Regeringen analyserar Lagrådets yttrande inför propositionen som ska läggas. Frågan är hur Lagrådets avstyrkande ska hanteras.
Foto: Shutterstock Regeringen analyserar Lagrådets yttrande inför propositionen som ska läggas. Frågan är hur Lagrådets avstyrkande ska hanteras.

Snabbare rovdjursjakt, var god dröj

Oklart läge efter Lagrådets avstyrkande

Lagrådet tror inte på regeringens och landsbygdsminister Sven-Erik Buchts ambition att snabba på domstolshanteringen kring jakt på stora rovdjur. Förtursbehandling av skyddsjaktsärenden hjälper inte, och licensjakterna ska beslutas i god tid, tycker Lagrådet.
I nuläget vill inte landsbygdsminister Sven-Erik Bucht säga vad han anser om lagrådets utspel.

Sven-Erik Bucht skulle bringa ordning i den juridiska cirkus som uppstått kring förvaltningen av framförallt varg. Vargföreningar har satt i system att överklaga vargjakt, såväl skyddsjakt som licensjakt. 
Den borgerliga regeringen tog bort möjligheten att överklaga till domstol. Naturvårdsverket blev högsta instans för överprövning. Men det överklagades och underkändes högsta förvaltningsdomstolen och i vintras blev det ny juridisk cirkus kring vargjakten.

Utsåg rovdjursdomstol
Regeringen och landbsbygdsminister Sven-Erik Bucht svarade med att göra förvaltningsrätten i Luleå till rovdjursdomstol. Den ska hantera alla jakter på stora rovdjur, både skyddsjakter och licensjakter.
Inför sådana här ändringar skickar regeringen ut förslaget på remiss, bland annat till Lagrådet som ska kontrollera att nya lagförslag inte kolliderar med eller strider mot grundlagen eller någon annan lag.

Lagrådets yttrande
Nu yttrar sig Lagrådet om regeringens förändring:
”Emellertid kan det ifrågasättas om den föreslagna regleringen är ändamålsenlig. Vid skyddsjakt lär brådskan regelmässigt vara så stor att redan ett överklagande av det grundläggande beslutet medför en ohanterlig tidsutdräkt. En förtursbehandling efter överklagandet hjälper då inte. Och vid licensjakt förefaller problemet snarare vara att utredningen inför ett beslut inte planeras så att det finns ett beslutsunderlag i tillräckligt god tid”, skriver före detta justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Agneta Bäcklund i sitt remissvar.

Hur gör regeringen nu?
Lagrådet är dock bara rådgivande och regeringen har möjlighet att besluta som den vill. Jakt & Jägare har via mejl ställt frågan till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht: Hur agerar regeringen nu?
Bucht svarar via sin pressekreterare, Adriana Haxhimustafa:
”Lagrådet har avstyrkt förslaget i lagrådsremissen till en bestämmelse i jaktlagen om skyndsam handläggning av mål om jakt på stora rovdjur.
Lagrådets yttrande handlar således inte om bestämmelsen i jaktförordningen om att förvaltningsrätten i Luleå ska vara specialforum.
Regeringen analyserar nu Lagrådets yttrande. Vilken bedömning regeringen kommer att göra kommer att framgå av den proposition som senare lämnas till riksdagen.”