Små ändringar i lodjursstammen

Små förändringar har skett inom den skandinaviska lodjursstammen det senaste året. Det visar Viltskadecenters sammanställning från den gångna inventeringssäsongen.

Antalet lodjur i Sverige och Norge bedöms vara 1550 individer, varav 1220 finns i Sverige. Siffrorna visar att lodjursstammen fortfarande ligger klart över referensvärdet för gynnsam bevarandestatus och att det därmed finns ungefär samma förutsättningar för jakt som förra året.
Antalet svenska familjegrupper är 205, vilket är en liten minskning jämfört med fjolårets 221 familjegrupper.

Svårinventerat
Forskarna bedömer att inventeringsförhållandena i södra Sverige var svåra på grund av snöbrist och man påpekar att vissa områden inte är inventerade. Det är alltså möjligt att lodjursstammen är högre i verkligheten än vad inventeringen visar.
Inför kommande diskussioner kan det vara värt att påpeka att inventeringsmetodiken förändrats och att inventeringsresultat längre tillbaka än 2013-14 inte är jämförbara med nyare resultat. Hela inventeringsrapporten finns här.