Ministerrådet backar om vapendirektivet efter kritik, men svenska tjänstemän fortsätter driva licensbegränsningar.
Foto: www.BillionPhotos.com / Shutterstock.com Ministerrådet backar om vapendirektivet efter kritik, men svenska tjänstemän fortsätter driva licensbegränsningar.

Svenskt dubbelspel om vapenlicenser

Regeringens EU-tjänstemän jobbar för tioårslicenser

Efter hård kritik har Ministerrådet backat från flera av de förslag som lades så sent som i mars, det framgår av dokument som Jakt & Jägare tagit del av. Bland annat har det tidigare föreslagna förbudet mot halvautomater gjorts mindre omfattande och kravet på medicinska tester gjorts frivilligt för medlemsländerna. Av dokumentet framgår samtidigt att de svenska tjänstemännen även denna gång drivit en linje om licenstiderna som gått utöver riksdagsmandatet.

Dokumentet kommer från GENVAL, en arbetsgrupp som ligger under Ministerrådet och som representerar medlemsländerna i EU. Samma grupp hade, som Jakt & Jägare kunde avslöja, i mars lagt fram en rad förslag som innebar mycket långtgående restriktioner för jägare och skyttar i Sverige. Bland annat ville man då förbjuda nästan alla halvautomater och man ville ha obligatoriska medicinska tester av vapenägare. Läs mer om det här.
Dessa förslag är nu borta. Man vill nu också även fortsättningsvis kunna låta museer och deltagare i frivilliga försvarsorganisationer att kunna inneha helautomatiska vapen. Jämfört med idag innebär dock även det nya förslaget stora problem för jägare och skyttar. Exempelvis finns restriktioner mot halvautomater kvar, liksom krav på femårslicenser.

Förbudet ska baseras på antal möjliga patroner
Vid det förra GENVAL-mötet i hade gruppen föreslagit att alla halvautomater som kunde laddas med fler än tre patroner eller som hade pistolgrepp skulle förbjudas. Nu har detta ändrats till att omfatta att halvautomatiska vapen som är ”ursprungligen konstruerade för militär användning” eller som är laddade med fler än 21 patroner. Förslaget skulle innebära att flera idrottsgrenar inte skulle kunna fortsätta.
Av formuleringen framgår även att ett magasin som kan laddas med fler än 20 patroner skulle utgöra ett förbjudet ”vapen”. Om detta är avsikten är inte helt klart då det samtidigt framgår att man inte menar att magasin skall utgöra en sådan vital vapendel som omfattas av direktivet.
 
Mentaltester föreslås att bli upp till varje land
Vidare önskar man mentaltester av vapenägare men menar att detta skall vara upp till medlemsländerna att bestämma. Vad gäller förbudet mot distanshandel har man också backat. Där kan man tänka sig att det skall vara tillåtet om identiteten på köparen kontrolleras vid utlämnandet av en myndighet eller av en myndighet utsedd representant, något som öppnar för att den svenska lösningen där posten gör detta skulle kunna accepteras.
Enligt det nya förslaget skall även märkningen av vapen vara mindre omfattande, kravet på att märka patronläget har släppts, och man menar att små vapendelar, där omfattande information inte skulle få plats, endast skulle behöva märkas med vapennummer. Man öppnar även för ett undantag för äldre vapen vars värde skulle förstöras om man försåg dem med nya märkningar.
Även det gemensamma dataregistret som skulle innebära stora risker för Europas vapenägare är kvar i förslaget. Man har däremot i den nya versionen angett att registret måste följa EU:s dataskyddslagar. Själva grundproblemet, att risken för läckage av känsliga uppgifter är stor med ett alleuropeiskt register som myndighetspersoner i hela EU kan komma åt, har man dock inte gjort något åt.
 
Tjänstemän går över sitt mandat
Jakt & Jägare kunde tidigare avslöja att de tjänstemän som förhandlade för Sveriges räkning enligt protokollet från marsmötet bland annat förordat ett de facto-förbud mot halvautomatiska gevär, och verkat för begränsad giltighet på licenser. Detta trots att riksdagen inte gett regeringen något mandat att driva den linjen. Inrikesminister Anders Ygeman har därefter, trots protokollet, förnekat att så skett. Läs mer om det här.
Men även i det nya protokollet finns uppgifter om att tjänstemännen gått över sitt mandat. Bland annat har man trots den tidigare uppmärksamheten åter förordat 10-årslicenser (not 84). Man har inte heller som många andra länder gjort någon allmän reservation mot direktivets förenlighet med subsidiaritetsprincipen, något som riksdagen påtalade i beslut. Läs mer om det här.