Vargens hotstatus har ändrats från ”sårbar” till ”starkt hotad”.
Foto: Shutterstock Vargens hotstatus har ändrats från ”sårbar” till ”starkt hotad”.

Varg rödlistas som ”starkt hotad”

I 2020-års svenska rödlista har varg flyttats från ”sårbar” till ”starkt hotad” på grund av att populationen har minskat något. Enligt Artdatabanken är de två stora hoten mot arten inavel och illegal jakt.

Den nya svenska rödlistan, som är framtagen av SLU Artdatabanken och visar en lista över arters utdöenderisk, har publicerats i dag.
Sedan den förra rödlistan, från 2015, har vargens hotstatus ändrats från kategorin ”sårbar” till ”starkt hotad” på grund av att populationen har minskat något. Populationsskattningen är baserad på inventeringsresultat från vintern 2018–2019, och att 70 procent av individerna i populationen är könsmogna, skriver Artdatabanken i ett pressmeddelande.
Enligt IUCN:s (Internationella Naturvårdsunionens) kriterier ligger gränsen mellan ”sårbar” och ”starkt hotad” för varg i Sverige vid 250 könsmogna individer. Och under den senaste inventeringen uppskattades vargpopulationen till 305 individer. 70 procent av 305 vargar blir bara 213 könsmogna individer, det vill säga färre än 250.

Inavel och illegal jakt
Artdatabanken anser att det finns två stora hot mot den svenska vargstammen, nämligen försämrad genetisk status till följd av inavel och illegal jakt.
De åtgärder som därför föreslås är att ett kontinuerligt flöde av invandrade vargar med östligt ursprung tillåts ta sig söder om rennäringsområdet och där etablera och reproducera sig, alltså sprida sina gener i den svenska vargstammen. Samt att den illegala vargjakten, som har bedömts öka på senare tid, stävjas.
Eftersom dessa åtgärder rimmar väl med vad som står i förvaltningsplanen för varg bedömer inte Artdatabanken att den nya rödlistan kommer att påverka vargförvaltningen över huvud taget.