamla uppskattningar bedöms rennäringen förlora mellan 19 500 och 72 000 renar årligen till rovdjuren.